امکان‌سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در قبال سلاح‌های ساخته‌شده با فناوری نانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 مربی علوم اطلاعات و امنیت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

نانوفناوری و سلاح‏ های ‏ساخته ‏شده در چارچوب این فناوری، ضمن درپی‏داشتن پیامدهای مثبت و منفی قابل‏ ملاحظه، مورد سوءاستفادۀ مجرمان برای اهداف ضداجتماعی و امنیتی در سطوح ملی و ‏بین ‏المللی قرار می‏گیرد. ازاین‏رو، این پژوهش با هدف امکان‏ سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری ‏بین ‏المللی و پیشگیری از اقدامات امنیتی ناشی از سلاح ‏های ‏ساخته ‏شده با فناوری نانو صورت گرفته است. این پژوهش درصدد است، ضمن شناسایی فناوری نانو و کاربرد آن در ساخت تسلیحات، قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین ‏المللی را در قبال آن مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. یافته‏ های پژوهش نشان می‏ دهدکه علاوه ‏بر کنترل سلاح ‏های ‏ساخته‏شده با فناوری نانو و مقابله با آن با رویکرد انتظامی‏ امنیتی، دیوان کیفری ‏بین ‏المللی نیز می‏تواند با درج جرایم مرتبط با فناوری نانو در چارچوب و تعریف جرم تجاوز به گسترش قلمرو صلاحیت خود برای تعقیب جرم به‏ کارگیری سلاح‏ های ‏ساخته ‏شده با فناوری نانو اقدام کند. ازآنجاکه جرم مرتبط با سلاح‏ های ‏ساخته ‏شده با فناوری نانو در حال حاضر تحت صلاحیت قضایی دیوان قرار ندارد، به ‏نظر می‏ رسد وفق مادۀ 5 اساسنامه رم، جرم به‏ کارگیری سلاح‏ های ‏ساخته‏ شده با فناوری نانو را می‏توان در قالب جرم تجاوز تحت تعقیب قضایی و رسیدگی‏ های دیوان کیفری ‏بین‏ المللی قرار داد. ازاین ‏رو دیوان کیفری بین ‏المللی، با استفاده از معاهدات و مقرره ‏های موجود، این امکان را دارد تا نسبت به گسترش قلمرو صلاحیت خود دربارۀ جرم ناشی از به ‏کارگیری سلاح‏ های ‏ساخته‏ شده با فناوری نانو تسری دهد و این جرم را در چارچوب مقرره‏ های فعلی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of the Developing Jurisdiction of the International Criminal Court for Weapons made with Nanotechnology

نویسندگان [English]

