اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جواد حسین زاده

دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

hoseinzadehusc.ac.ir

سردبیر

محمد عیسائی تفرشی

استاد دانشکده حقوق دانشگاه علم و فرهنگ

tafreshiusc.ac.ir

مدیر اجرایی

مینا حسینی

حقوق خصوصی استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

mina.hosseiniusc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم تقی زاده

استاد دانشگاه پیام نور تهران

taghizaadehgmail.com

جواد حسین‌زاده

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

hoseinzadehusc.ac.ir

ستار زرکلام

تجارت بین الملل – تجارت الکترونیک – حقوق مالکیت فکری دانشیار دانشگاه شاهد، دانشکده حقوق، تهران، ایران

sattarzarkalamgmail.com

رضا سکوتی نسیمی

حقوق خصوصی استاد دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

r-sokoutitabrizu.ac.ir

محمدجواد شایگان فرد

کامپیوتر - نرم افزار دانشیار گروه کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ

shayeganusc.ac.ir

محمد عیسائی تفرشی

استاد دانشکده حقوق دانشگاه علم و فرهنگ

tafreshimodares.ac.ir

محمدتقی فخلعی

استاد گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

fakhlaeium.ac.ir

فاطمه قناد

دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ ghanad@usc.ac.ir

ghanadusc.ac.ir

همایون مافی

حقوق تجارت بین الملل استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

ujsas.ac.ir/cv.php?cv=400&mod=bcv&slc_lang=fa&sid=1
mafiujsas.ac.ir

پژمان محمدی

حقوق استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

p.mohamadimodares.ac.ir