نمایه‌سازی نشریۀ حقوق فناوری‌های نوین در پایگاه DOAJ

نشریۀ حقوق فناوری‌های نوین در پایگاه راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) نمایه شد.