چگونگی اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازار نام دامنه های اینترنتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و معاون سابق دادستان تهران

2 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

حقوق رقابت از ابزارهای مهم مدیریت و تنظیم بازارها به‌منظور افزایش کارایی، رفاه و آزادی اقتصادی است. ازآنجاکه ارتقای کارایی و رفاه مصرف‌کنندگان در هر بازاری مطلوب است، اصولاً مقررات رقابت در کلیۀ بازارها قابلیت اعمال را دارند، مگر آن‌که بازار معینی به دلیل موجهی از قلمرو این مقررات استثنا شده باشد. از همین‌رو، با توجه به تازه‌بودن مباحث مربوط به نام‎های دامنه و ابعاد مختلف حقوقی آن، تحلیل چگونگی اعمال مقررات رقابت در حوزۀ نام‎های دامنه و نتایج حاصل از آن ضروری است. این مقاله تحلیل می‎کند ازآنجاکه عرضۀ نام دامنه فعالیتی اقتصادی به‌شمار می‌آید، لذا بنگاه‌های عرضه‌کنندۀ این محصول و خدمات مرتبط با آن، یعنی آیکان، به همراه کلیۀ رجیستری‌ها و رجیسترارها بنگاه محسوب می‌شوند و مشمول مقررات رقابت قرار می‌گیرند. همچنین، ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی از ناحیۀ بنگاه‌های فعال در بازار نام دامنه محتمل و قابل‌تصور است. در این ‌صورت، شورای رقابت، به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در حقوق ایران، می‌تواند یک یا چند مورد از ضمانت‌اجراهای مصرح در مادۀ 61 قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی را نسبت‌به بنگاه یا بنگاه‌های متخلف اعمال کند. این مقاله مروری بر اجرای قواعد رقابت در بازار نام‎های دامنه با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Enforcement of Competition Law Rules in the Internet Domain Name Market

نویسندگان [English]

