مسئولیت حرفه ‏ای پیمانکار مهندسی‏، ‏‏تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

قرارداد مهندسی‏، ‏‏تأمین کالا و مدیریت ساخت یکی از قراردادهایی است که استفاده از آن برای تحویل پروژه در صنعت نفت و گاز کاربردی روزافزون یافته و منشأ ظهور آن معدن است. در این قرارداد‏، پیمانکار از طرف کارفرما و به‏عنوان نمایندۀ وی فرایند طراحی‏، مدیریت و نظارت بر پیمانکاران ساخت را در یک ظرفیت خدمات حرفه ‏ای، به‏ منظور اطمینان‏ بخشی از انجام پروژه، در قالب کیفیت‏ و بودجه و زمان‏بندی مشخص انجام می ‏دهد. مسئلۀ اصلی قرارداد این است که مسئولیت حرفه ‏ای پیمانکار بر اساس چه اصلی قابل اثبات است. با توجه به این‏که‏ پیمانکار خدمات حرفه‏ ای انجام می ‏دهد، مسئولیت او در انجام خدمات مهندسی، مدیریت و کنترل زمان‏بندی‏، مدیریت و کنترل هزینه‏، مدیریت تدارکات‏، و مدیریت ساخت بر اساس اصل استاندارد مراقبت به‏ کار‏گرفته ‏شده به‏ وسیلۀ شرکت ‏های مهندسی پیشرو در شرایط یکسان و حرفه ‏ای مشابه است. بر همین مبنا، در صورت رعایت‏ نشدن موارد مذکور‏، پیمانکار مسئولیت حرفه‏ ای خواهد داشت. به ‏نظر می‏رسد با عنایت به ماهیت خدمات حرفه‏ ای پیمانکار درخصوص تطابق با این اصل و در راستای مسئولیت‏ های سه‏ گانۀ پیمانکار در حقوق ایران‏، تعهد پیمانکار مهندسی‏، ‏‏تأمین کالا و مدیریت ساخت‏ تعهد به وسیله باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contractor's EPCM Professional Liability in Oil and Gas Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taqi Rafiei 1
  • Sajad Parvin 2
1 Associate Professor of Law, Colleges of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 PhD. Student of Oil and Gas Law, Colleges of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

One of the contracts frequently used in the oil and gas industry for project delivery is the Engineering, Procurement and Construction Management (EPCM) contract, which originated from mining. Under this agreement, the contractor acts as the employer's representative and provides professional services for the design process, management, and monitoring of construction contracts to ensure the project's quality, budget, and timing. The main issue and question surrounding this contract is the principle on which the contractor's professional liability can be established.
As a contractor for professional services, the liabilities associated with implementing design and management, procurement management, and construction management are based on the "standards of care" principle employed by leading engineering firms operating under similar conditions and in the same profession. If applicable, the contractor will be held liable for professional faults. Given the nature of the contractor's professional service and in line with Iranian law, the contractor's design, procurement, and management obligations are binding under this principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Liability
  • Engineering Procurement
  • Construction Management Contract
امامی‏، سیدحسن‏ (1366)‏. حقوق مدنی‏، جلد1‏. تهران‏: کتابفروشی اسلامیه، چاپ ششم‏.
اخلاقی‏، بهروز و امام، فرهاد‏ (1393). اصول قراردادهای تجاری بین‏المللی‏. مؤسسۀ یکنواخت‏کردن حقوق خصوصی‏. انتشارات شهر دانش‏، چاپ سوم‏، بر اساس نسخۀ ویرایش‏شدۀ سال2010‏.
تفرشی‏، محمدعیسی و مرتضوی‏، عبدالحمید‏ (1388). مطالعه تطبیقی تعهد به وسیله و به نتیجه در فقه‏، حقوق فرانسه و ایران‏. فقه و مبانی حقوق‏، 5(15)، 11-31.
جعفری لنگرودی‏، محمدجعفر‏ (1378). حقوق تعهدات‏. انتشارات گنج دانش‏، چاپ سوم‏.
جعفری لنگرودی‏، محمدجعفر‏ (1388).‏ مبسوط در ترمینولوژی حقوق"‏، جلد2‏. تهران: گنج دانش‏، چاپ سوم.
حاجی عزیزی‏، بیژن‏ و غلامی‏، نگین‏ (1392). بررسی تطبیقی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی‏، حقوق تطبیقی‏، 9(100)، 43-60.
