ارزیابی بی‌طرفانه به‌مثابۀ شیوۀ جایگزین حل‌وفصل اختلافات مالکیت فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استاد گروه حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق تجارت بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22133/mtlj.2023.367442.1137

چکیده

سرعت بالای رشد و توسعۀ مالکیت آفرینش‌های فکری و همچنین پیچیدگی موضوعات مرتبط با آن، صاحبان این حقوق و طرفین قراردادهای مالکیت آفرینش‌های فکری را با مسائل جدید و روبه‌گسترشی مواجه کرده است. روش‌های سنتی حل‌وفصل اختلافات در همۀ موارد، پاسخ‌گوی نیازهای مرتبط با این دسته از حقوق نیستند. علاوه‌براین، گاهی رسیدگی‌های قضایی و حتی داوری ممکن است در راه پیشرفت و ارتقای مالکیت آفرینش‌های فکری و حل‌وفصل دعاوی آن مانع ایجاد کنند. «ارزیابی بی‌طرفانۀ اولیۀ ثمرۀ دعوی» یکی از روش‌های ناشناختۀ حل‌وفصل غیرقضایی اختلافات در برخی نظام‌های حقوقی است که در دیگر نظام‌های حقوقی، به‌ویژه ایالت کالیفرنیا، که خاستگاه طراحی و اجرای آن است، بسیار استفاده شده. این روش، که آن را «ارزیابی بی‌طرفانه» می‌نامیم، به‌طور خاص در دعاوی مالکیت آفرینش‌های فکری ازجمله اختراعات، علامت تجاری و کپی‌رایت مفید و مطلوب است. علاوه‌بر قوانین کلی، که برای این روش جایگزین حل‌وفصل اختلاف تدوین شده، ارزیابی بی‌طرفانه در مالکیت فکری نیز مقررات منحصربه‌خود را دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که هرچند در افشای برخی از مطالب در روش «ارزیابی بی‌طرفانه» ممکن است مشکل به‌وجود آید، در دعاوی پیچیدۀ مالکیت آفرینش‌های فکری ترکیب ارزیابی بی‌طرفانه با روش‌های غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات نیز ممکن است بیشتر از سایر موارد مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Early Neutral Evaluation: An Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property

نویسندگان [English]

 • maryam darabpour 1
 • Mehrab Darabpour 2
 • Navid Rahbar 3
 • Mojtaba Asgharian 4
1 Ph.D. in Private law, Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Prof. Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof. Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof. Faculty of Law and Political Science of Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Early Neutral Evaluation (ENE) is a new form of alternative dispute resolution that has demonstrated success in various cases and has proven to be particularly suitable in intellectual property disputes. Due to the special characteristics of intellectual properties, adopting ENE in the early stage of an IP dispute or action has many advantages. The preliminary assessment of a case saves time, money, confidentiality, and other features crucial in IP cases. The ENE provides a frank and candid opinion to the parties about the merits of their claims according to appropriate procedural and substantive law. Special Features of patent, copyright and trademark cases deserve to be solved by the ENE method. In complex issues, a combination of ENE and mediation can work well together to solve disputes and claims appropriately, which is better than judicial and arbitral solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Early Neutral Evaluation
 • ADR
 • Intellectual Properties
 • Preliminary Assessment
 • Confidentiality
 • Copyright
 • Patent
 • Trademark

 

