مسئولیت بین ‏المللی دولت‏ ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان،ایران

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

به ‏علت وابسته‏ شدن گستردۀ تمامی امورات بشر به فضای سایبر و اینترنت، خطر حملات سایبری صلح و امنیت بین ‏المللی را بیش ‏از‏پیش تهدید می‏ کند‏.‏ گاه ‏گاهی اخباری در رسانه ‏ها و شبکه‏ های مجازی منتشر ‏می‏ شود مبنی بر ‏این‏که ‏حملۀ سایبری علیه دولتی انجام گرفته است، ولی به‏ علت پیچیدگی‏ های فضای سایبر مشخص ‏نمودن عامل ‏حملۀ سایبری مشکل ‏است‏‏. آنچه می ‏تواند در برابر تخلفات دولت‏ ها از قواعد و اصول حقوق بین‏ الملل همچون سدی استوار عمل کند قواعد مسئولیت بین‏ المللی دولت‏ ها ‏است‏‏. در حال حاضر دو معیار مسئولیت برای دولت ‏ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی وجود دارد که یکی معیار کنترل مؤثر و دیگری معیار کنترل کلی ‏است‏. در این مقاله به مزایا و معایب این دو معیار برای تعیین مسئولیت بین ‏المللی دولت‏ ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی پرداخته و نتیجه‏ گیری شده است که به ‏علت ویژگی‏های خاص فناوری‌های سایبری این دو معیار برای اثبات مسئولیت بین ‏المللی دولت‏ ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی مناسب نیست و باید معیار مراقبت بایسته مدنظر دولت‏ ها قرار گیرد؛ زیرا، بر اساس ویژگی‏ های این معیار، اثبات مسئولیت بین‏ المللی دولت ‏ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی ساده‏ تر به‏ نظر می ‏رسد‏.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Responsibility of States For Cyber Attacks of Non-State Actors

نویسندگان [English]

  • parviz farshasaid 1
  • Mahmoud Jalali 2
1 Ph.D Student in Public International Law, Department of International law, Isfahan (Khorasgan) Branch ,Islamic Azad University , Isfahan ,Iran
2 Associate Professor. Department of Law, University of Isfahan , Isfahan ,Iran
چکیده [English]

Due to the widespread dependence of all human affairs on cyberspace and the Internet, the risk of cyber attacks threatens international peace and security more than ever‏.‏ From time to time, some news is spread in the media and social networks that a cyber attack has been carried out against a state. Still, due to the complexities of cyberspace, it is difficult to determine the perpetrator of the cyber attack‏.‏ What can act as a strong barrier against the state’s violations of the rules and principles of international law is the rules of the international responsibility of the states‏‏.‏ Currently, there are two standards of responsibility for states against cyber attacks of Non-State Actors, one of which is the standard of effective control, and the other is the standard of general control‏.‏ In this article, the advantages and disadvantages of these two standards for determining the international responsibility of states for cyber attacks by Non-State Actors are discussed. It is concluded that due to the special characteristics of cyber technologies‏, these two standards are not appropriate to prove the responsibility of states for Non-state actors’ cyber attacks. The standard of due diligence must be considered by states because, based on the characteristics of this standard, it seems easier to prove the international responsibility of states against cyber attacks by Non-state Actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber attacks
  • International responsibility of states
  • Effective control standard. Overall control standard. Due diligence standard
اصلانی،‏ جبار و رنجبریان، امیرحسین (۱۳۹۴)‏.‏ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻤﻠۀ ﺳﺎﻳﺒﺮی از ﻣﻨﻈﺮ دﻛﺘﺮﻳﻦ، رویۀ ﻛﺸﻮرﻫا و ﺳﺎزﻣﺎن‏های بین‏المللی در حقوق بین‏الملل. تحقیقات حقوقی، 18(71)، 257-278.‏
امیری، علی و حیدری‌فرد، مهدی (۱۳۹۷)‏.‏ جنگ‏های سایبری: چالش‌ها و راهکارهای تعامل در پرتو مقررات توسل به زور». سیاست خارجی، 32(۳)، 153-182.
حدادی، مهدی و مرادیان، بهرام (۱۳۹۸)‏.‏ مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین‏الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی. مجله حقوق بین‏المللی، 36(۶۱)، 165-202.
حلمی، نصرت‌الله (مترجم) (1387). مسئولیت بین‏المللی دولت و حمایت سیاسی. تهران: نشرمیزان، چاپ اول.
راعی، مسعود (۱۳۸۸)‏. کنترل کلی یا مؤثر عاملی برای تحقق مسئولیت بین‏المللی دولت‏ها؟. مطالعات حقوق خصوصی، 39(3)، 151-164.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1384). حقوق بین‏الملل عمومی. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ بیست‌ویکم.
ﻗﺮﺷﯽ ﺳﺮوﻧﺪاﻧﯽ، ﺳﯿﺪه‌ﻧﺮﮔﺲ (۱۳۹۱). ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺘ‌‌‌ﻬﺎ در ﻗﺒﺎل‏ حملات سایبری. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق دانشگاه بهشتی.
ملکی‌زاده، امیرحسین (۱۳۹۲)‏. ﺿﺎﺑﻄﮥ ﮐﻨﺘﺮل در ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ؛ وﺣﺪت ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض‏ روﯾﮥ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ. مجله حقوقی دادگستری، 77(۸۲)، 160-191.
نصیری محلاتی، ژوبین (1389). بررسی انطباق تصمیمات محاکم آمریکا در انتساب اعمال افراد و گروه‌ها به دولت ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
Collin, S. A. (2013)‏.‏ Attribution issues in cyberspace. Chicago-Kent Journal of International and Comparative Law, 13(2), 57-82.
Kulesza, J. (2009)‏.‏ State Responsibility for Cyberattacks on International Peace and Security. Polish Yearbook of International Law, (29), 139-152.
Liu, I. Y. (2017)‏.‏ State Responsibility and Cyberattacks: Defining Due Diligence Obligations. The Indonesian Journal of International and Comparative Law, 4, 191.
Margulies, P. (2013)‏.‏ Sovereignty and Cyber Attacks: Technology's Challenge to the Law of State Responsibility. Melbourne Journal of International Law, 14(2), 496-519.