اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 128
تعداد پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش 49

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد مقالات 60
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 73 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 162 روز
درصد پذیرش 42 %