اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 275
تعداد پذیرش 96
تعداد عدم پذیرش 124

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد مقالات 104
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 86 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 127 روز
درصد پذیرش 35 %