حمایت دادگاه ‏های ملی از دیوان ‏های داوری خارجی در تحصیل ادله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ؛ تهران، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق و علم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

دیوان ‏های داوری بین‏ المللی، که مقر داوری آن‏ها خارج از قلمرو کشور محل استقرار ادله و در قلمرو کشور دیگری است، دیوان خارجی نامیده می‏ شوند. در مواردی، برای کشف واقع نیاز به تحصیل ادله نزد اشخاص ثالثی دارند که خارج از قلمرو کشور مقر دیوان داوری است و گاه به علت فقد صلاحیت باید از مساعدت قضایی دادگاه‏های ملی کشور محل وجود ادله استفاده کنند. در بسیاری از نظام‏ های حقوقی پیشرفته، ازجمله نظام حقوقی آمریکا، این اختیار برای دادگاه‏ ها پیش‏بینی شده است که به دیوان‏ های داوری خارجی برای تحصیل ادله، اعم از ادای شهادت و تسلیم اسناد و مدارک، مساعدت قضایی و با قبول نیابت همکاری کنند. پژوهش پیش‏رو در صدد است تا با روشی توصیفی ‏تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد: مساعدت قضایی دادگاه ‏های ملی در امر تحصیل ادله منحصراً به دیوان ‏های داوری خارجی و پذیرش نیابت قضایی بر مبنای کدام قواعد حقوقی امکان‏ پذیر است؟ همچنین، آیا دادگاه ‏های ملی ایران، به استناد قانون داوری تجاری بین‏ المللی، امکان مساعدت قضایی و قبول نیابت در تحصیل دلیل به دیوان ‏های خارجی را که مقر آن‏ها خارج از قلمرو سرزمینی کشور ایران است دارند؟ ازآنجاکه در بیشتر کشورها گفتمان داوری متضمن دو نظم متمایز متشکل از داوری داخلی و داوری بین‏ المللی است، در این پژوهش صرفاً به قانون داوری تجاری بین ‏المللی مصوب 1376 و قواعد داوری بین‏ المللی برخی کشورها پرداخته و از مقررات داوری داخلی به استثنای نگاهی گذرا در بخش دوم چشم‏پوشی شده است تا حوزۀ پژوهش از نظام داوری بین ‏المللی خارج نشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Support of National Courts from Foreign Arbitration Tribunals in the Taking of Evidence

نویسندگان [English]

  • Rahmattolla Janmohammadi 1
  • Mojtaba Asgharian 2
  • nima nasrollahi 3
1 Ph.D. student in private law, University of Science and Culture, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Human Sciences, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

