مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

آمیختگی زندگی با فناوری‌های الکترونیکی و مزایای انکارنشدنی آن به گسترش انعقاد معاملات الکترونیکی و قاعده‌گذاری در این زمینه منجر شده‌ است. این رسوخ فناوری فقط منحصر در معاملات تجاری نبوده و در حوزۀ وصیت نیز اذهان را به خود مشغول ساخته‌ است. وصیت الکترونیکی، حسب تجهیزات مورداستفاده برای انعقاد آن، به الکترونیکیِ نوشته و نانوشته (صوتی و ویدئوئی) تقسیم می‌شود. حال، منطقی است که این پرسش مطرح شود که آیا وصیت نیز، به‌منزلۀ عمل حقوقیِ مبتنی بر شکل‌گرایی، به‌صورت الکترونیکی تحقق‌پذیر است یا خیر؟ آیا همۀ اقسام وصیت الکترونیکی معتبرند یا باید میان وصیت الکترونیکی نوشته و نانوشته تمایز قائل شد؟ در این زمینه آرای مختلفی وجود دارد: عده‌ای اعتبار وصیت الکترونیکی را انکار کرده‌اند و برخی دیگر، انعقاد این نوع از وصیت را به‌علت فواید آن پذیرفته‌اند. این موضوع در حقوق ایران مسکوت مانده اما در حقوق آمریکا تحقیقات مفصلی دراین‌باره انجام شده‌ است. وصیت الکترونیکی نوشته در برخی ایالات آمریکا پذیرفته شده‌ است، اما وصیت الکترونیکی نانوشته همچنان به‌عنوان وسیلۀ انعقاد وصیت به رسمیت شناخته نشده است. به ‌هر ترتیب، جا دارد که به شیوۀ تحلیلی ـ توصیفی، با رویکردی تطبیقی و با نگاهی به قوانین و رویۀ قضایی آمریکا، و همچنین با تصویب قوانین لازم این خلأ در نظام حقوقی پر شود. این نوشتار حرکت به سوی پذیرش وصیت الکترونیکی را در حقوق ایران اجتناب‌ناپذیر می‌داند؛ ازاین‌روی، با تمسک به مواد قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار انواع وصایای الکترونیکی را به رسمیت شناخته‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study on Validity of Electronic Will in American and Iranian law

نویسندگان [English]

  • abbas mirshekari 1
  • Shobeir Azadbakht 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic & Private Law, Tehran University, Tehran, Iran
2 Master of Private Law, Faculty of Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The combination of life with electronic technologies and its undeniable benefits has led to the development of electronic transactions and regulation in this field. This penetration of technology is not only limited to commercial transactions, but it has also occupied minds in the field of wills. According to the equipment used for its conclusion of wills, the electronic will is divided into electronic written and unwritten (audio and video). Now, it is reasonable to raise the question of whether the will, as a legal act based on formalism, can be concluded electronically or not. Are all types of electronic wills valid or should a distinction be made between written and unwritten electronic wills? There are different opinions in this regard: Some have denied the validity of the electronic will and others have accepted the conclusion of this type of will due to its benefits. This issue has remained silent in Iranian law, but in American law, detailed research has been done in this regard. In this country, written electronic will have been accepted in various states, but unwritten electronic wills are still not recognized as a means of concluding a will. However, it is appropriate to use an analytical-descriptive method, with a comparative approach by looking at American laws and jurisprudence, and also, bypassing the necessary laws to fill the gap in the legal system. This article considers that the move towards the acceptance of electronic will is inevitable in Iranian law. For this reason, by adhering to the provisions of the Electronic Commerce Act, it has recognized the validity of all types of electronic wills

کلیدواژه‌ها [English]

