اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 144
تعداد پذیرش 59
تعداد عدم پذیرش 52

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد مقالات 66
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 72 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 150 روز
درصد پذیرش 41 %