رهیافت‌هایی از نظریۀ دشوار شدن اجرای قرارداد در نظام‌های حقوقی فرانسه، آلمان و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

دشواری اجرای قرارداد یکی از مسائل مبتلابه در هر نظام حقوقی، پس از بروز بحران‌ها است؛ بدین لحاظ ضرورت تبیین یک نظریه جامع درخصوص آن، علی‌الخصوص در شرایط بروز بیماری مهلک کرونا به عنوان مهیب‌ترین بحران بشری در قرون اخیر، به شدت احساس می‌شود. امروزه بسیاری از نظام‌های حقوقی معاصر شامل کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و انگلستان با رویکردهایی هم‌گرا به مسئلۀ دشواری اجرای قرارداد پاسخ گفته‌اند و ضمن تبیین شرایط قانونی تحقق وضعیت مذکور، به‌طور مشخص ضمانت اجراهای خاصی را برای حل و فصل آن پیش‌بینی نموده‌اند. این رویکردها که در دو دسته کلی تحت عنوان «در حکم تعذر دانستن دشواری اجرای قرارداد» و «حفظ قرارداد تؤام با بازبینی آن» قرار دارد، رهیافت‌های بسیار بصیرت‌زایی را برای حقوق‌دانان ایرانی به همراه خواهد داشت که با الهام گرفتن از آن‌ها می‌توان در ارائه راهکار برای موجهه با مسئله تعسر اجرای قرارداد به تعادل مناسبی بین اصل لزوم و عدالت قراردادی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approaches to the Theory of Hardship in France, Germany, and England

نویسندگان [English]

  • Reza Bastani Namaghi 1
  • Mohommad Bagher Parsa Poor 2
1 Law Faculty. Shahid Beheshti University. Tehran. Iran
2 Associate Professor of Law at Tarbiat Moddares University, Faculty of Law, Tehran
چکیده [English]

The hardship of enforcing a contract is one of the most frequent problems in any legal system after a crisis; In this regard, the necessity of explaining a comprehensive theory about the hardship, especially in the pandemic of covid-19 as the most terrible crisis in recent centuries, is strongly felt. Today, many contemporary legal systems, including countries such as France, Germany, and England, have responded to the hardship of enforcing the contract with convergent approaches. These legal systems, while explaining the necessary condition of hardship, have also provided certain solutions for the problems of this matter in the realm of contract theory. The approaches of contemporary legal systems to the hardship can be categorized under the two general forms with the titles of "hardship as impossibility" and "maintaining the contract while reviewing it". Paying attention to these approaches in the Iranian legal system will provide very insightful achievements for Iranian jurists which can be used to achieve a proper balance between the principle of necessity and contractual justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardship
  • Revising of the Contract
  • Adaptation of the Contract
  • Pacta sunt servanda
Aksoy, H. C. (2014). Impossibility in Modern Private Law A Comparative Study of German, Swiss and Turkish Laws and the Unification Instruments of Private Law. Cham: Springer International Publishing.
Aksoy, H. C. (2009). “Impracticability”. in Geest, G. D. Encyclopedia of Law and Economics. Cheltenham: Elgar.
Brunner, C. (2009). Force Majeure and Hardship Under General Contract Principles: Exemption for Non-performance in International Arbitration. Austin: Wolters Kluwer Law & Business.
Cartwright, J., Fauvarque-Cosson, B., & Whittaker, S. (2016). The Law Of Contract, The General Regime Of Obligations, And Proof Of Obligations. (The new provisions of the Code civil created by Ordonnance n° 2016-131 of 10 February 2016 translated into English). French Ministry of Justice.
Cartwright, J., & Whittaker, S. (2017). The Code Napoléon Rewritten: French contract law after the 2016 reforms. Oxford: Hart Publishing.
Dragan, A. (2016). “European conceptions on hardship a comparative study on german, english and french law”. Romanian Journal of Comparative Law, 7(1), 75-87.
François, C. (n.d.). (2017a) Sous-section «L’exécution forcée en nature» de la réforme du droit des contrats (présentation). Retrieved November 27, 2017, from https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap4/sect5/ssect2-execution-forcee
François, C. (n.d.). (2017b). Sous-section «Force obligatoire» de la réforme du droit des contrats (présentation). Retrieved November 27, 2017, from https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap4/sect1/ssect1-force-obligatoire/
German Civil Code (BGB) (Langenscheidt Translation Service, Trans.). (2015). Retrieved July 27, 2017, from http://bit.ly/20170727-1.
Markesinis, B., Unberath, H., & Johnston, A. (2006). The German Law of Contract: A comparative treatise. Oxford: Hart.
Restatement 2d, Contracts, §261 Comment d. Retrieved from WESTLAW, http://www.westlaw.com.
Ridder, P., & Weller, M. (2014). “Unforeseen Circumstances, Hardship, Impossibility and Force Majeure under German Contract Law”. European Review of Private Law, 22(3), 371-391.
Rösler, H. (2007). “Hardship in German Codified Private Law – In Comparative Perspective to English, French and International Contract Law”. European Review of Private Law, 15, 483-513.
Rowan, S. (2013). “The new French law of contract”. International & Comparative Law Quarterly, 66(4), 805-831.
Schwenzer, I. (2009). “Force majeure and hardship in international sales contracts”. Victoria University of Wellington Law Review, 39(4), 709-726.
Treitel, G. H. (2003). The Law of Contract. London: Sweet & Maxwell.
Treitel, G. H. (2014). Frustration and Force Majeure. London: Sweet & Maxwell.
Nwafor, N. A. (2015). Comparative and Critical Analysis of the Doctrine of Exemption/Frustration/Force Majeure under the United Nations Convention on the Contract for International Sale of Goods, English Law and UNIDROIT Principles. Unpublished Master's Thesis. University of Stirling.