سنهوری‏، عبدالرزاق‏ (1382)‏. دوره حقوق تعهدات‏. محمدحسین دانش‏کیا و سیدمهدی دادمرزی‏ (مترجمان). انتشارات دانشگاه قم‏، چاپ اول.
صفری‏، محسن‏ و پاک‏طینت‏، حسن‏ (1389). مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوت‏ها و کارکردها‏. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 40(4)، 247-266.
قاری سیدفاطمی‏، سیدمحمد‏ (1380)‏. "تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق‏، تعهد‏، آزادی‏، برابری و عدالت"‏. تحقیقات حقوقی‏، 33-34، 209-266.
کاتوزیان‏، ناصر‏ (1379). نظریه عمومی تعهدات‏. دادگستر‏، چاپ پنجم‏.
کاتوزیان‏، ناصر‏ (1379). عقود معین‏، جلد 1 تا 5‏. گنج دانش‏، چاپ پنجم‏.
کاظمی‏، محمود‏ و زارعی‏، علی‏ (1401). ماهیت و مبنای مسئولیت قراردادی: مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه‏. پژوهش تطبیقی اسلام و غرب‏، 9(3)، 223-256.
نصیری خوزانی‏، مصطفی‏ (1380)‏. جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد‏. رسالۀ دکتری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
Laznik, A. A., & Linnik, V. Y. (2017). Identification of areas of best practice for managing (M) projects based on world market analysis. Bulletin of the State University of Management.
Araújo, M. C. B., Alencar, L. H., & Miranda Mota, C. M. (2017). Project procurement management: a structured literature review. International Journal of Project Management, 35(3), 353-377. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.01.008.
Baldi, S., Bottasso, A., Conti, M., & Piccardo, C. (2016). To bid or not to bid: that is the question: public procurement, project complexity and corruption. European Journal of Political Economy, 43, 89-106. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.04.002.
Charles, M. S. (2009). Mega project construction contracts: an owner’s perspective. Proceedings of the 55th Annual Rocky Mountain Mineral Law Institute. Rocky Mountain Mineral Law Foundation.
COAA EPCM Contract Committee, COAA EPCM Contract philosophy, EPCM Contract (2008) Philosophy Document COAA Best Practices Contract.
Farnsworth, C. B., Warr, R. O., Weidman, J. E., & Mark Hutchings, D. (2016). Effects of CM/GC Project Delivery on Managing Process Risk in Transportation Construction. Journal of Construction Engineering and Management, 142(3). doi:10.1061/(ASCE)CO.1943- 7862.0001091.
Feuer, M., Glick, S., & Clevenger, C. M. (2015). Benefits of owner mandated CM/GC contract amendment templates. Journal of Facilities Management, 13(3), 282-296.
Hassan, A. B. (2010). Criteria in Ascertaining Professional Negligence (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).
Hussain, H. H. (2014). Time management tools and techniques for project management. Socio-economic Research Bulletin, 4(55), 57-62.
Loots, P., & Henchie, N. (2007). Worlds apart: EPC and EPCM contracts: risk issues and allocation. Mayer Brown Article. [Online] Available from http://www.mayerbrown.com/publications/article.asp?id=3995&nid=6 (January 23, 2012).
Nassar, K. M., Gunnarsson, H. H., & Hegab, M. Y. (2005). Using weibull analysis for evaluation of cost and schedule performance. Journal of Construction Engineering and Management, 131(12), 1257-1262.
Plummer, F. (2007). Project Engineering: The Essential Toolbox for Young Engineers. 1st edition, New York, N.Y: Elsevier Science Bv.
Project Management Institute (2004). PMBOK Guide; A Guide to the Project Management Body of Knowledge.
Rubin, R. A., Fairweather, V., & Guy, S. D. (1999). Construction claims: Prevention and resolution. John Wiley & Sons.
Sanderson, J., & Cox, A. (2008). The challenges of supply strategy selection in a project environment: evidence from UK naval shipbuilding. Supply Chain Management, 13(1), 16-25. http://dx.doi.org/10.1108/13598540810850283.
Strahorn, S., Brewer, G., & Gajendran, T. (2017). The influence of trust on project management practice within the construction industry. Construction Economics and Building, 17(1), 1-19. http://dx.doi.org/10.5130/AJCEB.v17i1.5220.
Wei, S. H., Yusof, A. M., & Ismail, S. (2012). A case study approach to EPCM in light of construction project success in Malaysia. International Journal of Applied, 2(5), 66-73.
Zhen, M. A. (2008). Construction Cost Control under Engineering Quantity List Valuation. Construction Economy, 313, 116-118.