سامانۀ ردیاب تیراندازی و تحصیل دلیل در دادرسی‌های بین‌المللی کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

یکی از چالش‌های مهم در دادرسی‌های بین‌المللی کیفری، تحصیل دلیل معتبر است. فقدان وحدت جغرافیایی محل دادگاه و محل وقوع جرم و ممانعت دولت‌ها از دسترسی نهادهای بی‌طرف به ادله از دلایل این چالش برشمرده می‌شوند. در این شرایط، استفاده از فناوری‌های جدید را به‌منزلۀ راهکار رفع این چالش می‌توان مورد توجه قرار داد. سامانۀ ردیاب تیراندازی در زمرۀ فناوری‌های نوینی است که در این راستا مفید واقع می‌شود. سازوکار این فناوری، شناسایی و ثبت و انتقال فوری اطلاعات مربوط به استفاده از سلاح گرم به مراکز از پیش تعیین‌شده است و در دو بعد شهری و نظامی کاربرد دارد. بسیاری از جرایم بین‌المللی با استفاده از سلاح‌های گرم ارتکاب می‌یابند و ثبت و انتقال فوری اطلاعات مربوط به آن‌ها در دادرسی متأخر مفید خواهد بود. در این مقاله، به امکان‌سنجی کاربرد سامانۀ ردیاب تیراندازی در قبال سند مؤسس و آیین دادرسی پنج محکمۀ بین‌المللی کیفری که درحال حاضر فعال‌اند پرداخته شده است که از میان آن‌ها، دیوان بین‌المللی کیفری، به دلیل قاعدۀ مندرج در بند 3 از مادۀ 69 اساسنامۀ رم و ویژگی‌های دائمی‌بودن و جهان‌شمولی، بیش از سایر محاکم ظرفیت استفاده از این فناوری را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Gunshot Detection System and Gathering Evidence in International Criminal Trials

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghadir 1
  • Arash Maleki 2
1 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
2 Ph.D. candidate, International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Gathering reliable evidence is one of the significant challenges in international criminal trials. The main reasons for this challenge include location differences regarding court and crime scenes and measures taken by states to prevent neutral institutes reach for the evidence. In this circumstance, using new technologies may be a solution to solve this challenge. The gunshot detection system is among new technologies that could be useful. The mechanism of this technology works based on identification, recording, and immediate transfer of the information regarding using a firearm to a designated bureau, having civilian and military usage. Since many international crimes happen based on guns, recording and instant transferring related information could help the further trial. This article discusses the feasibility of using the gunshot detection system regarding the statute and the rules of procedure in five currently active international criminal tribunals. The International Criminal Court can use this technology more than other courts due to paragraph 3 of Article 69 of the Rome Statute and the features of permanence and universality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence
  • International Criminal Law
  • Gunshot Detection System
  • Artificial Intelligence
اردبیلی، محمدعلی و وحید دستجردی، فاطمه (1397). «اهداف نظام کیفری بین‌المللی در اسناد و رویة دادگاه‌های کیفری بین‌المللی». فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، دورۀ 21، شمارۀ 81، ص 65-87.
توحیدی، احمدرضا (1399)، تحول و تکامل حقوق بین‌الملل کیفری (از جنگ جهانی اول تا دیوان بین‌المللی کیفری)، جلد اول. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه، چاپ اول.
شیروی، مهسا و آقا سیدعلی دربندی، اشکان (1397). دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نسل سوم. تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.
قدیر، محسن (1392). ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بین‌المللی. رسالۀ دکتری در رشتۀ حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم.
مرادپیری، هادی و خضرایی، حمیدرضا (1399). «نقش فناوری‌های نوین اطلاعاتی در جنگ‌های آینده». دوفصلنامۀ علمی مطالعات قدرت نرم، دورۀ 10، شمارۀ 2، ص 159-177.
معظمی، شهلا و نمامیان، پیمان (1394). «نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها». پژوهش حقوق کیفری، دورل 3، شمارۀ 11، ص 113-146.
مؤمنی، مهدی (1393). حقوق بین‌المللی کیفری. تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش، چاپ دوم.
مهدوی ثابت، محمدعلی و محرابی، محمد (1391). «تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی». ماهنامه قضاوت، دورۀ 11، شمارۀ 77، ص 45-51.
نیکزاد، علی (1390). اثبات و دلیل اثبات در دعاوی حقوقی و کیفری بین‌المللی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
واحدی، قدرت‌الله (1389). حقوق بین‌الملل کیفری. تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول.
Aguilar, J. R. (2013, October). "Gunshot location systems: the transfer of the sniper detection technology from military to civilian applications". In 2013 47th International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST) (pp. 1-6). IEEE.
Ahmed, T., Uppal, M., & Muhammad, A. (2013). "Improving efficiency and reliability of gunshot detection systems". In 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (pp. 513-517). IEEE.
Amoury Combs, N. (2011). Evidence, Routledge Handbook of International Criminal Law, s A. Schabas and Nadia Bernaz, Routledge, First Edition, pp. 323-334.
Beigbeder, Y. (2011). International Criminal Tribunals: Justice and Politics. Palgrave Macmillan, First Edition.
