متاورس و چالش‏های حقوقی در حوزۀ حقوق اموال

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

متاورس یا فراجهان، ترکیبی از دنیای واقعی و مجازی، در کنار ایجاد امکانات و فرصت‏ های جدید در حوزه ‏های گوناگون چالش‏ هایی را نیز برای مردم و دولت ‏های جهان به همراه خواهد داشت. مسائل حقوقی نیز گسترۀ بزرگی از تعامالات اشخاص در فضای متاورس را با چالش مواجه خواهد کرد. این جستار در پی آن است که اولاً ضمن بازگشایی بابی در نظر حقوقدانان به پرسش اصلی بپردازد که اشیای موجود در متاورس تملک‏ پذیرند یا خیر. در این مقاله، با طرف‏داری از تملک ‏پذیری اشیای مجازی به‏ طور کلی، چهار نظریۀ مالکیت ارائه شده است که از آن‏ها با عنوان نظریۀ کار لاک، نظریۀ شخصیت هگل، نظریۀ فایده‏گرایی بنتام و نظریۀ بازدارندگی از سرقت لجروود یاد می ‏شود سپس موضوع وفق مبانی فقهی و حقوقی بررسی شده است. این رهیافت دنبال شده است که اشیای مجازی، با این فرض که مالیت عرفیه دارند، قابلیت تملیک و تملک را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaverse and Legal Challenges ‏in Property Law

نویسندگان [English]

  • Moosa Akefi Ghaziani 1
  • Seyed Mustafa Milani 2
  • vahid Akefi Ghaziani 3
1 Assistant Professor, Department of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 M.A. in Private Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 M.A. in Private law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

"Metaverse" or the Second life, as a combination of the real and virtual worlds, besides creating new facilities and opportunities in various fields, will also bring challenges to the people and the states. Legal issues will also challenge a large range of interactions between individuals in the metaverse. This essay first addresses the main question of whether the objects in the metaverse can be owned while opening a chapter on the opinion of jurists. In favour of the ownership of virtual objects, this article has presented four theories of ownership: Locke’s work theory, Hegel's personality theory, Bentham's utilitarianism theory and Ledgerwood's theft deterrence theory. The matter has been dealt with according to jurisprudence and legal principles too. This approach has been followed in that virtual objects can be owned with the assumption that they are property in view of the custom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel’s Theory of Personality
  • Lockean Labor Theory. Metaverse
  • Pecuniary VR objects
  • Property Law
انصاری، مرتضی (1419). مکاسب، ج 3 و 4. قم: تراث شیخ اعظم، چاپ اول.
ایروانی، علی، (1384). حاشیه المکاسب، جلد 1. تهران: نشر کیا.
جزائری، سیدمحمدجعفر (1428). هدى الطالب إلى شرح المکاسب، جلد 2. بیروت: تاریخ العربی، چاپ اول.
حائری، سیدکاظم (1423). فقه العقود، جلد 1. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
حسنی، ابوالحسن (1399). مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی. تهران: مرکز ملی فضای مجازی
حسن‏زاده، محمد (1401). متاورس و سرنوشت سامانه‏های اطلاعاتی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 8(1)، 7 -۱۴.
حکمت‏نیا، محمود و موحدی ساوجی، محمد (1385). جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری. حقوق اسلامی، 2(8)، 104-89.
حکیم، محسن، (1379). نهج الفقاهه، جلد1. قم: انتشارات 22 بهمن، چاپ اول.
خمینی، سیدروح‏الله (1368). المکاسب المحرمه، جلد 1. قم: مؤسسۀ اسماعیلیان، چاپ سوم.
خمینی، سیدروح‏الله (1434). البیع، جلد 3. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الامام الخمینى، چاپ چهارم.
خوانساری نجفی، موسی (1373). منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریرا لابحاث آیت... محمدحسین الغروی النائینی). تهران: مطبعه حیدری.
خویی، سیدابوالقاسم (1377). مصباح الفقاهه، جلد 2. قم: انتشارات داوری.
شیخ طوسی (1387). المبسوط فی فقه اللامامیة، جلد 6. تهران: المکتبة المرتضویة، چاپ سوم.
صدر، سیدمحمدباقر (1385). اقتصادنا. قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، چاپ دوم.
طباطبایی یزدی، سیدکاظم (1370). حاشیه مکاسب. قم: اسماعیلیان، چاپ چهارم.
عبدی‏پور فرد، ابراهیم و وصالی، مرتضی (1396الف). ابعاد فقهی و حقوقی بازی‏های مجازی. راهبرد فرهنگی اجتماعی، 6(23)، 53-74.
عبدی‏پور، ابراهیم و وصالی، مرتضی (1396ب). توسعه مفهوم و مصادیق مال در فضای مجازی. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 4(1)، 85-112.
کاظمی، محمود و پیلوار، رحیم (1397). تبارشناسی مال: مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19(1)، ص181-208.
مقدس اردبیلی (بی‏تا). مجمع الفائدة والبرهان، جلد 8. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
موسوی، سید ذکی ( 1400). مالکیت در فضای مجازی. در مسیر استنباط، 24(11)، 97-112.
نجفی، محمدحسن (1362). جواهر الکلام، جلد 22. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
یوسفی، احمدعلی (1399). ضابطه مال بودن در مباحث فقهی. اقتصاد اسلامی، 20(79)، ص37-63.
Chao, J. S. (2010). Recognising Virtual Property Rights, It's About Time. Law School Student Scholarship. 45.
Fairfield, J. A. (2005). Virtual property. BUL Rev., 85, 1047.
Forrest, K. B. (2019). Virtual Justice: New Technologies, New Challenges, New York Law Journal, 262(2)1.
Garrett Ledgerwood. (2009). Virtually Liable, 66 WASH. & LEE. L. REV. 811-855
Jeffrey D. Neuburger, Proskauer Rose LLP, In the Coming ‘Metaverse’, There May Be Excitement but There Certainly Will Be Legal Issues, National Law Review, Friday, December 3, )2021(. https://www.natlawreview.com/article/coming-metaverse-there-may-be-excitement-there-certainly-will-be-legal-issues (last visited on: 10/15/2022)
Lastowka, F. G., & Hunter, D. (2004). The Laws of the Virtual Worlds. California Law Review, 92(1), 1-73.
Locke, J. (2003). Two Treatises of Government. UK: Cambridge Press
Lee, L. H., Braud, T., Zhou, P., Wang, L., Xu, D., Lin, Z., ... & Hui, P. (2021). All one needs to know about metaverse: A complete survey on technological singularity, virtual ecosystem, and research agenda. arXiv preprint arXiv:2110.05352.
Muijen, G. (?). Property rights in virtual objects: How a qualified normative approach to virtual property rights can benefit users and developers of MMOGs. ANR 872869. https://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=139050 (Last visited on: 10/15/2022)
Nelson, J. W. (2009). The virtual property problem: what property rights in virtual resources might look like, how they might work, and why they are a bad idea. McGeorge L. Rev., 41, 281.