قراردادهای فوتبال از منظر مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

قراردادهای فوتبال در عرصۀ داخلی و کم‌وبیش در عرصۀ بین‎المللی دچار خلأها و نواقص فراوانی است. برابر اعلام فیفا، هر قرارداد فوتبال در صورتی معتبر است که حداقل دارای سیزده سرفصل مشخص باشد، درحالی‌که فدراسیون فوتبال ایران مقررات ویژه‎ای در زمینۀ حداقل الزامات قرارداد فوتبال اعلام نکرده است.
در این تحقیق، ضمن بررسی حداقل الزامات این قراردادها از نظر فیفا و فدراسیون فوتبال ایران، به وضعیت حقوقی قراردادهای داخلی بازیکنان با باشگاه پرداخته شده، به‌ویژه درصورتی‌که این قراردادها در تعارض با قرارداد رسمی ثبت‌شدۀ بازیکنان در فدراسیون فوتبال باشد، و این نتیجه به دست آمده است که در تعارض میان مفاد قرارداد باشگاهی با قرارداد رسمی منعقدشده در فدراسیون فوتبال، قرارداد اخیر مقدم است. افزون‌براین، تدوین حداقل استانداردهای قرارداد فوتبال، یکسان‎سازی مفاد این  قراردادها، به‌روزرسانی دقیق مقررات حوزۀ فوتبال و رفع ابهام از آن‌ها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Football Contracts under the Regulations of FIFA and IRAN’s Football Federation

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Asgharian 1
  • Mohammad Javad Sarbaha 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Sciences, Kharazmi University
2 M.A in Private Law
چکیده [English]

Football contracts in the domestic arena and, to some extent, in the international stage suffer from a plethora of gaps and imperfections. According to pronouncements by FIFA, every football contract is valid only upon the possession of 13 specific headings. In contrast, the regulations of Iran’s football federation lacks any particular minimum criteria for football contracts.
        This paper, while examining the minimum criteria of football contracts under the regulations of FIFA and Iran’s football federation, deals with the legal status of player’s internal contracts with clubs, particularly when they conflict with the official agreements of the players registered in football federation and reaches the conclusion that in case of conflict between the contents of internal contracts and the formal agreements registered in the football federation, the latter prevails. Also, it comes up with the findings that codification of a minimum standards for football contracts, the unification of the contents of such agreements, modernization of regulations applicable in the football field, and the removal of their ambiguities, are necessary and unavoidable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football Contract
  • FIFA
  • Football Federation
آقایی‌نیا، حسین (1393). حقوق ورزشی. تهران: انتشارات میزان.
شورای انقلاب (1358). آیین‏نامۀ تأسیس و نظارت بر نحوۀ کار و فعالیت کانون‏های آگهی و تبلیغاتی.
جعفری، فیض‏الله و مختاری، مهرناز (1394). «مطالعۀ تطبیقی ماهیت حقوق تصویری ستارگان در تبلیغات تجاری». نشریۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 7، شمارۀ 2، ص 511-532.
حلب‏چی، فرزین (1386). «دوپینگ در ورزشکاران». نشریۀ حکیم، دورۀ 10، شمارۀ 1، ص 1-12.
دوفرانس، ژاک (1385). جامعهشناسی ورزش. ترجمۀ عبدالحسین نیک گوهر. نهران: انتشارات توتیا.
شرکاییان، کاظم (1394). تحلیل اصول حاکم بر قراردادهای منعقده بین باشگاهها و ورزشکاران حرفه‌‌ای در حقوق ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد.
شعبانی مقدم، کیوان (1393). مبانی حقوق ورزشی. تهران: انتشارت شهردانش، چاپ اول.
صنعتی، حمید (1389). وضعیت و آثار قرارداد فوتبال در حقوق موضوعۀ ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
قانون مدنی ایران.
کاتوزیان، ناصر (1378). دورۀ حقوق مدنی عقود معین، جلد1. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول.
کاتوزیان، ناصر(1394). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان، چاپ 46.
کاتوزیان، ناصر (1398). قواعد عمومی قراردادها، جلد 1. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران (1396). مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال.
میرشکاری، عباس (1397). «حق تصویر». مجلۀ حقوق خصوصی، دورۀ 15، شمارۀ 1، ص 149-174.
Balcarczyk, J. (2010). Sports image rights–a comparative overview. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu47(2), 327-334.‏
Boniface, P. (1998). Football as a Factor (and a Reflection) of International Politics. The International Spectator33(4), 87-98.‏
Cloete, R. (2012). The taxation of Image Rights: A Comparative Analysis. De Jure, Pretoria University Law Press, 45(3), 556-567.
Chadwick, S., Parnell, D., Widdop, P., & Anagnostopoulos, C. (Eds.). (2018). Routledge Handbook of Football Business and Management. Routledge.‏
De Weger, F. (2016). The jurisprudence of the FIFA dispute resolution chamber. TMC Asser Press.‏
Freeburn, L. (2018). Power, Legal Authority and Legitimacy in the Regulation of International Sport. BRILL.‏
FIFA (24 November 2008). Circular No.1171: Professional Football Player Contract Minimum Requirements, Zurich,.
FIFA (2018). Anti-Doping Regulations.
FIFA (2019). Code Of Ethics.
FIFA (2019). Disciplinary Code.
FIFA (June 2019 ). Statutes.
FIFA (March 2020). Regulations on the Status and Transfer of Players.
Gaillard, E. (1984). La Double Nature Du Droit à L'image Et Ses Consiquences En Droit Positif Frangais. Chron, 161-181.
Geeraert, A. (2016). The EU in international sports governance: a principal-agent perspective on EU control of FIFA and UEFA. Springer.‏
Grayson, E., (1994). Sport and the Law. 2nd ed. London: Butterworth and CO.
Giulianotti, R. (2005). “Sport Spectators and the Social Consequences of Commodification: Critical Perspectives from Scottish Football.” Journal of Sport and Social Issues, 29(4), 386–410.  doi:10.1177/0193723505280530.
Horne, J. (2000). “Understanding Sport and Body Culture in Japan.” Body & Society, 6(2), 73–86. doi:10.1177/1357034X00006002004.
Jorge, G. (2021). Fixing FIFA: The experience of the independent governance committee. Sw. J. Int'l L, 21, 165-167.
Lauterbach, T. (2005). US–style ‘personality’ right in the UK–en route from Strasbourg?’. In 20th BILETA conference–Queen’s University of Belfast (April, 2005) 20Route (Vol. 20), pp. 12-25.
https://www.liverpoolfc.com/match/2019-20/first-team/aston-villa-v-liverpool-carabao-cup-live-match-blog, 17th Dec 2019.
Pijetlovic, K. (2015). EU sports law and breakaway leagues in football. Asser Press.‏
McPherson, S. S. (2016). Doping in Sport: Winning at Any Cost? Twenty-First Century Books.
Westkamp, G. (2009). Celebrity Rights in the UK after the Human Rights Acts: Confidentiality, Privacy and Publicity. Prawo308, pp. 535-548.
Yamazaki, T. (2018). Sports Law in Japan. second edition, Wolter Kluwer.