داوران

دکتر مریم احمدی دانش‌آموخته دکتری حقوق ـ مشاور حقوقی
دکتر مرتضی اصغرنیا دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران 
دکتر مجتبی اصغریان استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
دکتر مهرنوش ابوذری استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران
دکتر هانی اربابی استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مصطفی السان استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مسعود امانی استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
دکتر مجتبی انصاریان استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
دکتر محمد آذین دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، استادیار پژوهشکده رویان
دکتر مسلم آقایی طوق استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دکتر عباس باقری استادیار حقوق دانشگاه پیام نور
دکتر محمود باقری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر نرگس باقری مطلق دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمیدرضا بهروزی‌زاد استادیار مؤسسه آموزش عالی شهریار
دکتر محسن جعفری بهزاد کلائی استادیارگروه حقوق دانشگاه پیام نور
دکتر علیرضا حسنی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد دامغان
دکتر جواد حسین‌زاده دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر میلاد حسینی دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی
دکتر مینا حسینی استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر وحیده سادات حسینی دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی
دکتر رضا خشنودی دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی،مدرس دانشگاه و معاون قضایی دادستان کل کشور
دکتر فتح‌الله رحیمی استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد تهران شمال
دکتر نوید رهبر استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه بهشتی
دکتر امین رستم‌زاده دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی
دکتر ابراهیم رهبری استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
دکتر ستار زرکلام دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شاهد
دکتر امیر سپاهی دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی و مدرس حقوق تجارت الکترونیک
دکتر جواد سرخوش دانشیار گروه حقوق، دانشگاه الزهرا
دکتر زهرا شاکری استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
دکتر صادق شریعتی‌نسب استادیار حقوق پزشکی، پژوهشگاه رویان
دکتر مریم شیخی دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، وکیل و داور بین المللی
دکتر محمد صادقی دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه
دکتر محسن صادقی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
دکتر کیوان صداقتی استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد تهران جنوب
دکتر افروز صمدی دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
دکتر علی اکبر طبایی عقدا دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مفید قم
دکتر سبحان طیبی استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
دکتر پرویز عامری دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز
دکتر صادق عبدی  دانش‌آموخته دکتری حقوق نفت و گاز، مدیر دعاوی شرکت انرژی دانا
دکتر محمود عرفانی استاد، عضو هیئت علمی و بازنشسته گروه حقوق دانشگاه تهران
دکتر فاطمه عزیزمحمدی دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه
دکتر امیر عباس علاالدینی دکتری حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری
دکتر زینب غفوری دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی 
دکتر سمیرا غلامدخت دانش‌آموخته حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
دکتر امید غلامعلی‌تبار فیروزجایی استادیار گروه حقوق،  مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل
دکتر مرضیه فراهتی  دانش‌آموخته دکتری فقه و حقوق، دانشگاه علوم و تحقیقات، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
دکتر مهدی فضلی دانش‌آموخته حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم و مدرس دانشگاه
دکتر فاطمه قناد دانشیار گروه حقوق تجارت الکترونیکی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم  و فرهنگ
دکتر حامد کرمی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
دکتر سحر کریمی استادیار گروه حقوق، دانشگاه خوارزمی
دکتر مهسا مدنی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد شیراز
دکتر فرشید مقیمیان بروجنی دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی-دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمدکاظم مهتاب‌پور  دانش‌آموخته دکترای تخصصی حقوق خصوصی/ دانشگاه شهید بهشتی
دکتر عباس میرشکاری استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه تهران
دکتر حمید میری استادیار گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه گنبد کاووس
دکتر مجید نجارزاده هنجنی استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر نیما نصراللهی شهری استادیار گروه حقوق تجارت الکترونیک و نفت و گاز، دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر شهاب جعفری ندوشن استادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر رضا نیک خواه سرنقی دانشیار گروه حقوق دانشگاه ارومیه
دکتر سیمین واحدی دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، متخصص حقوق تجارت بین‌الملل و نفت و گاز
 دگتر نغمه جوادپور

 کانون وکلای مرکز - استاد مدعو دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر محمدحسین وکیلی مقدم استادیار گروه حقوق، دانشگاه حضرت معصومه (س)
دکتر احمد رمضانی استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