حقوق رقابت و فناوری‌های نوین در صنعت سینما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوۀ قضاییه

2 دکتری حقوق بین ‎الملل، استادیار دانشگاه پیام نور، گروه حقوق، تهران، ایران

چکیده

اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازارهای گوناگون با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و تشویق بنگاه‌های اقتصادی به رعایت این قواعد صورت می‌گیرد. هدف از این پژوهش رسیدن به پاسخ این پرسش است که با توجه به ظهور فناوری‌های نوین، چگونه می‌توان قواعد حقوق رقابت را بر صنعت سینما اعمال کرد. این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی، با کنکاش در نظام رقابت ایران (به‌ویژه فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44)، به تحلیل رقابت و حقوق رقابت و رویه‌های ضدرقابتی در بازار سینما می‌پردازد. دراین‌خصوص، نقش شورای رقابت در نظارت بر بازار و مدیریت رفتارهای ضدرقابتی بنگاه‌های اقتصادی و نقش ساترا به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر بخشی در حوزۀ رسانه‌های تصویری بررسی و مشخص شد که دربارۀ صلاحیت دخالت ساترا در مباحث مربوط به رقابت تردیدهایی وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد صنعت سینما از صنایع مهم و تأثیرگذار در نظام اقتصادی است و با اقداماتی مانند اصلاح سازوکار حاکم بر کمک‌های دولتی در بخش سینما، تصویب دستورالعمل مصادیق اعمال و توافق‌های ضدرقابتی در بخش سینما، تصویب قانون بازارهای دیجیتال برای تنظیم بازیگران بازارهای دیجیتال ازجمله رسانه‌های برخط پخش فیلم می‌توان در جهت بهینه‌ترشدن رقابت در بازار سینما و منع انحصار گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competition Law and New Technologies in the Film Industry

نویسندگان [English]

 • Mina Farahani 1
 • Mojtaba Ansarian 2
1 MA in Private Law, Member of the Center for Judiciary Lawyers and Experts
2 Ph.D. in International Law, Assistant Professor, Payam Noor University, Tehran, Iran, m_ansarian@pnu.ac.ir
چکیده [English]

