دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، مهر 1401 (پاییز و زمستان) 
کارکردها و بایسته‌های هوش مصنوعی از منظر دادرسی منصفانه

صفحه 47-60

10.22133/mtlj.2022.360802.1121

سید محمد مهدی مصطفوی اردبیلی؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ سمانه رحمتی فر


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
بهار و تابستان