اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق علوم و سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین تحولات حقوق حل‌وفصل اختلافات، ظهور روش‌های برخط بوده است. دربارۀ روش‌های برخط حل اختلاف، با توجه به اوصاف خاص آن‌ها به علت وقوع در فضای مجازی، ابهامات و مسائل حقوقی مطرح است. یکی از چالش‌های موجود دربارۀ روش‌های مذکور، نحوۀ اجرای نتیجۀ آن‌ها است، زیرا روش‌های عادی یا سنتی اجرای اسناد نهایی حل اختلاف در این زمینه راهگشا نیستند. با توجه به اهمیت فراوان اجرای اسناد نهایی در اعتبار و مقبولیت هریک از روش‌های حل اختلاف، دکترین حقوقی و فعالان عرصۀ تجارت الکترونیکی، به‌منظور رفع خلأ مذکور، راهکارهایی را پیش‌بینی و اعمال کرده‌اند که نتیجۀ روش‌های برخط حل اختلاف بدون نیاز به مراجعه به مراجع عمومی و دادگاه‌ها و به‌صورت خودکار اجرا شود. با توجه به مراتب فوق، در پژوهش حاضر، راهکارهای اجرای خودکار نتایج برخط حل اختلاف در مباحث ذیل بررسی شده است: «راهکارهای اجرای پولی»، «راهکارهای اجرای نتیجۀ حل اختلاف نام دامنه» و «راهکارهای اجرای خودکار بر اساس فناوری زنجیرۀ بلوکی». در مجموع مقالۀ حاضر به این نتیجه نائل آمده است که حمایت و ترویج روش‌های برخط حل اختلاف و روش‌های اجرای خودکار نتایج طرق مذکور، مهم‌ترین و اساسی‌ترین گام در جهت کاهش حجم کاری محاکم و سایر مراجع قانونی است، زیرا با توسعۀ روش‌های مذکور، لزوم مراجعه به دادگستری و کلیۀ دستگاه‌های دولتی، انتظامی و عمومی برای امور قضایی، اجرایی و امثال آن‌ها در مرحلۀ رسیدگی و اجرا منتفی می‌شود. درعین‌حال، چنین امری بدون حمایت مقنن و تصویب قوانین متناظر میسر نیست و از این حیث به مقنن ایرانی پیشنهاد می‌شود قواعد یکپارچه و جامعی را در این حوزه تنظیم و تصویب کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Enforcement of the Results of Online Alternative Dispute Resolution Methods An Analytical Study on Automated Enforcement Strategies

نویسندگان [English]

  • Reza Maboudi Neishabouri 1
  • SeyedAlireza Rezaee 2
1 Assistant Professor of Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 PhD Student of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

One of the most important developments in dispute resolution law is the emergence of online dispute resolution methods. There are ambiguities and legal issues regarding said methods due to their specific characteristics and occurrence in cyberspace. One of the challenges of these methods is how to enforce the results because the ordinary or traditional methods of enforcing final dispute resolution documents are not helpful in this field. Due to the high importance of the enforcement of final documents in the validity and acceptability of each dispute resolution method, the legal doctrine and e-commerce activists: predicted and implemented solutions about automatic enforcement of results of online dispute resolution methods without the need for the recourse to courts or other authorities. The present study has examined the strategies of automatic enforcement of ODR final documents in the following topics: "Monetary Enforcement Mechanisms", "Domain Name Resolution Enforcement Strategies", and "Automatic Enforcement Based on Blockchain Technology". The present article concludes that supporting and promoting online dispute resolution methods and strategies for automatic enforcement of ODR final documents is the most critical and fundamental step in reducing the workload of the courts and other legal authorities. At the same time, such a goal is not achievable without the legislature's support and the approval of the corresponding laws. In this regard, the Iranian Legislature is advised to draft and enact integrated and comprehensive rules in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct Enforcement of Results of Dispute Resolution
  • Smart Contracts
  • Domain Name Dispute Resolution Rules
  • Escrow Account
  • Chargeback

