کارکردها و بایسته‌های هوش مصنوعی از منظر دادرسی منصفانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

2 استادیار گروه حقوق بین الملل،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان،دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

چکیده

حق بر استفاده از فناوری‌های نوین همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است و اسناد حقوق بشری متعددی همانند اعلامیۀ اروپایی حقوق دیجیتال و اصول برای دهۀ دیجیتال و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این مهم صحه گذاشته‌اند. از جملۀ این فناوری‌های نوین، فناوری هوش مصنوعی است که در نسل‌های چندگانۀ حقوق بشر تأثیرات فراگیری داشته و یکی از کارکردهای آن به‌کارگیری این هوش در فرایند دادرسی قضایی است. در پژوهش پیش‌رو، صورت‌های به‌کارگیری هوش مصنوعی در فرایند دادرسی قضایی و اصول و بایسته‌های آن را با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه‌ای بررسی شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که به صورت ابزار پیشگیری، ابزار تصمیم‌سازی (دستیار قاضی) و ابزار تصمیم‌گیری (قاضی مستقل) در فرایند دادرسی به‌کار گرفته شود و چنانچه در الگوریتم طراحی‌شده برای هوش مصنوعی اصولی مانند حاکمیت قانون، برابری و عدم‌تبعیض، استقلال و بی‌طرفی و شفافیت نهادینه شود و این الگوریتم را منصفانه گرداند، بهره‌گیری از آن به دادرسی منصفانه خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functions and Requirements of Artificial Intelligence in the Light of Fair Trial

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammad mahdi mostafavi ardebili 1
  • mostafa taghizadeh ansari 2
  • samaneh rahmatifar 3
1 Phd candidate in public international law,, North Tehran Branch, Islamic Azad University.Tehran, Iran
2 Assistant Professor Department of International Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University.Tehran, Iran
3 Department of Law, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The right to use new technologies is one of the fundamental rights and several legal documents from the European Declaration of Digital Rights and the principles of the Digital Decade and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Human Rights. Among these new technologies is artificial intelligence technology, which has had a pervasive impact on multiple generations of human rights, and one of its functions is to use this intelligence in the process of judicial proceedings. The current research has investigated the different forms of using artificial intelligence in the process of judicial proceedings and its principles and requirements with the descriptive analytical research method and the use of library tools. The results of this research indicate that artificial intelligence can be used as practical tools, tools (assistant judge) and decision-making tools (independent judge) in the judicial process, and the change in the algorithm designed for artificial artificial tools such as law is equality. And non-discrimination, independence and impartiality and institutional transparency and make this algorithm fair, artificial intelligence can achieve a fair trial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial intelligence
  • Fair trial. Machine learning. Artificial intelligence and prevention. Artificial intelligence and judgment

 

