کلیدواژه‌ها = تبلیغ
مطالعۀ تطبیقی تبلیغات مرتبط با سلامت در حقوق ایران و دستورالعمل‌های اتحادیۀ اروپا

دوره 4، شماره 7، فروردین 1402، صفحه 113-134

10.22133/mtlj.2023.353264.1108

سیده مریم اعتماد؛ ستار زرکلام؛ منصور امینی؛ پرویز ساورائی