قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

چکیده

قراردادهای خرید برق که با هدف حمایت و توسعه تولید برق به ویژه برخی اقسام آن نظیر برق تجدیدپذیر و پاک بوجود آمدند، بعد از تجدید ساختار در صنعت برق مرسوم شده و در حال حاضر نیز به طور گسترده ای به مثابه ابزاری برای حفظ محیط زیست و تامین امنیت عرضه و حمایت از سرمایه گذاران در غالب کشورهای جهان مورد بهره برداری قرار میگیرند. در ایران نیز بعد از شروع روند تجدید ساختار در صنعت برق و در اجرای بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت توانیر و مدیریت شبکه از طرف وزارت نیرو اقدام به طراحی و انعقاد قراردادهای خرید برق نمودند.این قراردادها حاوی شرایط عمومی و اختصاصی هستند که علاوه بر لحاظ قواعد عمومی قراردادها در آن، قیود شبکه سراسری برق و سایر محدودیت های فنی نیز در آن ها گنجانده شده است. در این مقاله ضمن بازخوانی این قراردادها در چارچوب عقد بیع در قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا این دست از قراردادها حقیقتا عقد بیع مورد نظر قانون مدنی هستند یا جزء عقود نامعین محسوب می­شوند؟به نظر می­رسد با توجه به مجموع مفاد این قراردادها و هدف از تدوینشان، تلقی کردن آن­ها به عنوان عقدی نامعین در پرتو ماده 10 قانون مدنی، موجه تر می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Power Purchasing Agreement in the Framework of Civil Law

نویسندگان [English]

  • Kiomars Heidari
  • Mehdi Haftani
  • Behrad Saghiri
چکیده [English]

Power purchasing agreements (PPA) seek to protect and develop electricity production specifically some kinds like renewable and green electricity. They have been common after restructuring electricity industrial. They now broadly are used as a mean to conservation of environment, electricity security of supply and foreign investment protection around the world. In Iran after restructuring of electricity industrial according to article 25(b) of "fourth development program act,” ministry of power and its company (Tavanir) designed and concluded some type of power purchasing agreements (PPA). These contracts comprise some terms and conditions, which refer to general rules of contract and either technical restrictions. This article seeks to study these contracts terms and conditions in the framework of sale contract and general rules of contract under Iranian civil law. We will answer to this question that these contracts shall be assumed as a sale contract or a specific contract under article 10? It seems to there are not exactly sale contract that has been mentioned in the article 338 and deem to be an especially contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contract
  • electricity
  • sale
  • civil law
  • security of supply
استافت، استیون (1389).اقتصادسیستمقدرت:طراحیبازارهایبرق. ترجمۀرحیم میلانی و امیرمسعود جهان‌بین. تهران: همزبانان.
اسفندیاری‌فر، خشایار (1392) .بورسانرژی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
امامی، سیدحسن (1368). حقوق مدنی. چاپ پنجم. تهران: کتابفروشی اسلامی.
امینی، سعید (1388). درسنامۀاصولتولید،انتقالوتوزیعانرژیالکتریکی. تهران: مؤسسۀ آموزش علمی ـ کاربردی صنعت آب و برق.
انصاری، مرتضی (1418). مکاسب. تحقیق لجنه التحقیق. قم: مؤسسۀ هادی.
باقری، محمود و میرلواسانی، سمیه سادات (1391). «جایگاه بین‌المللی کالای عمومی در رویکرد عدالت توزیعی». پژوهش حقوق خصوصی، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص 1-28.
بنیاد دایره المعارف اسلامی(1375)، دانشنامه جهان اسلام، مجلد 1.
بحرانی، یوسف‌بن احمد (1410 ق.). الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، تحقیق محمدتقی الایروانی. قم: جامعۀ مدرسین. ‫
بیات، فرهاد و شیرین بیات (1397)، شرح جامع قانون مدنی ، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات ارشد.
پیکارجو، کامبیز (1382). «بررسی نقش بیمه در صنعت برق». تازههای جهان بیمه، شمارۀ 65، ص 559-570.
پیرهادی، محمدرضا (1386)، انتقال مالکیت در عقد بیع:، چاپ اول، تهران: انتشارات شالیزه.
تفرشی، محمدعیسی و سکوتی نسیمی، رضا (1383). «بیع سهام شرکت‌های سهامی». مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شمارۀ 41، ص 35-58.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
خویی، سید ابوالقاسم (1428 ق.). مصباح الفقهاهه فی المعاملات. جلد دوم، چاپ سی و پنجم، قم: سیدالشهدا.
شاول، استیون (1388). تحلیلاقتصادیحقوق. ترجمۀ محسن اسماعیلی. تهران: مرکز پژوهش‌های حقوقی مجلس.
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران(1392). تجدید ساختار در صنعت برق با مروری بر ساختار صنعت برق ایران. تهران: شیوه.
شکوهی‌نیا، داوود (1392). فرهنگلغاتواصطلاحاتتخصصیبرق. تهران: نشر اشراق.
صفایی، سید حسین، کاظمی، محمود، عادل، مرتضی و میرزانژاد، اکبر (1392).حقوق بیع بین‌المللی. تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (1378). حاشیة المکاسب. قم: اسماعیلیان.
عربیان، اصغر و خدابخشی، حسن (1391). «ضمان معاوضی و آثار آن در قاعده ی تلف مبیع قبل از قبض». مبانی فقهی حقوق اسلامی. شمارۀ 10: صص27-52.
علومی یزدی، حمیدرضا (1390). «مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک (ضمان معاوضی) در عقد بیع». فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، شمارۀ 5، ص 66-96.
قراباغی، علیرضا (1382). «جایگاه کالای برق در سازمان جهانی (WTO).پژوهشنامۀبازرگانی، دورۀ 7، شمارۀ 27، ص 169-191.
قناد، هادی و مسگری، علی (1384). مبانیبرق: آشناییبااصولکلیواولیۀبرق. تهران: صفار.
کاتوزیان، ناصر (1379). دورۀ عقود معین. جلد اول: معاملات معوض، عقود تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر (1393)،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: نشر میزان.
کرشن، دنیل سادی و استربگ، گوران (1386).مبانی اقتصاد سیستم قدرت. ترجمۀ مسعود براتی و همکاران. تهران: وزارت نیرو.
کریمی، عباس و معین‌الاسلام، محمد (1387). «رهن اموال فکری». فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 38، شمارۀ 2، ص 315-324.
مکارم شیرازی، ناصر (1425ق.). انوار الفقاهه. جلد اول: کتاب البیع. تهران: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابیطالب.
موسوی خمینی، سید روح‌الله (1410). کتاب البیع. قم: اسماعیلیان.
ناظمی، علی و دیگران (1390) قدرت بازار برق عمده فروشی ایران، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 1، شماره 4، ص 31-55.
Horlick, G., Schuchardt, C., & Mann, H. (2004). NAFTA Provisions and the Electricity Sector. Transnational Dispute Management (TDM)1(2)
.Ehring, L., & Selivanova, Y. (2011). Energy transit. Regulation ofEnergy in International Trade Law, WTO, NAFTA and Energy Charter, 49-104.
Mäntysaari, P.(2015). EU Electricity Trade Law: The Legal Tools of Electricity Producers in the Internal Electricity Market. New York: Springer.
Marceau, G. (2010). WTO in the Emerging Energy Governance Debate, The. Global Trade & Cust. J.5, 83.