نارسایی‏‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

خدمات الکترونیک قضایی یکی از ابعاد اجرای دولت الکترونیک است. چنانچه این پدیده، با وجود مزایای متعدد و ضرورت استفاده، به‌‏درستی انجام نشود، پیامدهای سوء حقوقی و اجتماعی خواهد داشت. رویکرد این امر ناکارآمدی و در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی و نارضایتی ارباب رجوع در توسل به سیستم قضایی است. ناکافی‌‏بودن تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جملۀ مشکلات کمّی است که موجب عدم امکان به‏‌موقع اقامۀ دعوا یا شکایت یا درخواست‌‏های قضایی است. عدم پوشش برخی گزینه‌‏های تعریف‏‌شده در سامانه برای تنظیم دادخواست یا درخواست‏‌های حقوقی یکی دیگر از این نارسایی‌‏هاست که موجب محدودیت در تنظیم دادخواست منطبق با واقعیت است؛ وضعیتی که گاه در تصمیم‌‏گیری قضایی مؤثر است. همچنین قطعی سامانه از مشکلات کیفی است که گاه اقامۀ دعوا را با مانع مواجه می‌‏سازد. اهمیت تحقق عدالت در نیازهای قضایی مردم جامعه بیانگر میزان ضرورت رفع این مشکلات است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inadequacies of Iran's Electronic Judicial Services in Facing the Rights of Clients

نویسنده [English]

  • Mohammad Shokri
Assistant Professor of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

E-judicial services are one dimension of e-government implementation. Despite the many benefits and the need to use, this phenomenon has legal and social consequences if not done correctly; the approach to this is inefficiency and the consequent squandering of plaintiffs' rights and client dissatisfaction in resorting to the judicial system. An insufficient number of e-judicial service offices is one problem that makes it impossible to file lawsuits or requests in time. Failure to cover some of the options defined in the system for filing a lawsuit or legal claims is one of these shortcomings that limit the adjustment of the lawsuit following reality, a situation that sometimes affects judicial decision-making and system outages of problems. Which sometimes hinders litigation. The importance of achieving justice in the judicial needs of the community indicates the need to address these problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Judicial Services Desk
  • Quantitative Problems
  • Quality Problems
ابدالی، مهرزاد (1385). رویه و آئین دادرسی مدنی. تهران: نیک‏اندیش.
الله‏یاری‏نیک، احمد و شعبان‏نیامنصور، مهدی (1399). «تأثیر خدمات الکترونیک قضایی بر کاهش اطاله دادرسی؛ مطالعۀ موردی در کلان‏شهر تهران». تعالی حقوق، دورۀ 6، شمارۀ 2، ص 66- 108.
امیری، علی، طهماسبی، جواد و پاکزاد، بتول (۱۳۹۹). «کاربرد مدیریت ارجاع در تضمین دادرسی بی‏طرفانۀ کیفری». مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ ۸۵، شمارۀ ۱۱۴، 27-52.
باقرزاده، احد (1381). بازار، دولت، حقوق مصرف‏کننده. قم: توسعه قلم.
جدیدالاسلامی، سامره و اربابی، هانی (1400). «الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران». حقوق فناوری‏های نوین، دورۀ 2، شمارۀ 3، ص 192-159.
حقیقی‏نسب، منیژه، قاسمی، سمیرا، ترکمان، مهدی و قاسمی، علی (۱۳۹۴). «شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان؛ مورد پژوهی: دفاتر پیشخوان دولت در شهر تهران». مدیریت بازاریابی، دورۀ 10، شمارۀ ۲۷، ص ۱۰۱-۱۲1.
شمس، عبدالله (1381). آیین دادرسی مدنی، ج1. تهران: میزان، چاپ سوم.
شمس، عبدالله (1382). آیین دادرسی مدنی، ج2. تهران: میزان، چاپ چهارم.
صدرزاده افشار، سیدمحسن (1385). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‏های عمومی و انقلاب، تهران: جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی، چاپ نهم.
فضائلی، مصطفی و کرمی، موسی (1400). «تأملی بر حمایت از حق آزادی بیان در رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر ناظر بر مسدودسازی دسترسی به اینترنت». حقوق فناوری‏های نوین، دورۀ 2، شمارۀ 4، ص 155-182.
کاتوزیان، ناصر (1377). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ 23.
محمدی، سمانه و علی‏پور، سحر (1400). «بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‏وجوگر در سوءاستفاده از داده‏های کاربران». حقوق فناوری‏های نوین، دورۀ 2، شمارۀ 4، ص 107-131.
مزینانیان، سعیده (1400). «رویکردی نوین در تنظیم‏گری فضای مجازی». حقوق فناوری‏های نوین، دورۀ 2، شمارۀ 3، ص 297-319.
واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه‏ای قائمیه اصفهان (1390). شهروند الکترونیک. اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه‏ای قائمیه اصفهان. قابل بازیابی در:  file:///C:/Users/F102B/Downloads/3268-fa-shahr-vand-electronics.pdf
ولی‏پور، هادی و دهقان‏نژاد، رضا (۱۴۰۰). «مبانی فقهی و حقوقی به‏کارگیری سیستم‏های الکترونیکی گزارش‏دهنده فساد در ایران». فصلنامۀ حقوق اداری، دورۀ 8، شمارۀ ۲۶، ص 262-241.
Mohamad, A. M. (2019). Admissibility and authenticity of electronic evidence in the courts of Malaysia and United Kingdom. Int J Law Gov Commun, 4(15), 121-129. DOI:10.35631/ijlgc.4150013
Chawinga, W. D., Chawinga, C., Kapondera, S. K., Chipeta, G. T., Majawa, F., & Nyasulu, C. (2020). Towards e‐judicial services in Malawi: Implications for justice delivery. The electronic journal of information systems in developing countries, 86(2), e12121. https://doi.org/10.1002/isd2.12121
Cordella, A., & Contini, F. (2020). Digital Technologies for Better Justice: A Toolkit for Action. IDB (Inter-American Development Bank). Available at: https://publications.iadb.org/publications/english/document/Digital-Technologies-for-Better-Justice-A-Toolkit-for-Action.pdf
Moruf, H. A., & Adeleke, L. A. (2018). Electronic Information Resources and the Legal Profession: The Case of Oyo State High Courts, Nigeria. Information Impact: Journal of Information and Knowledge Management, 9(1), 26-34.
Machado, M., Sousa, M., Rocha, V., & Isidro, A. (2018). Innovation in judicial services: a study of innovation models in labor courts. Innovation & Management Review, 15(2), 155-173.
Mészáros, P. E. (2018). The Evolution of Electronic Administration and Its Practice in Judicial Proceedings. Pravni vjesnik, 34(3-4), 141-155.
Pritayanti, I. G. A. A. G., Budiartha, I. N. P., Nurcholis, A., & Zarkasi, M. F. (2021). EFFECTIVENESS OF THE PARTIES-WRITTENAPPROVAL REQUIREMENT FOR CONDUCTING ELECTRONIC LITIGATION THROUGH THE E-COURT SYSTEM IN INDONESIA. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(1), 1-5.  
دوره 2، شماره 4
پاییز و زمستان
مهر 1400
صفحه 227-251
  • تاریخ دریافت: 25 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 19 اردیبهشت 1401