روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

یکی از مسائل مهم قراردادهای الکترونیکی انصراف از این قراردادها است. سؤال اساسی پژوهش پیش رو این است که با کدام روش‌‏ها می‌‏توان از قرارداد الکترونیکی انصراف داد؟ روش این پژوهش در یافتن پاسخ این پرسش توصیفی و تحلیلی با استناد به روش کتابخانه‌‏ای و نیز استنباط از مواد قانونی است. توضیح این‌‏که مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 برای ارائۀ روش‏‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی و حل ابهام موجود مبنای این پژوهش قرار گرفته و روش‌‏های انصراف از قراردادهای الکترونیکی با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه شده است. بنابر نتایج پژوهش، دو روش فیزیکی و الکترونیکی در انصراف از قراردادهای الکترونیکی وجود دارد. ازآنجاکه این پژوهش هم نخستین کار علمی دربارۀ این مسئله و هم پژوهشی کاربردی است، نتایج آن برای حقوق‌دانان، وکلای دادگستری، قضات دادگاه‏‌ها و داوران در تفسیر مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران دربارۀ روش‌‏های انصراف قراردادهای الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of Withdrawal of Electronic Contracts in Iranian Electronic Commerce Law

نویسنده [English]

  • saeideh Bagheri Asl
Assistant Professor, Private Law Department, Faculty of Law, Theology & Politic Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

One of the critical issues of electronic contracts relates to their withdrawal. The essential question of recent research is which methods can withdraw electronic contracts. The method of this research in finding mentioned question answers that the article on Iranian E-commerce code has put the base of comparative study for presenting the withdrawal methods of electronic contracts and solving the existing ambiguity. It has acquired and presented the withdrawal methods of electronic contracts on the strength of intellectual analysis and legal inference. It has been concluded that there are two physical and electronic methods for cancelling electronic contracts. Since this research is the first scientific search in issue and practical research, its results will be used by law scholars, attorneys, judges of courts, and arbitrators in interpreting the articles of the E-commerce code regarding withdrawal methods of electronic contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • Method of Withdrawal Electronic Contracts
  • Electronic Communications
  • Physical Rescission
  • Electronic Rescission
الشریف، محمدمهدی و اسعدی، سیدحسین (1393). تأملی بر ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی. مطالعات حقوق تطبیقی، 5(1)، 133-153.
امامی، سیدحسن (1371). حقوق مدنی. تهران: کتابفروشی اسلامیه، چاپ یازدهم.
باقری اصل، حیدر (1387). احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران. نامۀ حقوقی مفید، 14(70)، 59-76.
باقری اصل، سعیده، باقری اصل، حیدر، مسعودی، ناصر و شعاریان ستاری، ابراهیم (1396). ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 9(17)، 7-32.
تصویب‏نامۀ شمارۀ 35781/ت36975ه مورخ 8/3/1386 هیئت وزیران در اجرای مادۀ دو آیین‏نامۀ چگونکی تنظیم و انعقاد توافق‏های بین‏المللی مصوب 1371.ش مبنی بر امضای موقت کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‏المللی مورخ 23 نوامبر 2005.م.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش، چاپ ششم.
سرمد سعیدی، سهیل و میرزایی، وحیدرضا (1383). تجارت الکترونیک. تهران: پرسمان، چاپ اول.
صفایی، سیدحسین، عادل، مرتضی، کاظمی، محمود و میرزانژاد، اکبر (1390). حقوق بیع بین‏المللی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
کاتوزیان، ناصر (1371). مقدمۀ علم حقوق. بهمن برنا، چاپ یازدهم.
معاونت آموزش و پژوهش قوۀ قضاییه (1389). قواعد حقوق تجارت الکترونیک. انتشارات جنگل، چاپ اول.
نوری، محمدعلی و نخجوانی، علی (1382). حقوق تجارت الکترونیکی. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول.
بناء نیاسری، ماشاءالله (1385). تشکیل قرارداد در فضای سایبر. پژوهش‏های حقوقی، 5(9)، 43-62.
Council Directive 2000/31/EEC, “On Certain Legal Aspects of Information Society Services, in Particular Electronic Commerce, in the Internal Market (Directive on Electronic Commerce)”. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32000L0031)
Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights. (https://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083)
Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996. (https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce)
Segovia, J., Szczepaniak, P. S., & Niedzwiedzinski, M. (Eds.). (2002). E-commerce and intelligent methods (Vol. 105). Springer Science & Business Media.
United Nations Commission on International Trade Law. (https://uncitral.un.org/).
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Wide to Enactment 1996, United Nations Publication, New York, 1997; (https://digitallibrary.un.org/record/232118).
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001, United Nations Publication, New York 2002. (https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures).
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001, United Nations Publication, New York 2002. (https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures).
Uniform Computer Informations Transactions Act, U.S.A, 1999, ]UCITA[.(https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-502-7357?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true).
United Nations Convention in use of electronic communications in international contracts, (2005) United Nations, New York. (https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications).
United Nations Convention On Contracts for the International Sale of Goods, 1980, ]CISG[. (https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg).
دوره 3، شماره 5
بهار و تابستان
فروردین 1401
صفحه 121-132
  • تاریخ دریافت: 30 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 05 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 06 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 06 مرداد 1401