اخبار و اعلانات

کسب رتبۀ علمی ب در ارزیابی سال 1400

برابر تأییدیۀ شمارۀ ۱۴۰۰/۱۱۹۳۵  دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این نشریه دارای درجۀ علمی است و در ارزیابی سال 1400 کمیسیون نشریات، رتبۀ ب را کسب کرده است.

مطالعه بیشتر

نمایه‌سازی نشریۀ حقوق فناوری‌های نوین در پایگاه DOAJ

نشریۀ حقوق فناوری‌های نوین در پایگاه راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) نمایه شد. 

مطالعه بیشتر