 • Behnam Ghafari 1
 • Mina Hosseini 2
1 PhD in Private Law, Tehran University
2 Law Department, Faculty of Humanities, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Competition law is a critical tool for managing and regulating markets to increase efficiency, welfare and economic freedom.
Since it is desirable to improve the efficiency and well-being of consumers in any market, competition rules can be applied in all markets unless a particular market is excluded from the scope of these rules for a valid reason. Since the issues related to competition law and domain names in the Iranian legal system and their various legal dimensions are unknown, this paper explores how to enforce competition rules in the domain names market. The paper analyses since providing the domain name is an economic activity, the companies supplying this product and related services, i.e. ICANN and all registries and registrars, are considered enterprises and subject to competition regulations. Moreover, exempting this market from the application of competition regulations has no economic justification and logic.
Also, committing some anticompetitive practices by firms operating in the domain name market is probable and conceivable. It suggests that as the sole authority to review anticompetitive practices in Iranian law, the Competition Council, may apply one or more of the sanctions of Article 61 of the Act of the execution of the General Policies of Article 44 of the Constitution (2007) to the infringing undertakings in the domain name market.
This article provides an overview of competition law enforcement in the domain name market, using an analytical-descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competition
 • Anticompetitive Practices
 • Domain Name
 • Monopoly
 • ICANN
 • Registry
 • Registrar
حسینی، مینا (1396). حقوق رقابت در آیینۀ ساختار و تصمیمات شورای رقابت. تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.
ساورایی، پرویز و پورمسجدیان، فاطمه (1393). «تبیین ماهیت حقوقی و اختلافات نام دامنۀ اینترنت». فصلنامۀ تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دورۀ 10، شمارۀ 22، ص 149-185.
سجادی، سیدکمال (1394). حقوق مالکیت فکری نام دامنه و حل اختلافات مربوط به آن. رسالۀ دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
سلیمی، فضه (1398). حقوق رقابت و مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد آن. تهران: انتشارات مجد.
صادقی، حسین (زمستان 1385 و بهار 1386). «نام‎های دامنه و مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری». فصلنامۀ دیدگاه‏های حقوق قضایی، شمارۀ 40 و 41، ص 11-34.
غفاری فارسانی، بهنام (1398). حقوق رقابت و ضمانت ‏اجراهای مدنی آن. تهران: نشر میزان، چاپ دوم.
قنواتی، جلیل و جعفری هرندی، مهشید (1399) .«مبانی ضمانت ‏اجرای نقض حقوق رقابت بر اساس گفتمان فقهی به ‏مثابۀ سرمایۀ اجتماعی». مدیریت سرمایه اجتماعی. دورۀ 7، شمارۀ 4، ص 457-486.
وکیلی مقدم، محمدحسین (1389). توافقات ضد رقابت تجاری. تهران: انتشارات کتاب همگان، چاپ اول.
Belmas, G., & Overbeck, W. (2014). Major Principles of Media Law, 2014 Ed., Cengage Learning, Stamford
Blue, L. (2004). “Internet and Domain Name Governance Antitrust Litigation and ICANN”. Berkeley Technology Law Journal, 19(1), 387-403.
Chirico, F. (2005). Antitrust Analysis of Dominance in the Internet Governance. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma.
Diebold, N. F., & Schäke, C. (2019). “De minimis Exceptions for Hard-Core Restrictions in Swiss Competition Law”. In New Developments in Competition Law and Economics (pp. 107-122). Springer, Cham.
Drexl, J., & Di Porto, F. (Eds.). (2015). Competition Law as Regulation. Edward Elgar Publishing
Ezrachi, A. (2021). EU competition law: an analytical guide to the leading cases. Bloomsbury Publishing
Froomkin, A. M., & Lemley, M. A. (2013). “ICANN and Antitrust”. University of Illinois Law Review, 2003(1), 1-76
Gabrielsen, T. S., & Johansen, B. O. (2015). “Buyer power and exclusion in vertically related markets”. International Journal of Industrial Organization38, 1-18.
Gill, P., & Nithyanand, R. (2020). “Extortion or Expansion? An Investigation into the Costs and Consequences of ICANN’s gTLD Experiments”. In Passive and Active Measurement: 21st International Conference, PAM 2020, Eugene, Oregon, USA, March 30-31, 2020, Proceedings (Vol. 12048, p. 141-157). Springer Nature.
Jongen, H., & Scholte, J. A. (2021). Legitimacy in Multistakeholder Global Governance at ICANN. Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations27(2), 298-324.
Komaitis, K. (2003). “ICANN: Guilty as Charged”. Journal of Information, Law and Technology, 2003, 1; Available at: http://elj.warwick.ac.uk/jilt/03-1/komaitis.html (Last visited: 2021-09-02).
Lee, I. (2020). “The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP): not quite arbitration, but satisfying?”. In Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies. Edward Elgar Publishing.
Lepp, J. T. (2012). “ICANN's Escape from Antitrust Liability”. Washington University Law Review, 89(4), 931-962.
Mahler, T. (2019). “Market regulation”. In Generic Top-Level Domains. Edward Elgar Publishing.
Regulation (EC) No 733/2002 of the European Parliament and of the Council of 22 April 2002 on the implementation of the .eu Top Level Domain, Official Journal of the European Communities, L 113/1, 30.4.2002.
Robertson, V. H. (2019). “The relevant market in competition law: a legal concept”. Journal of Antitrust Enforcement7(2), 158-176.
Russo, F., Schinkel, M. P., Günster, A., & Carree, M. (2010). European Commission decisions on competition: economic perspectives on landmark antitrust and merger cases. Cambridge University Press.
Schwemer, S. F. (2018). “On domain registries and unlawful website content: Shifts in intermediaries' role in light of unlawful content or just another brick in the wall?”. International Journal of Law and Information Technology26(4), 273-293.
Singh, H. P. (2018). “Domain Name Disputes and Their Resolution under UDRP Route: A Review”. Archives of Business Research6(12), 147-156.
دوره 2، شماره 3
بهار و تابستان
فروردین 1400
صفحه 129-157
 • تاریخ دریافت: 26 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 مهر 1400