بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق خصوصی، دانشیار گروه آموزش حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

همواره انتظار می‌رود که مفاد قراردادها آیینۀ مقاصد طرفین قرارداد باشد و با پشتوانۀ اصول و شروط مندرج در قرارداد به‌درستی و در نهایت صحت و تکامل اجرا شود تا طرفین را در نیل به مقاصدشان یاری کند. یکی از این اصول، اصل همکاری متقابل است. این اصل، در صورت درج‌شدن در قرارداد، ممکن است طرفین قرارداد را به‌طور سلبی یا ایجابی به انجام یا عدم‌انجام اموری متعهد کند که ضامن صحت، بقا و اجرای تعهدات حاصل از قراردادها هستند. مسئلۀ مهمی که ممکن است به معضلی تبدیل شود آن است که چنانچه شرط و اصل متعهدشدن به همکاری متقابل جهت ایفای مفاد قراردادی درج نشود و حتی به‌شکل تلویحی نیز مقرر نگردد که طرفین متعهد به داشتن همکاری متقابل با یکدیگرند و یا امری ناخواسته در حین اجرای قرارداد به وقوع بپیوندد که وقوع و نتیجۀ آن در قرارداد قید نشده است، برای ادامۀ روند اجرای انجام چه باید کرد؟ در پی یافتن پاسخ این پرسش، در مقاله حاضر، با بررسی مفهوم و جایگاه و نقش اصل همکاری متقابل در اسناد مهم بین‌المللی راجع‌به قراردادها و فقه اسلامی و حقوق ایران، راهکارهایی جایگزین مراجع صالحۀ قانونی برای حل و مدیریت اختلافات به‌منظور تعدیل و حفظ قراردادها و به‌ویژه قراردادهای نفتی که پیچیدگی خاصی دارند معرفی شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the General Legal Principle of Mutual Cooperation in the International Instruments and Iranian Legal System Concerning Contracts with Emphasis on Oil & Gas Contracts

نویسندگان [English]

  • Atefe Ghasemi 1
  • Mohammad Taqi Rafiei 2
1 Ph.D Candidate of Oil & Gas Law at University of Tehran
2 Private Law Ph.D degree holder and Associate Professor of Private Law at University of Tehran
چکیده [English]

It is generally accepted that the content of the contracts reflects the goals of contractor parties and with relying on contractual rules and mechanisms be performed accurately and completely to ensure the parties that their efforts for concluding the contract shall result in their mutual intention and interest. One of the most important contractual rules is co-operation rule that if be included in the contract might encourage or prevent the parties from doing some activities to make sure that the concluded contract shall work out. The problem might arise when this rule is not included or implied in the contract and even such unexpected events have happened that make it difficult for both parties to be bond to the concluded contract. Under these circumstances this essay by analyzing this rule under the important international documents including the CISG, PECL, DCFR, Islamic Fiqh and the Iranian legal system, has suggested the solutions such as contract management methods to maintain the oil & gas contacts performable and resolve the contractual conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflicts Management
  • Contract Amendment
  • Contract Maintenance
  • Fair Behavior
  • Good Faith Rule
خسروی، مجید (1396). بررسی تطبیقی تعهد به همکاری متعهد له در اجرای قرارداد. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
ستوده، غلامرضا (1385). فرهنگ متوسط دهخدا، جلد1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
صفایی، سیدحسین (1393). حقوق بیع بین‌المللی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محقق داماد، مصطفی (1383).  قواعد فقه، جلد 2. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
موسوی الخمینی، سیدروح‌الله (1410 قمری). الرسائل،جلد 1. قم: اسماعیلیان.  
 
Commission on European Contract Law (2003). The Principles of European Contract Law. http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/PECL%20engelsk/engelsk_partI_og_II.htm. (last visited on 2020/3/24)
Evaldas, K. (2010). The Duty to Co-operate in construction Contracts. Vilnius: Vilnius University Publication.
International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) (1994). UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles1994/1994fulltext-english.pdf (last visited on 2020/2/11)
Mcinnis, A. (2003). “The new engineering contracts: relational contracting, good faith and co-operation-Part 2”. The International Construction Law Review, 20(2), 289-325.
Murdoch, J. R., & Hughes, W. (2008). Construction Contracts: Law and Management.4th edition, London: Taylor & Francis.
Neumann, T. (2012). The Duty to Cooperate in International Sales / The Scope of and role of Article 80. Sellier. European Law Publishers, Munich, Germany.