موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی و فناوریهای نوین
تحلیل مقایسه‌ی شبکه‌های هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم مورد پژوهی: داروهای تقلبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22133/mtlj.2024.400274.1264

سعید گوهری


دادرسی عادلانه در چنبرۀ مدیریتگراییِ دیجیتالِ سامانۀ کیفری

دوره 5، شماره 9، فروردین 1403، صفحه 169-184

10.22133/mtlj.2023.412018.1239

عظیم آقابابائی طاقانکی؛ روح الدین کردعلی وند


نقض حقوق بنیادین بشر با فناوری نوین هارپ

دوره 4، شماره 7، فروردین 1402، صفحه 37-49

10.22133/mtlj.2022.345227.1096

مهدی عمانی؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی