داوری اختلافات مربوط به قراردادهای هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22133/mtlj.2023.380024.1157

چکیده

امروزه استفاده از قراردادهای هوشمند در عرصه‌های مختلف تجاری رواج یافته است. با وجود این، ممکن است این قراردادها موضوع اختلافات متعددی قرار گیرند , برای نحوۀ حل‌وفصل آن‌ها باید روشی اتخاذ شود که با ماهیت این قرارداد‌ها سازگاری بیشتری داشته باشد. در این مقاله، داوری به‌منزلۀ روش مناسبی برای حل‌و‌فصل این اختلافات پیشنهاد شده است. مقالۀ حاضر به روش تحلیلی ـ توصیفی و براساس منابع کتابخانه‌ای انجام شده است و به تحلیل ابعاد گوناگون استفاده از داوری در حل‌وفصل اختلافات قرارداد‌های هوشمند و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند آنچه لازم است ساختار داوری سریع، ارزان، شفاف و اطمینان‌بخشی است که دارای صلاحیت قضایی غیرمتمرکز در کل زنجیرۀ بلوکی باشد و قضاوت نهایی ارائه دهد. به‌نظر می‌رسد استفاده از روش داوری برای حل اختلافات قراردادهای هوشمند، ترکیبی از سرعت، اعتماد، شفافیت، هزینۀ کم و اجرای سریع بدون نیاز به اتکا به دولت یا هرگونه واسطه‌ای را به ارمغان خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Arbitration of Disputes Related to Smart Contracts

نویسندگان [English]

