تأثیر هوش مصنوعی در کیفیت تحقیقات جنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

هوش مصنوعی، در دنیای فناورانۀ امروزی، با اثبات کارآمدی و قابلیت‌هایش جریان انقلاب چهارم را به راه انداخته و همچون موجی عظیم و قدرتمند تمامی عرصه‌های زندگی بشر را دربر گرفته و به یاری یا جایگزینی بسیاری از مشاغل برخاسته است. یکی از حوزه‌های کاربرد هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی است که به کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری و شناسایی بزه‌دیده می‌پردازد. این امر به بهبود و تسریع عملکرد پلیس کمک می‌کند، دقت در تحقیقات جنایی را افزایش می‌دهد و نقش مؤثری در پیشگیری از بزهکاری و رفتارهای پرخطر جامعه خواهد داشت. همچنین، در اجرای عدالت پیش‌گیرنده و ایجاد امنیت در جامعه و بهبود تصمیمات قضایی برای اعطای نهادهای ارفاقی نقش مؤثری ایفا خواهد نمود. در این مقاله قابلیت‌ها و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی و نمونه‌های مشابه کارشده در جهان ارائه و تحلیل شده است تا ضرورت به‌کارگیری هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی به اثبات رسد و اقدامات و برنامه‌ریزی لازم از جانب سیاست‌گذاران و دولتمردان این حوزه صورت پذیرد. مهم‌ترین عناوین موردبحث شامل عملکرد هوش مصنوعی در کشف و پیش‌بینی جرم، ظرفیت‌های خطرپذیری بزهکاران و قابلیت اعمال نهادهای ارفاقی و معرفی برنامه‌های هوش مصنوعی پیاده‌شده در حوزۀ تحقیقات جنایی در جهان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of artificial intelligence in criminal investigations

نویسنده [English]

  • Mehrnoosh Abouzari
PhD in Criminal Law and Criminology, Assistant Professor in Faculty of Law and Political Science, University of Tehran. Tehran, Iran
چکیده [English]

 Artificial intelligence in today's world of technology, by proving its efficiency and capabilities, has been able to create the fourth revolution and, like a huge and powerful wave, has covered all areas of human life and has helped or replaced many jobs. One of the areas of application of artificial intelligence in criminal investigations is to detect crime, identify the accused, prove the crime and identify the victim. This will help improve and expedite the performance of the police, increase the accuracy of criminal investigations, and play an effective role in preventing crime and high-risk behaviours in society. It will also play an effective role in implementing preventive justice and creating security in the community, and improving judicial decisions to grant arbitrary institutions. This article presents and analyzes the capabilities and capacities of artificial intelligence in criminal investigations and similar examples used worldwide to prove the necessity of using artificial intelligence in criminal investigations and the necessary actions and planning by policymakers and Governments in this area. The main topics discussed include the performance of artificial intelligence in crime detection and prediction, the risk capacity of criminals and the ability to apply arbitrary institutions and the introduction of artificial intelligence programs implemented worldwide in the field of criminal investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • Artificial Intelligence
  • Forecasting
  • Prevention
  • Software
بنت، وین دبلیو و هس، کارن ام. (1385). تحقیقات جنایی، جلد 1. جاوید بهرام‌زاده و هما روزرخ (مترجمان). تهران: نشر دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول.
شیری ورنامخواستی، عباس (1397). نقش و جایگاه بزه‌دیده در حقوق تحقیقات جنایی. پژوهش حقوق کیفری، 23(6)، 113-142.
مایرشونبرگر، ویکتور و کوکییر، بنت (1399). داده‌های کلان: انقلابی در زندگی، کار و تفکر. گلیشید شریف‌نیا و عباس سقائی (مترجمان). تهران: نشر مهراندیش، چاپ اول.
Ahmed, S. I., Jackson, S. J., Ahmed, N., Ferdous, H. S., Rifat, M. R., Rizvi, A. S. M., ... & Mansur, R. S. (2014, April). Protibadi: A platform for fighting sexual harassment in urban Bangladesh. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 2695-2704).
Baraniuk, C. (2015). Pre-crime software recruited to track gang of thieves. New Scientist, 3012. Available at: https://www.newscientist.com/article/mg22530123-600-pre-crime-software-recruited-to-track-gang-of-thieves/ last visited:2020/03/18.
Butke, P., & Sheridan, S. C. (2010). An analysis of the relationship between weather and aggressive crime in Cleveland, Ohio. Weather, Climate, and Society, 2(2), 127-139.
Elrod, H. J. W. (2020). Trial by Siri: AI Comes to the Courtroom. Houston Law Review, 57(5), 1083-1100.
Froomkin, D. (2015). The Computers are Listening. The Intercept, May 5th 2015. Available at: http://theintercept.com/2015/05/05/nsa-speech-recognition-snowden-searchable-text/last visited:2019/04/16
Furtado, V., & Vasconcelos, E. (2007). Geosimulation in education: A system for teaching police resource allocation. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 17(1), 57-81.
Gonzalez-Billandon, J., Aroyo, A. M., Tonelli, A., Pasquali, D., Sciutti, A., Gori, M., ... & Rea, F. (2019). Can a robot catch you lying? a machine learning system to detect lies during interactions. Frontiers in Robotics and AI, 6, 64.
Kumar, S., & Saxena, G. (2021). Biometric forensic tools for criminal investigation. Cyber Crime and Forensic Computing: Modern Principles, Practices, and Algorithms, 11, 85. https://doi.org/10.1515/9783110677478-005
Lewis, T. (2013, 04 June). Brain Says Guilty, Neural Imaging may Nab Criminals. https://www.nbcnews.com/id/wbna52093428
McGregor, L., Murray, D., & Ng, V. (2019). International human rights law as a framework for algorithmic accountability. International & Comparative Law Quarterly, 68(2), 309-343.
Mohler, G. O., Short, M. B., Malinowski, S., Johnson, M., Tita, G. E., Bertozzi, A. L., & Brantingham, P. J. (2015). Randomized controlled field trials of predictive policing. Journal of the American statistical association, 110(512), 1399-1411.
Nagwanshi, K. K. (2022). Cyber-forensic review of human footprint and gait for personal identification. arXiv preprint arXiv:2204.09344.
Purcell, M., & Zaia, M. (2020). Prediction, Prevention and Proof: Artificial Intelligence and Peace Bonds in Canada. Can. B. Rev., 98, 515-542.
Ramsat, C., & Pratap, V. (2020). Edmonton Police Use Data, AI to Combat crime. Available at: https://globalnews.ca/news/6535688/edmonton-police-data-ai-community-solutions-accelerator/last, visited: 2019/09/20.
Saini, M., & Kapoor, A. K. (2016). Biometrics in Forensic Identification: Applications and Challenges. Journal of Forensic Medicine, 1(2), 108. https://doi.org/10.4172/2472-1026.1000108
Vrij, A., & Mann, S. (2006). Lie detection assessments as evidence in criminal courts. In Law and psychology (pp. 161-181). Oxford University Press.
Weisburd, D., Mastrofski, S. D., Willis, J. J., & Greenspan, R. (2006). Changing everything so that everything can remain the same: Compstat and American policing. Police innovation: Contrasting perspectives, 284-301.
Završnik, A. (2020, March). Criminal justice, artificial intelligence systems, and human rights. In ERA Forum (Vol. 20, No. 4, pp. 567-583). Springer Berlin Heidelberg.