Competition rules are enforceable in different markets to facilitate competition, prohibit monopolies, and encourage economic enterprises to comply with these rules. The present study seeks to answer how competition ruled can be applied to the film industry through public enforcement of competition law. It is descriptive-analytical research using library and Internet resources. This study examines the Iranian competition system especially Chapter 9 of the Act of the execution of the General Policies of Article 44 of the Constitution (2007) and other laws and regulations related to competition and the film sector.
In this regard, we explored the role of the Competition Council in monitoring the market and management of anti-competitive behaviour of enterprises and the role of Satra as a regulatory body in the field of visual media, and it was found that there are doubts about Satra's competence in competition issues.
This study shows that the film industry is one of the most important and influential industries in the economic system.  With measures such as reforming the mechanism governing state aid in the cinema sector and digital media, including online media distribution and, We can increase competition in the film market and ban monopolies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Film Industry
 • Competition Law
 • Anti-Competetive Practices
 • Competition Council
 • Satra
افتخار جهرمی، گودرز و معبودی نیشابوری، رضا (1390). «ممنوعیت کمک‌های دولتی مخل رقابت، مطالعة تطبیقی در نظام حقوقی ایران و اتحادیة اروپا». مجلۀ تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامه شماره 6، ص 383-417.
الهام، غلامحسین و احمدی، زهرا (1395). «بررسی ضمانت اجراهای مالی در زمینۀ حقوق رقابت». مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دورۀ 3، شمارۀ 2، ص 131-147.
باقری، محمود و غفاری فارسانی، بهنام (1390). «روح حقوق رقابت (مطالعۀ تطبیقی در اهداف حقوق رقابت». مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 75، شمارۀ 73، ص 112-146.
باقری، محمود و غفاری فارسانی، بهنام (1391). «قلمرو حقوق رقابت از حیث اشخاص مشمول». پژوهش‌نامه بازرگانی، دورۀ 17، شمارۀ 65، ص 87-113.
باقری، محمود و اصغرنیا، مرتضی (1392). «انحصار و رقابت تا ملی بر لزوم فعالیت نهادهای تنظیم‌کنندة مقررات بخشی». فصلنامۀ اندیشه‌های حقوق خصوصی، دورۀ 1، شمارۀ 1، ص 31-59.
باقری، محمود (1385). «اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستی‌های حقوق خصوصی». پژوهش حقوق عمومی، دورۀ 8، شمارۀ 19، ص 41-88.
جعفری، سیما، «تبانی واحدهای اقتصادی از منظر حقوق رقابت»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان (1395).
جعفرزاده، میرقاسم و انصاری، عباس (1393). «توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت». فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی، دورۀ 2، شمارۀ 7، ص 73-98.
حسینی، مینا (1396). حقوق رقابت در آیینۀ ساختار و تصمیمات شورای رقابت. تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.
حسینی، مینا و غفاری فارسانی، بهنام (1399). «مطالعۀ تطبیقی رابطۀ حقوقی نهادهای رقابتی و نهادهای تنظیم‌گر بخشی از تضاد تا تعامل». مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 11، شمارۀ 2، ص225-250.
زادسر، زینب (1396). «پژوهش تحلیل اجتماعی سیاست‌گذاری در حوزۀ سینما». طرح پژوهشی معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی. قابل بازیابی در :
ساترا (1400). بررسی حقوقی - اقتصادی موضوع افزایش حق عضویت توسط فیلیمو و نماوا و اقدام مناسب ساترا در این زمینه. گزارش سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر.
سلیمی، فضه (1398). حقوق رقابت و مسئولیت ناشی از نقض قواعد آن. تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.
سیمایی صراف، حسین و عاصف حمداللهی. «مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط». فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی. سال سوم. شماره یازدهم. (تابستان 1394): 37-69.
صادقی، محمد، عادل، مرتضی، شاکری، زهرا و قاسمی، طهمورث (1397). «مطالعۀ تطبیقی روابط میان سینماگران در کشورهای امریکا، فرانسه، انگلیس و هند». طرح پژوهشی معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی. قابل بازیابی در:
https://apf.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2020/06/971295_orig.pdf
طباطبایی‌نژاد، سیدمحمد (1392). «چالش تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت با نگاهی به نظام اتحادیه اروپا». دیدگاه‌های حقوق قضایی، دورۀ 18، شمارۀ 62، ص 89-112.
عبدی‌پور، ابراهیم (1388). «سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط». حقوق اسلامی، شمارۀ 21، ص 125-156.
علاءالدینی، امیرعباس و شیری، مهرزاد (1395). «قواعد حقوق رقابت در ایران و تحولات آن در پرتو سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی». فصلنامۀ علمی ـ تخصصی قضاوت، دورۀ 16، شمارۀ 87، ص 119-147.
غفاری فارسانی، بهنام و حسینی، مینا (1400). «چگونگی اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازار نام دامنه‌های اینترنتی». حقوق قراردادها و فناوری‌های نوین، دورۀ 2، شمارۀ 1، ص 129-157.
غفاری فارسانی، بهنام (1398). حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن. تهران: نشر میزان، چاپ دوم.
معبودی نیشابوری، رضا (1389). قواعد حقوقی رقابت‌های تجاری. رسالۀ دکتری حقوق خصوصی. دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
ناصحی، علی (1394). مبانی حقوقی و فقهی رقابت. تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.
واسکو، جنت (1393). هالیوود چگونه کار می‌کند. شاپور پشابادی (مترجم). تهران: انتشارات تیسا، چاپ اول.
هادی‌فر، داوود (1389). نهادهای حقوقی تنظیم مقررات؛ ساختار و سازوکار اجرایی. سازمان خصوصی‌سازی، مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی. تهران: نشر عترت نو.
Ahlborn, C., & Padilla, A. J. (2006). “From fairness to welfare: Implications for the assessment of unilateral conduct under EC competition law”. European Competition Law Annual 2007: A Reformed Approach to Article 82 EC (pp. 55-102).
Akman, P. (2021). “Regulating Competition in Digital Platform Markets: A Critical Assessment of the Framework and Approach of the EU Digital Markets Act”. (forthcoming, 2022). European Law Review, Available at SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3978625
Ormanli, O. (2019). “Online film platforms and the future of the cinema”. CTC (2019), 229-237.
دوره 2، شماره 4
پاییز و زمستان
مهر 1400
صفحه 79-105
 • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اسفند 1400