کلیدواژه‌ها = قراردادهای الکترونیکی
مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت

دوره 1، شماره 2، مهر 1399، صفحه 106-132

10.22133/clj.2021.259923.1039

گلناز جلالی؛ فتح الله رحیمی؛ فاطمه قناد