منابع

خوانساری، رسول و قلیچ، وهاب (1399). بررسی ابعاد فقهی و حقوقی به‌کارگیری قراردادهای هوشمند در نظام مالی ایران. پژوهشکدۀ پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1-22.
رشوند بوکانی، مهدی و ناصر، مهدی (1398). «قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند شرایط اعتبار و شیوه احراز آن». پژوهشنامه حقوق اسلامی، دورۀ 20، شمارة 49، ص 271-300.
مظفری، مصطفی و ناصر، مهدی (1400). «نقش قراردادهای هوشمند در تثبیت حقوق مالکانه افراد». تحقیقات حقوقی، دورۀ 24، شمارۀ 95، ص 259-282.
ناصر، مهدی و صادقی، حسین (1398). «اعتبارسنجی و چالش‌های حقوقی به‌کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا». پژوهش حقوق خصوصی، دورۀ 7، شمارۀ 27، ص 255-288.
Cohn, A., West, T., & Parker, C. (2017). “Smart after all-blockchain, smart contracts arametric insurance, and smart energy grids”. Georgetown Law Technology Review, 1(2), 273-303.
Cortes, P. (2007). The Potential of Online Dispute Resolution as a Consumer Redress Mechanism. Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.998865, (Last accessed: February 10, 2022).
Cortés, P. (2015). “New Regulatory Framework for Extra-Judicial Consumer Redress: Where We Are and How to Move Forward”. Legal Studies, 35(1), 114-141.
Duca, D., Louis, F., Rule, C., & Cressman, B. (2015). “Lessons and best practices for designers of fast track, low value, high volume global e-commerce ODR systems”. Penn State Journal of Law & International Affairs, 4(1), 242-289.
Duca, D., Louis, F., Colin, R., & Rimpfel, K. (2014). “eBays de facto low value high volume resolution process- lessons and best practices for ODR systems designers”. Arbitration Law Review, 6(10), 204-219.
Duca, D., Louis, F., Rule, C., & Loebl, Z. (2012). “Facilitating expansion of cross-border e-commerce developing a global online dispute resolution systems (Lessons derived from existing ODR systems-work of the United Nations Commission on International trade law)”. Penn State Law Legal Studies Research Paper, 1(1), 59-85.
Froomkin, A. M. (2000). “Wrong turn in cyberspace: using ICANN to route around the APA and the Constitution”. Duke Law Journal, 50, 17-186.
Hanriot, M. (2015). “Online Dispute Resolution (Odr) as a Solution to Cross Border Consumer Disputes: The Enforcement of Outcomes”. McGill Journal of Dispute Resolution, 2, 1-22.
Hill, J. (2008). Cross-Border Consumer Contracts. Oxford: Oxford University Press.
Kaal, W. A., & Calcaterra, C. (2017). “Crypto transaction dispute resolution”. The Business Lawyer, 73(1), 109-152.
Kendall, R. A. (1964). “Independent escrow agent: the law and the license”. Southern California Law Rev, 38, 289.
Koulu, R. (2016). “Blockchains and online dispute resolution: Smart contracts as an alternative to enforcement”. SCRIPTed-A J Law Technol Soc, 13(1), 40-69.
Ortolani, P. (2015). “Self-Enforcing online dispute resolution: lessons from Bitcoin”. Oxford Journal of Legal Studies, 26(3), 595-629.
Perritt, H. H. (2000). “Dispute Resolution in Cyberspace: Demand for New Forms of ADR”. Ohio State journal on dispute resolution, 15(3), 675-703.
Raskin, M. (2016). “The law and legality of smart contracts”. The Georgetown Law Technology Review, 1, 304-366.
Schultz, T. (2002). “Online Arbitration: Binding or Non-Binding?”. ADR Online Monthly. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=898622
UNCITRAL (2013). Online dispute resolution for cross-border electronic commerce transactions: overview of private enforcement mechanisms. United Nations. Vienna: Uncitral Working Group III. Availabe at: https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.124 (Last accessed: December 15, 2021).
White, J. G. (2001). “ICANN’s Uniform domain name dispute resolution policy in action”. Berkeley Technology Law Journal, 16, 229-251.
Zheng, J. (2020). Online Resolution of E-commerce Disputes Perspectives from the European Union, the UK, and China. Shanghai: Springer.