مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

قرارداد آتی یکی از ابزارهای مشتقۀ مالی است که ارزش آن در مدت اعتبار قرارداد با توجه به ارزش دارایی پایۀ آن تعیین می‏شود. آتی‏ها از اساس ازجمله قراردادهای موقت به‏شمار می‏آیند. در سال‏های اخیر، با توسعه و رونق بازار رمزارزها، نوع جدیدی از قراردادهای آتی در صرافی‏های بزرگ جهان رایج شده که دائمی و بدون تاریخ انقضا است. در بازار آتی‏های دائمی، معامله‏گران تا هر زمان که بخواهند می‏توانند موضع خرید یا فروش خود را با سپردن تضمین لازم و پایبندی به نظام ‏تأمین وجه حفظ کنند. تغییر ساختار قرارداد آتی از موقت به دائم و از بازارهای بورس به صرافی‏ها چهرۀ حقوقی و مالی جدید و قابل‏تأملی از این قرارداد به نمایش گذارده است. در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم و تفاوت آتی دائمی با سایر قراردادهای آتی، ساختار این قرارداد بررسی شده است. سپس، دربارۀ اعتبار این قرارداد با توجه به موازین حقوقی و فقهی بحث شده و این نتیجه به‏دست آمده است که قرارداد آتی دائمی، به دلایل عدیده ازجمله غرر و ربا و صوری‏بودن، قراردادی باطل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept, Structure and validity of the Perpetual Futures Contract in the Cryptocurrency Market

نویسنده [English]

  • javad hossinzadeh
Assistant professor, Department of Law, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

The future contract is one of the financial derivative instruments whose value is determined during the validity period of the contract according to the value of the underlying asset. Futures are considered temporary contracts. In recent years, with the development and prosperity of the cryptocurrency market, a new type of futures contract has become common in the world's major exchanges, which is perpetual and has no expiration date. Traders in the perpetual futures market can keep their Long or short position open for as long as they desire by depositing the required margin and adhering to the funding system. The transformation of the futures contract's structure from temporary to perpetual, and from stock markets to exchanges, has revealed the contract's new legal and financial face. The structure of this contract has been reviewed in this article while outlining the concept and differences between perpetual futures and other futures contracts. The validity of this contract is then explored using legal and jurisprudential standards, and it is concluded that the perpetual future contract is invalid for a variety of reasons, including uncertainty, usury and formality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perpetual futures contract
  • Cryptocurrency
  • Future contract
  • Financial derivative instruments
امامی، حسن (1370). حقوق مدنی، ج1. تهران: کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم.
ایمانی، محمدامین (1399). مقررات‏گذاری ابزارهای مشتقه نفت در ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران. رسالۀ دکتری دانشگاه علامه طباطبائی.
حسین‏زاده، جواد (1391). بررسی حقوقی ساختار و اعتبار قرارداد آتی یکسان. مجله حقوقی دادگستری، 76(80)، 169-195.
حسین‏زاده، جواد (1390). مفهوم و ماهیت قراردادهای آتی. پژوهشهای حقوقی، 10(20)، 77-95.
الحسینی المراغی، السیدحسین میرفتاح (1418ق). العناوین الفقهیه. مؤسسۀ نشر اسلامی، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،
درخشان، مسعود (1383). مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت. تهران: مؤسسۀ مطالعات بین‏المللی انرژی، چاپ اول.
رفیعی، محمدتقی (1378). مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی‏. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
شهیدی، مهدی (1377). تشکیل قراردادها و تعهدات، ج 1. تهران: حقوقدان.
شهیدی، مهدی (1375). مجموعه مقالات حقوقی. تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول.
صدوق، محمدبن علی بن بابویه (1431ق). عیون اخبار الرضا، ج2. قم: مکتبه الحیدریه، چاپ سوم.
علیدوست، ابوالقاسم (1395). فقه و حقوق قراردادها: ادله عام روایی. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، چاپ اول.
قنواتی، جلیل، وحدتی شبیری، حسن و عبدی‏پور، ابراهیم (1388). حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج1. تهران: سمت، چاپ دوم.
محقق داماد، سیدمصطفی (1388). نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول.
موسویان، عباس (1391). ابزارهای مالی اسلامی (صکوک). تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ پنجم.
موسوی خمینی، سیدروح‏الله (1461ق). تحریر الوسیله. جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
نجفی، محمدحسن (بی تا). جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 25. بیروت: دارحیات التراث العربی.
https://academy.binance.com/en/articles/what-are-perpetual-futures-contracts (last visited: 2022/9/14)
Alexander, C., Deng, J., & Zou, B. (2022). Hedging with automatic liquidation and leverage selection on bitcoin futures. European Journal of Operational Research. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.07.037
Alexander, C., Deng, J., & Zou, B. (2021). Hedging with bitcoin futures: The effect of liquidation loss aversion and aggressive trading. arXiv preprint arXiv:2101.01261. https://doi.org/10.48550/arXiv.2101.01261
https://www.binance.com/en/blog/futures/what-is-futures-funding-rate-and-why-it-matters-421499824684903247 (last visited: 2022/9/14)
https://www.binance.com/en/support/faq/360033524991 )last visited: 2022/9/14)
Hudson, A. (2006). The Law on Financial Derivatives. London: Sweet & Maxwell, 4ed.
Hull, J. C. (2005). Fundamentals of Futures and Options Markets. Prentice Hall, 4ed.
Hull, J. (2012). Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall.
Kamali, M. H. (1990). Islamic Commercial Law: an Analysis of Futures and Option. Islamic Texts Society, Cambridge, UK.
Brown, M. M. (1996). Managing and Disclosing Risks of Investing in Derivatives. Kluwer Law.
Wu, Y. (2021). A Quantitative Analysis on BitMEX Perpetual Inverse Futures XBTUSD Contract. Undergraduate Economic Review, 17(1), 12. Available at: https://digitalcommons.iwu.edu/uer/vol17/iss1/12.
دوره 3، شماره 6
پاییز و زمستان
مهر 1401
صفحه 31-45
  • تاریخ دریافت: 10 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 28 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 14 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 14 آبان 1401