منابع، روش‌ها و قراردادهای تأمین ‌مالی در پروژه‌های نفت‌وگاز

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه برکلی کالیفرنیا استادیار حقوق قراردادهای بین المللی نفت و گاز

2 پژوهشگر پژوهشکده حقوق شهردانش

چکیده

تأمین مالی از کلیدی‌ترین مباحث حاکم بر قراردادهای سرمایه‌گذاری و صنایع نفت‌وگاز است. پروژه‌های نفت‌وگاز نقش بسزایی در توسعۀ اقتصادی کشور صاحب ‌نفت دارند؛ ازاین‌‌رو اجرای آن‌ها نیازمند هزینۀ فراوانی است و ریسک بالایی دارد. در تأمین مالی پروژه‌های نفتی، موضوع و جغرافیای پروژه اهمیت بسیاری دارد. تأمین مالی این پروژه‌ها ممکن است از منابع بازارهای مالی یا سرمایه صورت گیرد. انتخاب تأمین مالی مناسب پروژه، بنابه اقتضای فیزیکی و جغرافیایی و سیاسی پروژه متغیر است. از جملۀ این روش‌ها می‌توان به فاینانس، یوزانس، تأمین مالی پروژه و ... اشاره کرد. ازآنجاکه تأمین مالی این پروژه‌ها در قالب قراردادهای مختلفی انجام می‌شود و به شرایط پروژه، حقوق و تکالیف طرفین، ویژگی‌های محیطی و... بستگی دارد، در این مقاله، انواع تأمین مالی و امکان استفاده از آن‌ها در پروژه‌های نفتی بررسی خواهد شد. در این پژوهش، برای تحلیل هریک از روش‌های تأمین مالی، از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره گرفته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sources, Methods, and Financing Contracts in Oil and Gas Projects

نویسندگان [English]

  • Maghsoud Imani Markid 1
  • Naeimeh Darvishi 2
1 Graduate of the University of California, Berkeley, Assistant Professor of International Oil and Gas Contracts Law
2 Researcher of the SD institute of law
چکیده [English]

