بررسی اصل استقلال و ماهیت اسنادی ضمانت ‎نامه‌های مستقل؛ مقایسۀ لایحۀ جدید قانون تجارت با URDG) 758 و کنوانسیون آنسیترال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اصل استقلال و ماهیت اسنادی دو ویژگی مهم ضمانتنامههای مستقل‌اند که در مقررات بین‌المللی مربوط به این ضمانتنامهها به‌منزلۀ اصول اساسی مورد توجه قرار گرفته‌اند. قسمتی از لایحۀ جدید قانون تجارت مربوط به ضمانتنامههای مستقل است. پیش از این، دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامههای بانکی مقرراتی راجع‌به ضمانت وضع کرده بود که البته وافی به مقصود نبود. در این مقاله، مقررات لایحۀ جدید قانون تجارت مصوب 6/10/90 و مقررات بین‌المللی درخصوص ضمانتنامههای مستقل که به این دو ویژگی اشاره دارند بررسی می‌شود. با اشاره به دستورالعمل ذکرشده و مقایسۀ آن با مقررات URDG 758 و کنوانسیون آنسیترال در این خصوص، نتیجه گرفته میشود که، ضمن اینکه لایحۀ جدید قانون تجارت نواقصی دارد، مقررات لایحه درخصوص اشاره به اصل استقلال و ماهیت اسنادی نیز در مقایسه با مقررات بینالمللی کامل نیست و نیاز به بازنگری بیشتری دارد. به همین علت، به‌کارگیری راهکارهایی ازجمله توجه بیشتر به اصل بنیادین حاکمیت اراده، توجه به جنبههای بینالمللی ضمانتنامههای مستقل و ایجاد هماهنگی با مقررات بین‌المللی در لایحۀ جدید ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Independent Principle and Documentary Nature of Independent Guarantees (Comparison of the New Bill of Trade law, the URDG 758 and UNCITRAL Convention)

نویسندگان [English]

  • Zohre Khamei
  • Gholam Nabi Feyzi Chekab
چکیده [English]

The principle of independence and the documentary nature are two essential features of the independent guarantee, considered as fundamental principles in the international regulations relating to these guarantees. Part of the provisions of the new bill of trade law in Iranian law relates to independent guarantees. Previously, the Bank Bid Guideline had issued about warranty law that, of course, could not replace the law. In this paper, the provisions of the new trade Law of 6/10/90 and URDG 758 and UNCITRAL convention, referring to these two characteristics and the guidelines and its comparison with the provisions of them, concluded that, while the new bill on trade is inadequate, the provisions of the bill regarding the reference to the principle of independence and the documentary nature arent in full compliance with international regulations and need to be reviewed further. For this reason, it is necessary to use policies such as observing the fundamental principle of the governorship of voluntariness, considering the international aspects of the independent guarantees, and aligning with the international regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the principle of independence
  • the documentary nature of guarantees
  • independent guarantees
  • international rules
  • the new bill of Commercial law
آفاکی، ژرژ (1395). راهنمای تفسیری مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عند المطالبه (URDG). ترجمۀ فریده تذهیبی. تهران:  انتشارات کمیتۀ اتاق بازرگانی بین‌المللی، چاپ دوم.
اتاق بازرگانی بین‌المللی (1395). ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه (URDG). ترجمۀ فریده تذهیبی. تهران: انتشارات کمیتۀ اتاق بازرگانی بین‌المللی.
اتاق بازرگانی بین‌المللی (1378). مقررات بین‌المللی تضمین‌ها (ISP 98 ترجمۀ پرویز عباسیان، انتشارات کمیتۀ اتاق بازرگانی بین‌المللی ، 1378.
استوفله، ژان (1387). «‌تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامۀ تضمینی و ضمانت‌نامۀ مستقل بانکی». ترجمۀ ماشاءالله بناء‌نیاسری. ‌مجلۀ حقوقی بینالمللی، شمارۀ 39، ص 291-298.
افتخار جهرمی، گودرز، تفرشی، محمدعیسی، شهبازی‌نیا، مرتضی (1380). «تحول نظام حقوقی ضمانت‌نامۀ بانکی در اتاق بازرگانی بین‌المللی»، فصلنامۀ علمی پژوهشی علوم انسانی(حقوق)، دانشگاه تربیت مدرس، دورۀ پنجم، شمارۀ چهارم (شمارۀ پیاپی2).
امیرپور، رسول (1390). مطالبۀ متقلبانه وجه ضمانتنامه بانکی در حقوق تجارت بینالملل. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‎الملل، دانشگاه علامه طباطبائی.
تفرشی، ‌محمدعیسی، شهبازی‌نیا، مرتضی (1382). «استقلال ضمانت‌نامۀ بانکی و آثار آن در تجارت بین‌الملل». نامۀ مفید، دورۀ 9، شمارۀ 37، ص 5-24
خامه، زهره (1392). بررسی ضمانت‌نامه‌های مستقل در مقررات بین‌المللی و لایحه جدید تجارت. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
محبی،‌ محسن (1375). «ضمانت‌نامۀ بانکی در رویۀ دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده». ‌مجلۀ حقوق بینالمللی،‌ شمارۀ 20.
یانگ، گائو ایکس و بوکلی، راس پی (1386). «مطالعۀ تطبیقی در مورد قاعدۀ تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی». ترجمۀ ماشاءالله بناء‌نیاسری. ‌مجلۀ حقوقی بینالمللی، شمارۀ 39، ص 243-322.
 Affaki, G., & Goode, R. M. (2011). Guide to ICC Uniform Rules for Demand Guarantees URDG 758. International Chamber of Commerce.
Alawamleh, K. J. A. (2013). Documentary Credits and Independent Guarantees: A Critique of the ‘Fraud Exception ‘Position in English and Jordanian Law (Doctoral dissertation, University of Central Lancashire).
Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Secretariat on the Convention (the “Explanatory Note”). United Nations. Available at www.UNCITRAL.org
Kelly-Louw, M. (2008). Selective legal aspects of bank demand guarantee (Doctoral dissertation, University of South Africa).
Malek, A., & Quest, D (2009). Jack: Documentary Credits: the law and practice of documentary credits including standby credits and demand guarantees. Tottel Pub..
Pierce, A. (1993). Demand Guarantees in International Trade. Sweet & Maxwell.
United Nations Convention on independent guarantees and stand. by letters of Credit Available at https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/guarantees/guarantees.pdf )Last visited:2020-06-16)
Van Houtte, H. (Ed.) (1999). The Law of Cross-border Securities Transactions. Sweet & Maxwell.