  • khalil jomezadeh bahabadi 1
  • parviz savrai 2
1 PhD student in oil and gas, law Faculty of Law, Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof. in Faculty of Law, Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the use of smart contracts has become widespread in various commercial fields. However, these contracts may also be the subject of many disputes, which must be resolved in a way that is more compatible with the nature of this contract and should be adopted. This article suggests arbitration as a suitable method to resolve these disputes. This present article has been done in an analytical-descriptive way and based on library sources, and it deals with the analysis of different aspects of the use of arbitration in the resolution of smart contract disputes and the challenges facing it. Studies show that what is needed is a fast, cheap, transparent and reliable arbitration structure system that has decentralised jurisdiction in the entire blockchain and provides the final judgment. It seems that using the arbitration method to resolve smart contract disputes will bring speed, trust, transparency, low cost and quick implementation without relying on the government or any intermediaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Smart Contracts
  • Dispute Arbitration
  • Smart Arbitration
عطریان، میلاد (1398). ابعاد حقوقی فنّاوری بلاکچین و قرارداد هوشمند در تأمین مالی تجاری. پایاننامۀ «دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
مظفری، مصطفی و ناصر، مهدی (1400). نقش قراردادهای هوشمند در تثبیت حقوق مالکانۀ افراد. فصل‌نامۀ تحقیقات حقوقی، 24(95)، 259-282. https://doi.org/10.22034/JLR.2019.122103.1142
ناصر، مهدی و صادقی، حسین (1398). اعتبارسنجی و چالش‌های حقوقی به‌کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا، پژوهش حقوق خصوصی، ۲۷، 225-288. https://doi.org/10.22054/jplr.2018.28418.1755
Arcari, J. (2018). Decoding smart contracts: technology, legitimacy, & legislative uniformity. Fordham J. Corp. & Fin. L.24, 363.‏
Chaisse, J., & Kirkwood, J. (2022). Smart courts, smart contracts, and the future of online dispute resolution. Stan. J. Blockchain L. & Pol'y5, 62.‏
Chen, C. L., Lin, C. Y., Chiang, M. L., Deng, Y. Y., Chen, P., & Chiu, Y. J. (2021). A traceable online will system based on blockchain and smart contract technology. symmetry, 13(3), 466.
Chevalier, M. (2021). From smart contract litigation to blockchain arbitration, a new decentralized approach leading towards the blockchain arbitral order. Journal of International Dispute Settlement12(4), 558-584.‏
Cong, L. W., & He, Z., (2019). Blockchain Disruption and Smart Contracts. The Review of Financial Studies, 32(5), 1754–1797. https://doi.org/10.1093/rfs/hhz007.
Cortés, P. (2010). Online dispute resolution for consumers in the European Union (p. 266). Taylor & Francis.‏
De Graaf, T. J. (2019). From old to new: From internet to smart contracts and from people to smart contracts. Computer law & security review35(5), 105322.‏
Giancaspro, M. (2017). Is a ‘smart contract’really a smart idea? Insights from a legal perspective. Computer law & security review33(6), 825-835.‏, https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.05.007
Habib, G., Sharma, S., Ibrahim, S., Ahmad, I., Qureshi, S., & Ishfaq, M. (2022). Blockchain technology: benefits, challenges, applications, and integration of blockchain technology with cloud computing. Future Internet14(11), 341.‏ https://doi.org/10.3390/fi14110341
Hanessian, G., & Dosman, A. (2016). Songs of innocence and experience: ten years of emergency arbitration. American Review Internafional Arbitrafion27, 215-237.‏
Hourani, S. (2019). The legal reality of the recognition and enforcement of cross-border blockchain-based arbitral awards: beyond futuristic idealism [Blog post]. Off the Chain blog. https://digitalchamber.org/smart-contracts-whitepaper/.
Howell, B., & Potgieter, P. (2021). Uncertainty and dispute resolution for blockchain and smart contract institutions. Journal of Institutional Economics, 17(4), 545-559. https://doi.org/10.1017/S1744137421000138
Hu, K., Zhu, J., Ding, Y., Bai, X., & Huang, J. (2020). Smart contract engineering. Electronics9(12), 2042‏. https://doi.org/10.3390/electronics9122042
Janssen, A. (2021). Smart contracting and the new digital directives: Some initial thoughts. J. Intell. Prop. Info. Tech. & Elec. Com. L.12, 196.‏
Lansiti, M., Karim, R. (2018). The Truth about Blockchain, in 10 must read 2018 book, Harvard Business Review, 63.
Lefèvre, F., & Delwaide, N. (2019). Resolving Smart Contracts’ Disputes Through Arbitration: Thoughts And Perspectives, in Dirk De Meulemeester, Maxime Berlingin, et al. (eds), Liber Amicorum CEPANI (1969-2019): 50 Years of Solutions, (© Kluwer Law International; Wolters Kluwer 2019) 223 – 237.
Lim, C., Saw, T., & Sargeant, C. (2016). Smart contracts: bridging the gap between expectation and reality. University of Oxford.‏
Michaelson, P. L. (2014). Patent Arbitration: It Still Makes Good Sense. Landslide7, 42.‏
https://ssrn.com/abstract=2635036
Morek R.2010. Online arbitration: admissibility within the current legal framework, Available from: www.odr.info/Re greetings. Doi: https://www.jstor.org/stable/24762282
Nazzini, R. (2016). The Law Applicable to the Arbitration Agreement: Towards Transnational Principles. International & Comparative Law Quarterly, 65(3), 681-703
Raskin, M. (2016). The law and legality of smart contracts. Geo. L. Tech. Rev.1, 305.
https://doi.org/10.2139/ssrn.2842258.
Schmitz, A. J. (2020). Making Smart Contracts' Smarter'with Arbitration. American Arbitration Association website (Forthcoming), University of Missouri School of Law Legal Studies Research Paper, (2020-18).‏
Shehata, I. (2018). Smart Contracts & International Arbitration. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract= 3290026
Sklaroff, J. M. (2017). Smart contracts and the cost of inflexibility. U. Pa. L. Rev.166, 263.‏ Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3008899
Swan, M. (2015). Blockchain: Blueprint for a new economy. “O'Reilly Media, Inc.”.‏ customer@scirp.org
Taherdoost, H. (2023). Smart Contracts in Blockchain Technology: A Critical Review. Information14(2), 117.‏https://doi.org/10.3390/info14020117
Wright, A., & De Filippi, P. (2018). Blockchain and the law: the rule of code. Harvard University Press.‏
Zhang, X., Xue, M., & Miao, X. (2022). A consensus algorithm based on risk assessment model for permissioned blockchain. Wireless Communications and Mobile Computing2022.‏