Financing is one of the key issues in investment contracts and the oil and gas industry. Oil and gas projects play an important role in the development of the economy of the oil-owning country, and therefore their implementation requires high costs and high risk. In financing oil projects, the subject and geography of the project are very important. These projects may be financed from financial or capital markets. Choosing the right financing for a project can vary depending on the physical, geographical, and political needs of the project. These methods include financing, usance, project financing, and so on. Since the financing required for these projects is done in the form of different contracts and depends on the project conditions, rights, and obligations of the parties, environmental characteristics, etc., in this article, we examine the types of financing and the possibility of using them in oil projects. We examine. In this paper, a descriptive-analytical method is used to analyze each of the financing methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil and Gas
  • Financing
  • Financial Regime
  • Oil and Gas Projects
امین‌زاده، الهام و عبدی، صادق (1392). «بررسی انواع سازوکارهای تأمین مالی پروژه‌های صنعت انرژی (با تأکید بر مشکلات ساختاری قراردادهای EPCF)». ماهنامۀ اکتشاف و تولید نفت‌وگاز، شمارۀ 109، ص 8-16.
باقری، محمود و خاتمی، سیدبهنام (1390). سازوکارهای تأمین مالی پروژه‌های نفت‌وگاز از طریق بازارهای مالی و سرمایه، حقوق انرژی نخستین همایش ملی، تهران: مؤسسه انتشارات دادگستر.
بخشنامۀ شماره 1113/60 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 31/06/1380.
پژوهشکدۀ پولی و بانکی (1390). دستورالعمل اجرایی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع.
حاتمی، علی و کریمیان، اسماعیل (1393). حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری. تهران: انتشارات تیسا، چاپ اول.
خوانساری، رسول و ملاکریمی، فرشته (1398). استاندارد شرعی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی درباره صکوک سرمایه‌گذاری. تهران: انتشارات پژوهشکدۀ پولی و بانکی بانک مرکزی.
داراب‌پور، مهراب (1397). اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل، کتاب سوم. تهران: نشر گنج دانش، چاپ اول.
رضایی، علی (1394). حقوق تأمین مالی در تجارت بین‌الملل. تهران: نشر میزان، چاپ اول.
رمضانی یاسوج، سیدحمید، رضایی، کرم و پیش بهار، آیت‌اله (1393). «بررسی صکوک در کشورهای منتخب و استانداردهای حسابداری صکوک». دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد فومن و شفت. ص 1-12.
شیروی، عبدالحسین (1398). حقوق تجارت بین‌الملل، ویراست دوم. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.
فیضی چکاب، غلام نبی و تقی‌زاده، ابراهیم (1394). «بررسی موانع و کاستی‌های تأمین مالی خارجی در حقوق ایران». فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی، شمارۀ 78، ص 149-178.
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب 04/03/1381.
مدورا، جف (1393). نهادهای پولی و مالی. ترجمۀ ابوالفضل شهرآبادی و نیما رحمانی. تهران: انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، چاپ دوم.
مصطفی‌پور، منوچهر(1395). «نگاهی به روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی؛ با تأکید بر بازار بدهی». مجلۀ اقتصادی، دورۀ 16، شمارۀ 7 و 8، ص 32-17.
ورهرامی، ویدا (1392). بررسی تأمین مالی قراردادهای فراساحلی گاز، توأم با ریسک (موردمطالعه: میدان گازی پارس جنوبی». رسالۀ دکتری، تهران: دانشگاه تهران.
هیبتی، فرشاد و احمدی، موسی (1388). «بررسی تکنیک‌های تأمین مالی پروژه‌محور در تأمین مالی اسلامی». پژوهشنامۀ اقتصادی، شمارۀ 34، ، ص 91-112.
Ajayi, T., & Sosan, M. (2014). “Solving Issues of Default under Syndicated Loan- Transactions: A Detailed Legal Analysis”. Available at SSRN 2429040. http://ssrn.com/abstract=2429040. 2014.
Azaino, E. U. (2012).“Project Finance Protection System: Can This Shield Effectively Cover Lenders' Exposure in Time of Default?”. Annual Review-CAR, 16. accessed February 10, 2020, available in: https://www.dundee.ac.uk/download/17301/media
Cañón, C., Flórez, J. H., & Gomez, K. (2020). Reciprocal Lending Relationships Between Financial Conglomerates: Evidence from the Mexican Repo Market (No. 017801). available in: https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/20793/dt243.pdf
Clews, R. J. (2016). Project Finance for the International Petroleum Industry. Elsevier Inc.
DENTONS (2013). A Guide to Project Finance. available in: dentons.com
Duce, M., & España, B. D. (2003). “Definitions of Foreign Direct Investment (FDI): a methodological note”. Banco de Espana, 6(2), 43-49. available in: https://www.bis.org/publ/cgfs22bde3.pdf. Last seen: 10/30/2020- 00.57 A.M.
Ebrahim, M. S., Shackleton, M. B., & Wojakowski, R. M. (2008). Valuing participation mortgage loans using profit caps and floors. Discussion Paper, Lancaster University Management School, Lancaster, UK.
Fight, A. (2005). First Edition, Introduction to Project Finance. Elsevier.
Gatti, S. (2008). Project Finance in Theory and Practice Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects. Elsevier Inc.
Gelos, R. G., Sahay, R., & Sandleris, G. (2011). “Sovereign Borrowing by Developing Countries: What determines market access?”. Journal of International Economics, 83(2), 243-254.
Ivashina, V., & Scharfstein, D. (2010). “Loan Syndication and Credit Cycles”. American Economic Review, 100(2), 57-61.
Kabir khan, M. F., & Parra, R. J, (2003). Financing Large Projects Using Project Finance Techniques and Practices. Pearson Education Asia Pte Ltd, Singapore.
Lecce, S. (2011). The Impact of Short-Selling in Financial Markets. PhD. Thesis, University of Sydney, Available in: https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/handle/2123/7661/s-lecce-2011-thesis.pdf;jsessionid=3D5C6BB6687E928DAB6D798009C948C2?sequence=1.
Maksum, M. (2017). “The Sharia Compliance of Islamic Multi Contract in Islamic Banking”. International Conference on Law and Justice (ICLJ 2017). Atlantis Press.
McNair, D. (2016). Investing in Infrastructure | International Best Legal Practice in Project and Construction Agreements. Available in: http://www.pwc.com.au/.
OECD (2015). New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments. https://www.oecd.org/cfe/smes/New-Approaches-SME-full-report.pdf
Panizza, U. (2008). Domestic And External Public Debt In Developing Countries. In United Nations Conference on Trade and Development Discussion Paper (No. 188).
Participation Agreement Under The Main Street Lending Program Standard Terms And Conditions, (2020), Available in: https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/special-lending-facilities/mslp/legal/loan-participation-agreement-standard-terms-and-conditions.pdf.
Simons, K. (1993). “Why Do Banks Syndicate Loans?”. New England Economic Review, January/ February, 45-52
te Velde, D. W., & Morrissey, O. (2002). “Foreign direct investment: Who gains”. ODI Briefing Paper. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/events-documents/3747.pdf, last seen: 10/30/2020- 01.49 A.M, 2002.
UNCTAD (2018). World investment report 2018: Investment and new industrial policies. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2018_en.pdf
 
 
دوره 2، شماره 3
بهار و تابستان
فروردین 1400
صفحه 31-58
  • تاریخ دریافت: 03 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 مرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 14 مرداد 1400