ارائۀ اصول، رویکردها و چهارچوب تنظیمگری چابک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال، پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، تهران، ایران.

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، مرکز مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال، پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، تهران، ایران.

3 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، مرکز مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال، پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، تهران، ایران ایران.

10.22133/mtlj.2023.403503.1222

چکیده

به‌منظور انطباق با تغییرات سریع فنّاورانه، به تنظیمگری چابک و مبتنی‌بر اصول نیاز است. پیشرفت سریع در فنّاوری‌های دیجیتال تنظیمگری سنتی را، که اغلب به‌طور هدفمند فرایندمحور و مشورتی است، به چالش می‌کشد. این مسائل مستلزم اقدامات تنظیمگری است که خطرات را به حداقل می‌رساند و درعین‌حال، به اندازۀ کافی چابک هست تا تحقیقات، نوآوری و انتشار فنّاوری ادامه یابد. مزایای تنظیمگری چابک عبارت‌اند از: بهبود توانایی اطلاعاتی و ارتباط با صنعت، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی. در این مقاله، به وارسی ابزارهایی برای تنظیمگری و حکمرانی چابک و رویکردهایی برای گسترش تنظیمگری فراتر از حاکمیت پرداخته شده و اصول اصلی تنظیمگری چابک ارائه شده است. در ادامه، مباحث مهم رویکرد تنظیمگری چابک‌ ازجمله مقررات به‌هم‌پیوسته، مقررات متمرکز بر نتیجه و همکاری‌های بین‌المللی و نیز رویکردهای مدیریت تنظیمگری برای اطمینان از تناسب برای آینده بررسی شده است و درنهایت براساس یافته‌های حاصل، چهارچوب تنظیمگری چابک برای کشور پیشنهاد می‌دهیم. این چهارچوب پیشنهادی ممکن است در سازمان‌دهی تنظیمگری اقتصاد دیجیتال و تعیین ارتباطات میان بخش‌های آن، نقشی مهم ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles, Approaches and Framework for Agile Regulation

نویسندگان [English]

  • Hassan Yeganeh 1
  • Najla Mohaghegh 2
  • Fatemeh Famil Saeedian 3
1 Assistant Prof, Strategic Studies and Digital Economy Center, ICT Research Institue, Tehran, Iran.
2 MA. in Strategic Studies and Digital Economy Center, ICT Research Institue, Tehran, Iran.
3 MA. in Strategic Studies and Digital Economy Center, ICT Research Institue, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Agile principal-based regulation is necessary for adaptation to rapid technology changes. The fast-paced progress in digital technology can be a challenge to traditional regulation which is often process-based and consultative. These challenges require regulatory actions that minimize the risk and while being agile enough to allow research, innovation and technology diffusion to continue. Agile regulation offers advantages such as information capabilities and industry communication improvement, cost reduction and performance and efficiency increase. In this paper, tools for agile governance and regulation are introduced, and some approaches for expanding regulation beyond the governance and the key principles for agile regulation are discussed. Further, the important issues of agile regulation such as joint-up regulation, outcome-focused regulation and international cooperation are discussed and regulation management approaches to ensure suitability for the future. Finally, based on the findings of this research, we propose an agile regulatory framework for Iran. This proposed framework can play an important role in organizing the regulation of the digital economy and determining the connections between its parts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agile Regulation
  • Collaborative Governance
  • Regulatory Sandbox
  • Outcome-Focused Regulation
رفسنجانی‌نژاد، سیما (۱۳۹۸). بازطراحی نظام حکمرانی و تنظیمگری در ایران براساس الزامات انقلاب چهارم صنعتی. اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد. تهران.
طباطبائیان، سید حبیب‌الله، حنفی‌زاده، پیام، حاجی میرزائی، حامد و صفوی جهرمی، گلایول (۱۳۹۹). شناسایی چالش‌ها و کاستی‌های موجود در مسیر سیاست‌گذاری برای توسعۀ صنعت محتوای دیجیتال در ایران. فصل‌نامۀ مدیریت توسعۀ فناوری، ۸(۴)، ۸۱-۱۰۶. https://doi.org/10.22104/JTDM.2021.4510.2647
DeSeve, G. E. (2022). Agile Regulation Gateway to the Future: A New Framework.
https://www.businessofgovernment.org/blog/agile-regulation-gateway-future-new-framework
 Desjardins, D. )2021.( Unpacking the OECD Recommendation on Agile Regulatory Governance.
https://www.oecd.org/mcm/Recommendation-for-Agile-Regulatory-Governance-to-Harness-Innovation.pdf
Hernández, G., & Amaral, M. (2022). Case studies on agile regulatory governance to harness innovation: Civilian drones and bio-solutions.‏Paris. https://doi.org/10.1787/0fa5e0e6-en
Houlin, Z. (2020). Fit-for-purpose: Why 5th-generation regulation is an essential ingredient of digital transformation. ITU News MAGAZINE- Regulation for digital transformation. 04.
 https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2020/2020-04/2020_ITUNews04-en.pdf
Njoroge, P. (2021). Agile Regulation for Digital Transformation (A. Reg4DT). Governor of the Central Bank of Kenya. https://www.centralbank.go.ke/uploads/speeches/287741311_Remarks%20by%20the%20Governor%20-World%20Bank%20Agile%20Regulation%20for%20Digital%20Transformation.pdf
OECD (2021). G20 survey on Agile approaches to the regulatory governance of innovation.
OECD )2022). Practical guidance on agile regulatory governance to harness innovation.
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/669/9110a3d9-3bab-48ca-9f1f-4ab6f2201ad9.pdf
World Economic Forum (2018). Agile Governance: Reimagining Policy-making in the Fourth Industrial Revolution, White Paper. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Agile_Governance_Reimagining_Policy-making_4IR_report.pdf
World Economic Forum) 2020(. Agile Regulation for the Fourth Industrial Revolution A Toolkit for Regulators. https://www.weforum.org/about/agile-regulation-for-the-fourth-industrial-revolution-a-toolkit-for-regulators