داراب پور، محمد (1401). مقررات جدید آنسیترال دربارۀ میانجیگری و توافقنامۀ سازش. تهران: انتشارات گنج دانش.
Ahmed, M., & Arslan, F. (2019). Compelling Parties to Judicial Early Neutral Evaluation but a Missed Opportunity for Mediation.‏ Civil Justice Quarterly, University of Leicester. Sweet and Maxwel. (Lomax v Lomax).
Anderson, D. Q. (2017). What Conciliation can Learn from Early Neutral Evaluation, Singapore Management University.
Ashmus, K. A. (1992). Early Neutral Evaluation. Ohio Law.6, 16.‏
Baker, W. J. (2022). Mandating Early Neutral Evaluations: Efficient or Excessive? Pepp. Disp. Resol. LJ22, 581.‏ https://digitalcommons.pepperdine.edu/drlj/vol22/iss2/7
Barton, T. D., & Cooper, J. M. (2012). Symposium Introduction: Advancing Intellectual Property Goals Through Prevention and Alternative Dispute Resolution. Cal. W. Int'l LJ43, 5.‏
Brazil, W. D. (2002). Court ADR 25 years after Pound: Have we found a better way. Ohio St. J. Disp. Resol.18, 93.‏
Brazil, W. D. (2007). Early Neutral Evaluation or Mediation-When Might ENE Delivery More Value. Disp. Resol. Mag.14, 10.‏
Brazil, W. D. (2012). Early neutral evaluation. American Bar Association, Section of Dispute Resolution.‏
Chow, N. Z. J., & Hassan, K. H. (2014). Integrating Early Neutral Evaluation into Mediation of Complex Civil Cases in Malaysia. J. Pol. & L.7, 138.‏
Groton, J. P., & Lawrence, K. C. (2010). " Real Time" Prevention and Resolution of Construction Disputes: Varieties of Standing Neutral and What They Do. Dispute Resolution Journal65(2/3), 128.‏
Hogg, W. (2020). Early Neutral Evaluation vs. Mediation: What’s the Difference? (Laurus UK, 22 October 2020). https://lauruslaw.co.uk/insights/early-neutral-evaluation-vs-mediation-whats-the-difference> accessed
Kornblum, G. O. (2012). Feature: Let’s Look at Our Job as Litigators – Is There a Better Way Than a Completely Adversarial Posture? 38 San Francisco Attorney.
Kumar, M., & Gupta, A. (2021). Early Neutral Evaluation: A Case for Incorporation as an Alternative Dispute Resolution Mechanism in India, NUJS Journal on Dispute Resolution I NUJS Journal on Dispute Resolution, 2, pp. 52-83.
Levine, D. I. (1986). Early neutral evaluation: A follow-up report. Judicature70, 236.‏
Levine, D. I. (1989). Early Neutral Evaluation: The Second Phase. J. Disp. Resol., 1.‏
Ness, A. D. (2020). Neutral Evaluation: Another Tool in the ADR Toolbox. Heinonline, Constr. Law.40, 5.‏
Peckham, R. F., Brazil, W. D., Kahn, M. A., Newman, J. P., & Gold, J. Z. (1987a). Early Neutral Evaluation: An Experiment to Expedite Dispute Resolution. In ADR and the Courts (pp. 165-182). Butterworth-Heinemann.‏
Peckham, R. F., Brazil, W. D., Kahn, M. A., Newman, J. P., Gold, J. Z., & Fine, E. S. (1987b). ADR and the Courts: A Manual for Judges and Lawyers. Butterworth.
Price, R. (2020). The issue of confidentiality in Intellectual Property litigation,.
https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2020/04/the-issue-of-confidentiality-in-intellectual-property-litigation
Sher, M. (2016). Neutral Evaluation - An effective ADR Process, Mediate. https://mediate.com/neutral-evaluation-an-effective-adr-process/
Talebi, R., & Prescott, K. (2020). Stipulated Protective Orders During Patent Litigation. https://www.fr.com/stipulated-protective-orders-during-patent-litigation/
Tang, X., & Ayres, I. (2021). Consumer Expropriation of Aesthetically Functional Trade Dress: Results from a Randomized Experiment.‏ https://ssrn.com/abstract=3791781
Thompson, R., & Sacksteder, M. (1998). Judicial Strategies for Resolving Intellectual Property Cases without Trial: Early Neutral Evaluation. J. World Intell. Prop.1, 643.‏