بهادری جهرمی، علی و حسینی، سیده لطیفه (1393). اصول دادرسی عادلانه در پرتو اندیشـه اسلامی و نظام حقـوق داخلی. مطالعات حقوق بشر اسلامی، 3(7)، 9-32.
چشفر، مصطفی (1399). چرا و چگونه. https://virgool.io/@radpa
سالاری، علی (1397). برابری و عدم تبعیض در نظام حقوق بشر. پژوهشهای حقوقی، 17(35)، 145-169.
فضائلی، مصطفی (1389). دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بین المللی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ دوم. ص47
عبدی، آیدا (1396). بررسی وضعیت فناوری هوش مصنوعی در ایران و جهان. دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی، شمارۀ مسلسل 15493، ص 3.
Andersen, L. (2018). Human rights in the age of arificial intelligence. Access Now. https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/AI-and-Human-Rights.pdf
Arnold, L., & Arnold, J. (2015). More than20 Cities and States Adopt Risk Assessment Tool to Help Judges Decide Which Defendants to Detain prior to Trial. Laura and John Arnold Foundation.(Ljaf), https://www.courts.wa.gov/subsite/mjc/docs/arnoldfoundation.pdf
Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., & Kirchner, L. (2016). Machine bias. In Ethics of Data and Analytics (pp. 254-264). Auerbach Publications.
Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (Eds.). (2014). The Oxford handbook public accountability. Oxford University Press.
Brownlee, J. (2011). Clever algorithms: nature-inspired programming recipes. Jason Brownlee.
Burri, T. (2017). International Law and Artificial Intelligence. German Yearbook of International Law, 60, 91-108.
Christin, A., Rosenblat, A., & Boyd, D. (2015). Courts and predictive algorithms. Data & civil rights: A new era of policing and justice, 13.
Daniele, A. (2019). The Italian software that changed the world of predictive police. https://keycrime.com/stampa1/ (last visited: 2022.08.10)
Equality Act (2010). What is direct and indirect discrimination?. Available at https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/what-direct-and-indirect-discrimination (last visited: 2022.01.10).
European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology (2019). Ethics guidelines for trustworthy AI. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2759/346720
European Convention on Human Rights, 1950. Article 5-7
Ferris, G., Min, B., & Nayak-Oliver, M. (2021). Automating Injustice: The Use of Artificial Intelligence & Automated Decisions-Making Systems In Criminal Justice In Europe. Fair Trials NGO.
Felzmann, H., Fosch-Villaronga, E., Lutz, C., & Tamo-Larrieux, A. (2019). Robots and transparency: The multiple dimensions of transparency in the context of robot technologies. IEEE Robotics & Automation Magazine, 26(2), 71-78.
Felzmann, H., Fosch-Villaronga, E., Lutz, C., & Tamò-Larrieux, A. (2020). Towards transparency by design for artificial intelligence. Science and Engineering Ethics, 26(6), 3333-3361.
Fuller, L. L. (1964). The Morality of Law, Revised Edition. Yale University Press.
Gonzalez, G. (2020). AI and law enforcement: Impact on fundamental rights. European Parliament's Committee.
European Court of Human Rights (2013). Guide on Article 6 of the Echr, 2013, Right to a fair trial (civil limb).
Hildebrandt, M. (2018). Algorithmic regulation and the rule of law. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 3. https://royalsocietypublishing.org/doi/epdf/10.1098/rsta.2017.0355  
Hintze, A. (2016). Understanding the four types of AI, from reactive robots to self-aware beings. The Conversation, 14.
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (1966). Article 14 & 16
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966). Article 15
Kayssi, A. (2019). Artificial intelligence. Maroun Semaan, Faculty of Engineering and Architecture (American University of Beirut). p.3.
Kelnar, D. (2019). The State of AI, MMC Ventures Research, https://mmc.vc/resources/fund-brochures/The-MMC-State-of-AI-2019-Report.pdf  (last visited:2022-05-10)
Kern, J. (2021). AI in Law: Transforming Legal Practice. Cilo.
Leese, M. (2020). Predictive Policing: Proceed, but with Care. CSS Policy Perspectives, 8(14).
Lenat, D., & Feigenbaum, E. (1992). On the thresholds of knowledge. Foundations of Artificial Intelligence, MIT Press, Cambridge, MA, 185-250.
Manning, C. (2022). Artificial Intelligence Definitions. Human Centered Artificial Intelligence (Stanford university). https://hai.stanford.edu/sites/default/files/2022-06/HAI_Terms_6_22.pdf
Morabito, Cristiano. 2015, La chiave del crimine. https://www.poliziadistato.it/statics/16/la-chiave-del-crimine.pdf  (last visisted: 2022-07-04)
Re, R. M., & Solow-Niederman, A. (2019). Developing artificially intelligent justice. Stan. Tech. L. Rev., 22, 242.
O'Sullivan, C. (2021). What is Responsible AI?. Available at https://towardsdatascience.com/what-is-responsible-ai-548743369729
Oxford Advanced Learner's Dictionary (2020). Oxford University Press, 10th
Poole, D., Mackworth, A. K., & Goebel, R. (1998). Computational Intelligence: A logical Approach. Oxford University Press.
Wolff, J. (2021). Technology-Assisted Review (TAR) | Everything In-House Counsel Need to Know [Guide]. ZyLAB. https://www.jdsupra.com/legalnews/technology-assisted-review-tar-5831804/
Zalnieriute, M. (2021). Technology and the Courts: Artificial Intelligence and Judicial Impartiality. Australian Law Reform Commission Review of Judicial Impartiality.
Zarsky, T. Z. (2013). Transparent Predictions. University of Illinois Law Review, 4, 1503. https://www.illinoislawreview.org/wp-content/ilr-content/articles/2013/4/Zarsky.pdf
دوره 3، شماره 6
پاییز و زمستان
مهر 1401
صفحه 47-60
  • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 10 آبان 1401