اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 192
تعداد پذیرش 76
تعداد عدم پذیرش 69

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد مقالات 83
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 78 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 129 روز
درصد پذیرش 40 %