In some cases, to discover the facts, foreign arbitral tribunals need to obtain evidence from third parties located outside the arbitral tribunal's seat and in another country's territory. Sometimes due to the lack of general jurisdiction and authority, they have to use the judicial assistance of the national courts of foreign countries. In many advanced legal systems, including the American legal system, this authority is provided for the courts to assist the international arbitral tribunals in providing evidence to foreign arbitral tribunals to obtain evidence, including testimony and submission of documents, judicial assistance and acceptance of representation. The present study aims to answer these questions with a descriptive-analytical method, judicial assistance of national courts in acquiring evidence for foreign arbitration courts and accepting judicial representation based on which legal rules are possible. Moreover, based on international commercial arbitration law, do the national courts of Iran have the possibility of providing judicial assistance and accepting judicial representation in acquiring evidence from arbitration courts whose headquarters are outside the country's territorial territory? Since in most countries, the discourse of arbitration involves two distinct systems consisting of domestic and international arbitration, in this study, only the International Commercial Arbitration Law was approved in 1376, and the international arbitration rules of some countries have been discussed. The provisions of domestic arbitration, except for a cursory glance, are ignored in the second part so that the field of research stays in the international arbitration system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taking of evidence
  • Judicial assistance
  • Foreign court
  • International arbitration
  • National court
جورج، آنیا (1400). داوری بین‏المللی در سوئیس. مجتبی اصغریان (مترجم). تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول.
خدابخشی، عبدالله (1399). حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم.
دادرس، پیمان و طالبیان، سیدامیرحامد (1395). تحلیلی نظری و کاربردی بر چالش‏های نوین تحصیل ادله در داوری‏های بین‏المللی با رویکردی تطبیقی و انتقادی. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 19(76)، 243-259.
شمس، عبداللّه (1392). آیین دادرسی مدنی، جلد سوم. انتشارات دراک، چاپ بیست‏وسوم.
شیروی، عبدالحسین (1398). داوری تجاری بین‏المللی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت)، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، چاپ هشتم.
قنواتی، جلیل و افضل، سید فریدالدین (1399). نظارت موضوعی بر آرای داوری (مطالعه تطبیقی در داوری انگلیس و داوری داخلی ایران)، پژوهش‏های حقوق تطبیقی، 24(1)، 123-152.
محبی، محسن (1400). داوری تجاری بین‏المللی. تهران: انتشارات خرسندی، چاپ دوم.
مرتضوی، عبدالحمید (1392). آیین رسیدگی داوری تجاری بین‏المللی ایران. انتشارات جاودانه، چاپ اول.
موزز، مارگارت (1398). اصول و رویه‏های تجاری بین‏المللی. مجتبی اصغریان (مترجم). تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول.
هدایتی، وحید (1400). داوری در نظام حقوقی آلمان. تهران: خرسندی، چاپ دوم.
Arfazadeh, H. (1996). Note — 10, Tribunal de Grande in stance, 14 ASA Bull. 325-328; see also foolhardy, note on Paris High Court, 11 May 1987, in: Rev. Arb. 1988, 699 et seqq.; Berger/keLLerhaLS, Oxford University Press.
Arroyo, M. (2018). Chapter 2, Part II: Commentary on Chapter 12 PILS, Article 190 [Finality, challenge: principle], in Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide, 2nd ed., Kluwer Law Internaintertional.
Bradshaw, R. (2019). How to Obtain Evidence from Third Parties: A Comparative View. Journal of International Arbitration, 36(5), 629-658.
Born, G. (2021). Disclosure in International Arbitration, Chapter 16, International Commercial Arbitration, EU: Kluwer Law International, 3rd edition.
Dahlberg, S. P. (2015). State Court Participation in Arbitration – Help or Hindrance? International Arbitration Commission & Litigation Commission.
Dupeyré, R., & Nougein, H. J. (2012). Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage.  Gazette du Palais.
Elul, H. M., & Mosquera, R. E. (2017). Chapter 17: 28 U.S.C. Section 1782: U.S. Discovery in Aid of International Arbitration Proceedings, KluwerArbitration.
Fcdisp, P., & Kaufmannk, F. (2018). Kaufmannk (ohLer/rigoZZi, N. 1.105; Arroyo hofBauer), n. 1, Berlin: Gustier, Crisp PILA CH Revision (2018), International Arbitration: Law and Practice in Switzerland, Oxford University Press 2015, 7198 et seq.
Holtzmann, J. (1978). Arbitration and the Courts: Praters in System of International Jurisdiction, Routledge P, Rev. Del' Arbitrage 253 and Arbitration and the Courts: Praters in System of International Jurisdiction “Rev. Del' Arbitrage, Kluwer Law International P.
Knöfel, O. L. (2009). Judicial Assistance in the Taking of Evidence Abroad in Aid of Arbitration: A German Perspective. Journal of Private International Law, 5(2), 281-309.
Krsul, T. C. (2002). The limits on enforcement of arbitral third-party subpoenas: Should they be loosened?. Dispute Resolution Journal, 57(4), 30.
Lachmann, J. P. (2007). Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis. In Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis. Verlag Dr. Otto Schmidt.
Loquin, Eric (2006). Les Obligations de Confidentialité Dans L’arbitrage, Revue de L’arbitrage, (2), 32 et s .
Raess, L. (2020). Court Assistance in the Taking of Evidence in International Arbitration (p. 372). sui generis Verlag.
Münch, J. (2017). Vorbemerkungen zu § 1025, § 1025, 1033, 1050, 1059, in: Münchner Kommentar zur Zivilprozessordnung: mit Gerichtsverfas sungsgesetz und Nebengesetzen, Band 3, Thomas Rauscher & Wolfgang Krüger eds. 5th ed.
O’Malley, N. D. (2019). Rules of evidence in international arbitration: an annotated guide. Informa Law from Routledge.
Schneider, M. (2009). Funktionen des staatlichen Richters am Sitz des internationalen Schiedsgerichts gemäss 12. Kapitel des IPRG DIKE.
Vidal, D. (2012). Droit français de l’arbitrage interne ET international, 2th edition, Paris : GualinoLextenso.
Winterova, A., & Markova, A. (2018). The law of civil procedure, vol. 1. Legs, Prague – Cambridge University Press.
Wolff, R. (2015). Judicial Assistance by German Courts in Aid of International Arbitration. International Arbitration and the Courts, JurisNet LLC, Huntington, 233-268.
Zuck, O. (2018). Consultation Procedure PILA CH. 11; see also Opinions Revision PILA CH (2017): ASA (19 et seq.), ICC CH (165), University of Lausanne Publication.