  • Peyman Namamian 1
  • Nejat Amiri 2
1 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Arak University, Arak, Iran
2 Instructor of Information Sciences and Police Security, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nanotechnology and weapons made in the framework of this technology, while having significant positive and negative consequences, criminals abuse it for anti-social and security purposes at the national and international levels. Therefore, this research has been carried out with the aim of expanding the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) and preventing security measures caused by weapons made with nanotechnology. This research aims to identify nanotechnology and its application in the manufacture of weapons and assess and evaluate the jurisdiction of the ICC. The findings of the research show that in addition to controlling the weapons made with nanotechnology and dealing with it with a law and security approach, the ICC can also expand its jurisdiction to prosecute the crime of using weapons made with technology by including crimes related to nanotechnology in the framework and definition of the crime of aggression. Nano should act. Since the crime related to weapons made with nanotechnology is not currently under the judicial jurisdiction of the Court, it seems that according to Article 5 of the Rome Statute, the crime of using weapons made with nanotechnology can be prosecuted as a crime of aggression and the proceedings of the ICC. . Therefore, the ICC, using the existing treaties and regulations, has the possibility to expand its jurisdiction regarding the crime caused by the use of weapons made with nanotechnology and place this crime within the framework of the current regulations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanotechnology
  • Weapons made with Nanotechnology
  • Nano Crimes
  • ICC
پتفت، آرین، عباسی، محمود و زالی، علیرضا (1400). واکاوی مفهوم «درک» موضوع مادۀ 91 ق.م.ا: تحلیل میان‏رشته‏ای حقوق و علوم اعصاب‏شناختی. آموزه‏های حقوق کیفری، 18(21)، 3-28.
تدینی، عباس و کازرونی، سیدمصطفی (1395). کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق ‏بین‏الملل بشردوستانه. مجله حقوقی ‏بین‏المللی، 33(54)، 257-306.
رایجیان ‏اصلی، مهرداد (1401). آرمان خلع سلاح در پرتو کنوانسیون سلاح‏های شیمیایی. حقوق کیفری پویا (مجموعه مقاله‏ها در پاسداشت استاد دکتر محمدعلی اردبیلی)، به‏کوشش نسرین مهرا و امیرحسن نیازپور، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 569-552.
معاونت پژوهش و تولید علم (فروردین و اردیبهشت 1378). نقد و تحلیل کتاب نانوفناوری و جنگ‏های مدرن: ظرفیت‏ها و موانع. نگرش راهبردی، (89 و 90)، 261-286.
میرزایی، سیداحمد (1401). دیپلماسی کنترل جنگ‏افزارهای زیستی، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر، چاپ اول.
نژندی‏منش، هیبت‏الله و بذار، وحید (1397). امکان‏سنجی اعمال صلاحیت دیوان کیفری ‏بین‏المللی نسبت به استفاده از سلاح هسته‏ای. مطالعات ‏بین‏المللی پلیس، 36، 143-164.
نژندی‏منش، هیبت‏الله، حسینی آزاد، سیدعلی و زحمتکش، مجید (1399). تأملی در امکان‏سنجی اعمال صلاحیت دیوان بین‏المللی کیفری نسبت به جرایم زیست‏محیطی. پژوهشنامه حقوق کیفری، 11(22)، 243- 270.
یکرنگی، محمد (1393). صلاحیت دیوان کیفری بین‏الملل در زمینه بزه ‏بهره‏وری از سلاح شیمیایی. پژوهشنامه حقوق کیفری، 5(10)، 221- 237.
Baum, R. (2003). Nanotechnology: Drexler and Smalley Make the Case for and Against ‘Molecular Assemblers,’ Chemical & Engineering News, Dec. 1, at 37.
Boothby, W. H. (2014). Conflict Law: The Influence of New Weapons Technology, Human Rights and Emerging Actors. Springer.
Clark, C. (2013). Raytheon Non-Lethal Heat Beam Tackles New Missions, Breaking Defense, http://breakingdefense.com/2013/11/raytheon-non-lethal-heat-beam-tackles-new-missions/
Feynman, R. P. (1961). There’s plenty of room at the bottom: An invitation to enter a new field of physics. Miniaturization, Reinhold. http://www.calteches.library.caltech.edu/47/2/1960bottom.pdf.
Gottschalk, F., & Nowack, B. (2011). The release of engineered nanomaterials to the environment. Journal of Environmental Monitoring, 13(5), 1145–1155.
Kostoff, R. N., Koytcheff, R. G., & Lau, C. G. Y. (2007). Global nanotechnology research metrics. Scientometrics, 70, 565–601. https://doi.org/10.1007/s11192-007-0303-5
Leins, K. (2022). International Law and the Use of Nanomaterials in War. In New War Technologies and International Law. Cambridge University Press.
Matsuda, M., & Hunt, G. (2009). Research on the societal impacts of nanotechnology: A preliminary comparison of USA, Europe and Japan. Bio-Medical Materials and Engineering, 19(2-3), 259-267.
Mouttet, B. (2006). Nanotechnology and US patents: a statistical analysis. Nanotech. L. & Bus., 3, 309.
Nasu, H., & Faunce, T. (2009). Nanotechnology and the international law of weaponry: towards international regulation of nano-weapons. Journal of Law, Information and Science, 20(1), 23-60.
Pinson, R. D. (2004). Is nanotechnology prohibited by the biological and chemical weapons conventions. Berkeley J. Int'l L., 22, 279-281.
Sifferd, K. L.(2008). Nanotechnology and the Attribution of Responsibility. Nanotechnology Law and Business, 5, 177-189.
Tate, J. S., Espinoza, S., Habbit, D., Hanks, C., Trybula, W., & Fazarro, D. (2015). Military and national security implications of nanotechnology. Journal of Technology Studies, 41(1), 20-28.
Valverde Jr, L. J., & Linkov, I. (2011). Nanotechnology: risk assessment and risk management perspective. Nanotech. L. & Bus., 8, 25.
Zhou, W (2003). Ethics of Nanobiotechnology at The Frontline. Santa Clara Computer & High Tech. L.J., 19, 481-489.