  • Videotaped will
  • Audiotaped will
  • Formalism
  • Written will
  • Electronic Commerce Act
امامی، سیدحسن (1394). حقوق مدنی، جلد سوم. تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ چهل‏و‏یکم.
بازگیر، یدالله (1380). موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوان عالی کشور (وصیت، حصر وراثت، ارث)، جلد دوم. تهران: دانش‏نگار، چاپ اول.
جعفری ‏لنگرودی، محمدجعفر (1390). حقوق مدنی: وصیت. تهران: گنج دانش، چاپ سوم.
دریمی، علی (1401). حقوق تجارت الکترونیکی :حقوق امضای الکترونیکی، جلد دوم. تهران: دادبخش، چاپ اول.
رودیجانی، محمدمجتبی (1397). قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. تهران: کتاب آوا، چاپ اول.
حسینی ‏سیستانی، سیدعلی (1415ق). منهاج‏الصالحین، جلد دوم. قم: مکتب آیة‏الله العظمی السید السیستانی.
شهیدثانی، زین‏العابدین بن‏علی (1410 ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلد پنجم. قم: مکتبۀ الداوری.
صادقی نشاط، امیر(1393). اعتبارسنجی اسناد الکترونیک. پژوهش حقوق خصوصی، 3(8)، 46-61.
صفایی، سیدحسین و شعبانی کندسری، هادی (1397). حقوق مدنی: وصیت، ارث، شفعه. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
فلاح‏زاده، علی‏محمد و درویش ‏متولی، میثم (1392). نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوبِ پیش از انقلاب و شورای انقلاب. دانش حقوق عمومی، 2(5)، 103-122.
قاسم ‏زاده، سیدمرتضی (1394). حقوق مدنی: حق شفعه، وصیت و ارث. تهران: دادگستر، چاپ دوم.
قاسمی، محسن (1388). شکل‏گرایی در حقوق مدنی. تهران: میزان، چاپ اول.
کاتوزیان، ناصر (1395). قواعد عمومی قراردادها: آثار قرارداد. جلد سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم.
کاتوزیان، ناصر (1397). وصیت در حقوق مدنی ایران. تهران: گنج دانش، چاپ اول.
محقق‏ حلی، جعفربن‏ حسن (1408 ق). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد دوم. قم: اسماعیلیان.
محقق‏داماد، سیدمصطفی (1394). بررسی فقهی و حقوقی وصیت: مواد 825-860 قانون مدنی. تهران: نشر علوم اسلامی، چاپ پنجم.
مظاهری کوهستانی، رسول و ناظم، علیرضا (1387). ارزش اثباتـی داده‏پیــام و امضای الکترونیکی. حقوق تطبیقی، 0(15)، 39-58.
معاونت آموزشی قوه قضائیه(1388). رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه تجدیدنظر استان (حقوقی). جلد سوم. تهران: جنگل، چاپ دوم.
میرشکاری، عباس و علائی، صابر (1400). ماهیت اثباتی داده پیام‏ های الکترونیکی به عنوان ادله اثبات دعوا. تحقیقات حقوقی، 24(96)، 309-336.
وکیل، امیرساعد و عسکری، پوریا (1394). قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی. تهران: مجد، چاپ هفتم.
Bacchus, K. C. (2019). A Testament to the Future of Testaments: Electronic Wills Are the Future. Ave Maria L. Rev., 17, 35-60.
Banks, J. (2015). Turning a Won't into a Will: Revisiting Will Formalities and E-Filing as Permissible Solutions for Electronic Wills in Texas. Est. Plan. & Cmty. Prop. LJ, 8, 291-316.
Banta, N. M. (2019). Electronic Wills and Digital Assets: Reassessing Formality in the Digital Age. Baylor L. Rev., 71, 547-603.
Berry, T. P., & Walsh, S. B. (2019). Ready or Not, Here They Come: Electronic Wills Are Coming to a Probate Court Near You. Prob. & Prop., 33, 62-63.
Beyer, G. W. (1983). Videotaping the Will Execution Ceremony-Preventing Frustration of the Testator's Final Wishes. Mary's LJ, 15, 1-55.
Beyer, G. W., & Buckley, W. R. (1989). Videotape and the Probate Process: The Nexus Grows. Okla. L. Rev., 42, 43-77.
Beyer, G. W., & Hargrove, C. G. (2007). Digital wills: has the time come for wills to join the digital revolution. Ohio NUL Rev., 33, 865-902.
Boddery, S. S. (2012). Electronic wills: Drawing a line in the sand against their validity. Real Prop. Tr. & Est. LJ, 47, 197-212.
Borea, A. C. (2020). The Videotaped Will: How the Connecticut probate Court System Could Benefit from Legislation Validating a Video-Recorded Will. Quinnipiac Prob. LJ, 34, 78-98.
Buckley, W. R. (1985). Indiana's New Videotaped Wills Statute: Launching Probate into the 21st Century. Val. UL Rev., 20, 83-95.
Buckley, W. R. (1986). Devising Videotaped Will Statutes: A Primer. Barrister, 13, 37-38.
Buckley, W. R., & Buckley, A. W. (1984). Videotaping Wills: A New Frontier in Estate Planning. Ohio NRL Rev., 11, 271-287.
Caldwell, C. J. (2001). Should E-wills be wills: Will Advances in Technology be Recognized for Will Execution? U. Pitt. L. Rev., 63, 467-486.
