اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 321
تعداد پذیرش 111
تعداد عدم پذیرش 140

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد مقالات 119
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 100 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 129 روز
درصد پذیرش 35 %