Byrne, J., & Marx, G. (2011). "Technological Innovations in Crime Prevention and Policing. A Review of the Research on Implementation and Impact". Journal of Police Studies, 20(3), 17-40.
Cogan, J. K. (2000). "The Problem of Obtaining Evidence for International Criminal Courts". Human Rights Quarterly, 22(2), 404-427.
Çakmak, C. (2017). A Brief History of International Criminal Law and International Criminal Court. Palgrave Macmillan, First Edition.
De Vos, C. M. (2013). "Investigating from Afar: The ICC's
Evidence Problem". Leiden Journal of International Law, 26(4), 1009–1024.
Doucette, M. L., Green, C., Necci Dineen, J., Shapiro, D., & Raissian, K. M. (2021). "Impact of ShotSpotter Technology on Firearm Homicides and Arrests Among Large Metropolitan Counties: a Longitudinal Analysis, 1999–2016". Journal of Urban Health, 98(5), 609-621.
Ford, S. (2015). "The Complexity of International Criminal Trials Is Necessary". The George Washington International Law Review, 48(1), 151-201.
Friedman, D. D. (2001). "Does Technology Require New Law?". Harvard Journal of Law & Public Policy, 25(1), 71-85.
Graves, J. R. (2012). Audio Gunshot Detection and Localization Systems: History, Basic Design, and Future Possibilities. A thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Colorado in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science Recording Arts, with emphasis in Media Forensics Program, 16/11/2012.
Hansen, J. H., & Boˇril, H. (2021, October). "Gunshot Detection Systems: Methods, Challenges, and Can they be Trusted?". In Audio Engineering Society Convention 151. Audio Engineering Society.
Kayid, A. (2020). The role of Artificial Intelligence in future technology. Researchgate Publication, pp. 1-4.
Klamberg, M. (2010). "What are the Objectives of International Criminal Procedure? - Reflections on the Fragmentation of a Legal Regime". Nordic Journal of International Law, 79(2), 279-302.
Krzan, B.(2021). Admissibility of evidence and international criminal justice. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto alegre, 7(1), 161-188.
Mares, D., & Blackburn, E. (2021). "Acoustic Gunshot Detection Systems: A quasi-experimental evaluation in St. Louis, MO". Journal of Experimental Criminology, 17, 193-215.
Mazerolle, L. G., Watkins, C., Rogan, D., & Frank, J. (1998). "Using Gunshot Detection Systems in Police Departments: The Impact on Police Response Times and Officer Workloads". Police Quarterly, 1(2), 21-49.
Morehead, A., Ogden, L., Magee, G., Hosler, R., White, B., & Mohler, G. (2019, December). "Low Cost Gunshot Detection using Deep Learning on the Raspberry Pi". In 2019 IEEE International Conference on Big Data (Big Data) (pp. 3038–3044). IEEE.
Nix, J., Arnio, A. N., & Spohn, R. (2019). Assessing the Effectiveness of ShotSpotter in Omaha: Addendum to Project Safe Neighborhoods 2016 Final Evaluation Report. Omaha, NE: School of Criminology and Criminal Justice, University of Nebraska Omaha, (2019).
Rowland, D., & Macdonald, E. (2000). Information Technology Law. Cavendish Publishing Limited, Second Edition.
Welsh, D., & Roy, N. (2017, March). "Smartphone-based Mobile Gunshot Detection". 2017 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops) (pp. 13-17). IEEE.
Williams, S. (2016). "The Specialist Chambers of Kosovo: The Limits of Internationalization?". Journal of International Criminal Justice, 14(1), 25.
Yafeng, F., Mohammed, A., & Lloyde George, M. (2017). "Gunshot Detection System for National Security". International Journal of Reliable Information and Assurance, 5(1), 31-36.
Documents
Criminal Procedure Code of the Federation of Bosnia and Herzegovina, 1 March 2003, at: https://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Bosnia-Herzegovina/BA_Criminal_Procedure_Code.pdf
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (16 January 2015). Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Internal Rules (Revision 9). https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/Internal_Rules_Rev_9_Eng.pdf
International Criminal Court (10 September 2002). Rules of the Procedure and Evidence. https://www.icc-cpi.int/Publications/Rules-of-Procedure-and-Evidence.pdf
Kosovo Specialist Chambers & Specialist Prosecutor's Office (3 August 2015). Law on Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office. 05-l-053_a.pdf.
International Criminal Court (17 July 1998). Rome Statute of the International Criminal Court. https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
Kosovo Specialist Chambers & Specialist Prosecutor's Office (5 July 2017). Rules of Procedure and Evidence before the Kosovo Specialist. ksc-bd-03-rev2-rulesofprocedureandevidence.pdf
Special Tribunal for Lebanon (20 March 2009). Rules of Procedure and Evidence. https://www.stl-tsl.org/en/documents/legal-documents/rules-of-procedure-and-evidence.
Special Tribunal for Lebanon (30 May 2007). Statute of the Special Tribunal for Lebanon. https://www.stl-tsl.org/en/documents/legal-documents/statute-of-the-tribunal.
United Nations (2005). Treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations, Vol. 2329.