Clark, M. (2020). Avoiding Grave Consequences: Electronic Wills as a Solution for Texas. Available at SSRN 3534350, 1-42.
Ekhator, E. G. (2020). Creating Electronic Will: Conflating the Traditional Wills Law with Contemporary Electronic Will. Available at SSRN 3898765.
Fox, J. L. (2019). Twenty-First Century Wills. Prob. & Prop., 33, 52-55.
Gary, S. N. (2020). The Electronic Wills Act: Facing the Inevitable. REAL PROP. TR. & EST. LJ, 55, 305-334.
Ghatak, C. (2018). Leaving My Legacy Online-Weighing the Viability of Recognising Digital Wills in India. Nirma ULJ, 7, 87-98.
Glover, M. (2014). “Decoupling the Law of Will-Execution”. John's L. Rev., 88, 597-652.
Grant, J. K. (2008). Shattering and Moving Beyond the Gutenberg Paradigm: The Dawn of the Electronic Will. U. Mich. JL Reform, 42, 105-139.
Gurer, G. Y. (2015). No Paper? No Problem: Ushering in Electronic Wills through California's Harmless Error Provision. UCDL Rev., 49, 1955-1986.
Hall, P. (2019). Welcoming E-Wills into the Mainstream: The Digital Communication of Testamentary Intent. Nev. LJ, 20, 339-372.
Hirsch, A. J. (2020). Technology adrift: in search of a role for electronic wills. BCL Rev., 61, 827-903.
Hirsch, A. J. (2021). Models of Electronic-Will Legislation. Real Property, Trust and Estate Law Journal, 56(2), 163-235.
Hirsch, A. J., & Kelety, J. C. (2020). Electronic-Wills Legislation: The Uniform Act versus Australian and Canadian Alternatives. Probate & Property, 34(5), 1-18.
Horton, D. (2017). Tomorrow's inheritance: The frontiers of estate planning formalism. BCL Rev., 58, 539-598.
Horton, D. (2021). Revoking Wills. Notre Dame L. Rev., 97, 563-617.
Hurlburt, W. H. (2001). ELECTRONIC WILLS AND POWERS OF ATTORNEY: HAS THEIR DAY COME? In The Uniform Law Conference of Canada, Proceedings of 83rd Annual Meeting, 1-25.
Klasiček, D. (2019). 21st century wills. Pravni vjesnik:, 35(2), 29-48.
Krueger, N. (2019). Life, Death, and Revival of Electronic Wills Legislation in 2016 Through 2019. Drake L. Rev., 67, 983-1035.
Langbein, J. H. (1975). Substantial compliance with the Wills Act. Harv. L. Rev., 88(3), 489-531.
Langbein, J. H. (1987). Excusing Harmless Errors in the Execution of Wills: A Report on Australia's Tranquil Revolution in Probate Law. Colum. L. Rev., 87, 1-54.
Langbein, J. H. (2017). Absorbing south Australia’s will act dispensing power in the united states: Emulation, resistance, expansion. Adel. L. Rev., 38, 1.
McGarry, L. L. (1991). Videotaped Wills: An Evidentiary Tool or a Written Will Substitute. Iowa L. Rev., 77, 1187-1216.
Melnychuk, K. (2014). One Click Away: The Prospect of Electronic Wills in Saskatchewan. Sask. L. Rev., 77, 27-43.
Miller, C. D. (1991). “Will Formality, Judicial Formalism, and Legislative Reform: An Examination of the New Uniform Probate Code Harmless Error Rule and the Movement toward Amorphism”. Fla. L. Rev., 43, 167-346.
Mishra, H. (2020). The Harmless Error Approach: An Exception to Traditional Wills Formalities and a Way for E-Wills. NUALS LJ, 15, 248-268.
Protasio, J. M. V. (2018). The Future of Wills: Concept, Issues, Application of Electronic Wills in the Philippines. U. Asia & Pacific LJ, 1, 142-167
Reid, K. G., de Waal, M. J., & Zimmermann, R. (Eds.). (2011). Comparative Succession Law: Vol. I: Testamentary Formalities, OUP Oxford
Riegelman, S. (2022). Conveying Estate Planning to the 21st Century: Adoption of Electronic Wills Legislation. U. St. Thomas LJ, 18, 208-228.
Sasso, I. (2018). Will formalities in the digital age: Some Comparative Remarks. Italian LJ, 4, 169-193.
Sitkoff, R. H., & Dukeminier, J. (2017). Wills, trusts, and estates, 11th edition. New York: Wolters Kluwer.
Storrow, R. F. (2022). Legacies of a Pandemic: Remote Attestation and Electronic Wills, Mitchell Hamline Law Review, 48(4), 826-862.
Torres, F. (2020). Electronic Wills: COVID-19 Relief or Inevitable Trouble for California? U. Pac. L. Rev., 52, 435-455.
Wilson, J. C. (2021). Electronic Wills: Why Would Georgia Choose to Delay the Inevitable? Mercer L. Rev., 73, 337-364.
Zickefoose, T. (1989). “Videotaped Wills: Ready for Prime Time”. Prob. LJ, 9, 139-158.