فناوری نوین و پیدایش مخدر صوتی از منظر حقوق بین‌الملل: ظرفیت ها و چشم اندازها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

با گسترش فناوری‌های جدید و توسعۀ روزافزون کشورها، معضلات جدیدی ازجمله مواد مخدر جدید به میان می‌آید که مهم‌ترین و جدیدترین آن مواد مخدر صوتی است که با سرعتی چشمگیر درحال همه‌گیرشدن در تمامی کشورها است. اقدامات جامعۀ بین‌المللی درخصوص مبارزه با مواد مخدر قابل‌ملاحظه است. این مقاله به‌صورت کیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته است. با گذشت زمان و گسترش صنعت، مواد مخدر جدید هم به بازار مصرف تزریق شد، ولی جنبۀ درمانی آن کم‌رنگ شده بود و بیشتر برای ایجاد سرخوشی مصرف می‌شد. جامعۀ جهانی با گسترش مواد مخدر احساس خطر کرد و با توافق کشورها و سازمان ملل دست به تنظیم کنوانسیون‌ها و انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه برای واپایش مواد مخدر کرد. قاچاق مواد مخدر یکی از مهم‌ترین عوامل مخرب نظام اقتصادی و تهدیدی برای نظام قضایی و سیاسی، عامل اصلی جرایم داخلی و تخریب نظام بهداشت و رفاه اجتماعی کشورها به‌شمار می‌رود. مقابله با مواد مخدر صوتی مستلزم آن است که هم در تعهد اولیه و هم در تعهد ثانویه به مقابله با آن پرداخته شود و در حقوق بین‌الملل موضوعه نیز با توسل به قواعد موجود می‌توان با آن مقابله کرد که همکاری کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان تابعان فعال حقوق بین‌الملل را می‌طلبد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modern technology and the emergence of audio narcotics from the perspective of international law: capacities and Prospects

نویسندگان [English]

  • Mohamad Setayeshpur 1
  • Misagh Bagheri 2
1 Assistant Professor. Department of International Law, Faculty of Law, University of Qom
2 Master's Student in International, Student, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

With the spread of new technologies and the increasing development of countries, new problems are emerging, including new drugs, the most important and newest of which is sound narcotics, which is rapidly spreading in all countries. The actions of the international community in the fight against drugs are significant. This article has been done qualitatively and analytically using library resources.
Findings and Conclusion: With the passage of time and the expansion of the industry, new drugs were injected into the consumer market, but its therapeutic aspect had diminished and it was mostly used to create a state of euphoria. The international community felt threatened by the spread of narcotics, and with the agreement of countries and the United Nations, began to formulate conventions and conclude bilateral and multilateral agreements on drug control. Drug trafficking is one of the essential destructive factors of the economic system and a threat to the judicial and political system, the leading cause of domestic crimes and the destruction of countries' health and social welfare systems. Countering narcotics requires that it be dealt with in both primary and secondary commitments. In the same situation, the international law in question can be countered by existing rules that demand the cooperation of countries and international organisations as active subjects of international law..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Technology
  • Audio Drug
  • International Law
  • Codification and Progressive Development of International Law
احمدی کانرش، فخرالدین، علی‌محمدی، ایرج، ابوالقاسمی، جمیله و رحمانی، کاظم (۱۳۹۸). بررسی اثرات روانی و فیزیولوژی ناشی از مواجهه مزمن با صدا در یک صنعت خودروسازی. ارگونومی، 7(1)، 54-62.
بوت، مارتین (1396). تاریخ تریاک. منوچهر نوایی (مترجم). تهران: انتشارات صفی علیشاه.
پروتکل 1953 کنوانسیون 1936(پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین‌المللی و تجارت عمدۀ مصرف تریاک).
ذبحی، حسین (1398)، شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در نظم حقوقی جدید، جلد اول و دوم. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضاییه.
رمضانی، اسماعیل، مسعود، غلامحسین و شکرچی‌زاده، محسن (1400). مبارزه با مواد مخدر در پرتو اسناد بین‌المللی با تأکید بر سلسله مراتب هنجاری حقوق بین‌الملل. حقوق پزشکی، 15(ویژه‌نامۀ نوآوری حقوقی)، 197-214.
کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان 1998. https://digitallibrary.un.org/record/266894?ln=en
کنوانسیون مواد روان‌گردان مصوب 1971.  https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf
کنوانسیون 1998 سازمان ملل متحد دربارۀ قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان. https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/Drug%20Convention/Commentary_on_the_united_nations_convention_1988_E.pdf
ساکی، محمدرضا (1390). جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل. تهران: راه نوین.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1397). حقوق بین‌الملل عمومی. تهران:گنج دانش، چاپ پنجاه‌وهشتم.
علی‌پور، احمد، اورکی، محمد و یزدیان ثابت، مهدی (1393). اثربخشی هماهنگ‌سازی امواج مغزی به‌وسیله اصوات بین آئورال بر کاهش اضطراب. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود)، 18(74)، 19-26.
مهدوی، غلامرضا و قیوم‌زاده، محمود (۱۳۹۵). سیاست جنایی ایران درخصوص مواد مخدر روان‌گردان با توجه‌ به کنوانسیون‌های بین‌المللی و قانون جدید اصلاحات کنترل مواد مخدر (مطالعه موردی: در حوزه پژوهشی در زندان قزل حصار). تحقیقات حقوقی بین‌المللی، 9(33)، 169-207.
معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک.
والاس، ربکا و مارتین ارتگا، الگا (1397). حقوق بین‌الملل، ویراست سوم. سید قاسم زمانی و مهناز بهرام‌لو (مترجمان)، تهران: شهر دانش، چاپ ششم.
Barcelona Traction, light and power company, limited, the second phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p.32, paras 33-34.
Chorzow Factory Case (Indemnity)(Merits) P.C.I.J. Rep, ser. A, No 17 at p. 47 (1928) xat 47. See also Draft Arts 34 and 35.
Costa, M. J. (2017). The emerging EU extradition Law. Petruhhin and beyond. New Journal of European Criminal Law, 8(2), 192-215.
E.g. Franco-Italian Conciliation Commission, Heirs of hue de Guise (1951) 13 RIAA 161.
Free Zones of Upper Savoy and District of Gex (Fr. v. Switz.), 1929 P.C.I.J. (ser. A) No. 22 (Order of Aug. 19).
Lehner, I. (2021). The worldwide opioid crisis and the UN drug Conventions: why the international system is not working. ex ante-Zeitschrift der juristischen Nachwuchsforscher, (1), 25-32.
Noyes Claim, 6 R.I.A.A. 308 at 311(1933); See also the Zafiro Case, 6 R.I.A.A. 160 (1925).
Noyrwegian Shipowners Claim (Norway v. US) 1 R.I.A.A. 307 at 308 (1922).
Zhunisali, N. K., Belgibekova, K. M., Rymbaeva, Z. S., Musina, A. A., & Amirseitova, F. T. (2020). Features Of The Effect Of Sound On A Person. In НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 180-182).
دوره 3، شماره 5
بهار و تابستان
فروردین 1401
صفحه 133-143
  • تاریخ دریافت: 18 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 13 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 13 مرداد 1401