راهنمای نویسندگان

با توجه به تعداد زیاد مقالات ارسالی، لزوم بازتاب دیدگاه‌های متنوع اندیشمندان و همچنین الزام آیین‌نامه وزارت علوم و کمیسیون نشریات تخصصی مبنی بر توزیع جغرافیایی نویسندگان مقالات از دانشگاه‌های مختلف این مجله از هر نویسنده در هر دوره (دو شماره) چه در مقام نویسنده مسئول و چه در مقام نویسنده همکار صرفاً یک مقاله چاپ خواهد کرد. همچنین تا زمانی که یک نویسنده مقاله‌ای در دست بررسی دارد و قبل از تعیین تکلیف نهایی آن مقاله (پذیرش/رد/انصراف) مقاله جدید وارد فرایند رسیدگی و ارزیابی نخواهد نشد.

در راستای احراز شرایط لازم در مورد مجلات علمی ـ پژوهشی، در این مجله فقط مقالههایی پذیرفته میشوند که افزون بر داشتن محتوای علمی، به تشخیص داوران متخصص، با رعایت ضابطههای شکلی زیر نیز نوشته شده باشند:

الف) شرایط نویسنده

1. نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی کامل باشد.

2. میزان تحصیلات، رتبۀ علمی و محل خدمت نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی مشخص باشد.

3. نشانی، کدپستی و شمارۀ تلفن نویسندۀ مسئول نوشته شود.

4. یکی از نویسندگان مقاله باید عضو هیئت علمی دانشگاهها یا مراکز پژوهشی معتبر داخلی یا خارجی باشد و ترجیحاً از سابقۀ پژوهشی در موضوع مقالۀ ارسالی برخوردار باشد.

5.در صورتی که تحقیق دارای پشتیبانی مالی باشد، نویسندگان باید کلیه پشتیبان های مالی مقاله را معرفی نماید.

ب) شرایط مقاله

1. مقاله بیشتر از 8000 واژه نباشد.

2. مقاله از لحاظ ساختاری باید به ترتیب شامل عنوان، چکیده، مقدمه، متن اصلی، نتیجه، پیشنهادها و کتابنامه (فهرست منابع) باشد.

3. چکیدۀ فارسی و انگلیسی (حداقل 150 و حداکثر 250 واژه) باید شامل موضوع، طرح مسئله، نتیجۀ اصلی تحقیق و واژگان کلیدی باشد.

4. واژگان کلیدی حداقل 3 و حداکثر 5 واژه باشد.

5. مقدمه باید شامل طرح مسئله، سؤالات، پیشینه، هدف و اشاره به ساختار اصلی مقاله باشد.

6. معادل انگلیسی واژگان تخصصی و نام‌های اشخاص پانویس شود.

7. نگارش مقاله تابع رسم‌الخط و دستور زبان فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

8. متن مقالات با قلم «بی لوتوس 13» و عنوان مقاله با «بی لوتوس 14» تایپ شود. قلم تیترهای داخلی به صورت بولد باشد.

9. پانویس‌های فارسی با قلم «بی لوتوس 9»، پانویس‌های انگلیسی با قلم «تایمز نیو رومن 8»  و چکیدۀ انگلیسی با قلم «تایمز نیو رومن 11» تایپ شود.

10. عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی کوتاه و گویا باشد.

11. مقاله پیش‌تر جایی چاپ نشده و برای چاپ به جایی فرستاده نشده باشد.

12. برای بارگذاری مقاله، ارسال دو فایل (فایل اصلی بدون نام نویسندگان و فایل نام و مشخصات نویسندگان) ضروری است.

13.در بارگذاری اسامی و مشخصات نویسندگان دقت فرمایید. اسامی نویسندگان مقاله به هیج عنوان قابل تغییر نخواهد بود. 

14. مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله و فهرست منابع برعهدۀ نویسنده است.

ج) شرایط استناد

1. منابع در درون متن به صورت 1) نام خانوادگی نویسنده 2) سال انتشار 3) شماره صفحه و هر سه داخل پرانتز معرفی شوند، مانند : (عنایت، 1349، ص 25) و (98 Crawford, 2012, p.) در صورتی که یک منبع دارای چند نویسنده باشد، به طرز زیر عمل شود:

(عنایت و همکاران، 1349، ص 25)، (Crawford et al., 2012, p. 98)

2. منابع فارسی و انگلیسی مورداستفاده در پایان مقاله، براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان به شرح زیر نوشته شود:

ـ درخصوص کتاب‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). نام کتاب، شمارۀ جلد. محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ.

ـ درخصوص مقاله‌های مندرج در نشریات یا مجلات ادواری: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، سال یا دورۀ انتشار (شمارۀ مجله)، شمارۀ صفحات مقاله در مجله.

ـ اگر از سایت خاصی استفاده شده است، در قسمت منابع باید آدرس کامل سایت به همراه تاریخ آخرین بازدید ذکر شود:

www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger.review/100819hmg.pdf (last visited: 2019-2-3).

ـ عناوین کتاب‌ها و مجلات و دورۀ انتشار مجلات در قسمت منابع باید به صورت ایرانیک (ایتالیک) باشند.

برای اطلاع از جزئیات شیوۀ نگارش مقاله اینجا کلیک کنید

د) شیوۀ ارسال مقاله

نویسندگان محترم باید مقالات خود را در سامانۀ نشریه به نشانی http://mtlj.usc.ac.ir ثبت کنند. همراه با مقاله، لازم است فرم‌های تعارض منافع و تعهدنامۀ نویسندۀ مسئول مبنی بر اصیل‌بودن مقاله، عدم انتشار تمام یا بخشی از آن در نشریه‏‌های دیگر و عدم ارائۀ هم‌زمان به چند نشریه ارسال شود. نویسندگان محترم میتوانند سؤالات خود را به آدرس رایانامه ارسال کنند: mtlj@usc.ac.ir

ه) هزینه انتشار مقاله

این مجله بر اساس دستورالعمل مجلات علمی وزارت علوم به منظور تامین بخشی از هزینه های بررسی مقدماتی، داوری، ویراستاری و انتشار از نویسندگانی که مقالات خود را به این مجله ارسال می کنند، مبالغی را به شرح زیر دریافت می کند:
 
1. نویسندگان محترم (پس از بررسی اولیه هیات تحریریه، و درصورت قرار گرفتن مقاله در اولویت داوری این مجله)، می بایست مبلغ 4/5 میلیون ریال (450 هزار تومان)  به  شماره حساب: 4963206794 و شماره شبای:IR720120020000004963206794  بنام دانشگاه علم و فرهنگ  واریز و تصویر فیش واریزی را درسامانه مجله بارگذاری یا به ایمیل مجله ارسال فرمایند.  
 
2. در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت انتشار، لازم است نسبت به واریز 7/5 میلیون ریال (750 هزار تومان) دیگر اقدام فرمایند.