بایسته‌های تنظیمگری در فناوری‌های مالی (فین‌تک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه حضرت معصومه (س)

10.22133/mtlj.2023.403008.1220

چکیده

گسترش فنّاوری و روش‌های ابداعی مبتنی‌بر آن در حوزۀ خدمات مالی، فرصت‌ها و چالش‌هایی را فراهم کرده است که تدبیر حقوقی صحیح آن را به‌منزلۀ یک ساختار ضروری می‌نماید. تنوع خدمات و محصولات مالی، سرعت روند تحولات فنّاورانه و ناشناخته‌بودن فرایندهای به‌کاررفته در عرصۀ فناوری‌های مالی، زمینه‌ساز انفعال یا کندی کنشگری نظام‌های حقوقی است. این درحالی است که فناوری‌های مالی به‌منزلۀ پدیده‌ای جهانی، با نادیده‌گرفتن محدودیت‌های قانونی و مالی، روابط مالی شهروندان را از قالب‌های مرسوم حقوقی و محدودۀ مرزهای سیاسی کشورها فراتر برده و بدون نیاز به زیرساخت‌های دولتی یا تأییدهای نهادهای مرکزی یک اکوسیستم مالی جدید را فراروی انسان معاصر قرار داده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از مطالعۀ تحلیلی ـ تطبیقی، رویکردهای موجود در چگونگی مواجهه با این ساختار پیچیدۀ مالی را تبیین و ارزیابی و پیشنهادهای قابل طرح در نظام حقوقی و مالی ایران را مطرح کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد کارآمدی روش‌های تنظیمگری منوط به مداخلۀ حداقلی و رسمیت‌دادن به استقلال ضوابط فناوری‌های مالی است. براین‌اساس، بهره‌مندی از مزایای به‌کارگیری فناوری‌های مالی و به‌حداقل‌رسانیدن خطرهای آن نیازمند بازنگری در دو سطح محتوایی و شکلی (ابزاری) ضوابط مرتبط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Regulatory Requirements in Financial Technologies (FinTech)

چکیده [English]

The expansion of technology and innovative methods in financial services has created opportunities and challenges that make its correct legal planning a necessary structure. The diversity of financial services and products, the speed of technological developments and the unknown processes used in the field of financial technologies are the reasons for the inactivity or slowness of legal systems. This is despite the fact that financial technologies, as a global phenomenon, by ignoring legal and financial restrictions, have taken the citizens' financial relationships beyond the traditional legal formats and the limits of the political borders of countries without the need for governmental infrastructures, or the approvals of the central institutions. They all make a new financial ecosystem in contemporary societies. The current research seeks to explain and evaluate the existing approaches in dealing with this complex financial structure using an analytical-comparative study. It then puts forward suggestions that can be proposed in Iran's legal and financial system. The research results show that the effectiveness of regulatory methods depends on minimal intervention and recognition of the independence of financial technology standards. Therefore, having the advantage from the benefits of financial technologies and managing the risks requires a review of the related criteria at both the content and form (instrumental) levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decentralisation
  • the Law of Financial Technologies
  • Financial Intermediation
  • Financial Regulation

 

اصغر‌نیا، مرتضی، احمدی‌زاد، آرمان و ترابی‌، علیرضا (۱۴۰۱). فرصت‌ها، چالش‌ها و روند‌های جهانی فنّاوری تنظیمگری: مرور نظام‌مند مبانی نظری. فصل‌نامۀ توسعۀ تکنولوژی صنعتی، 20(48)، 3-16. https://doi.org/10.22034/jtd.2022.252588
اولیاء، حسین و بنی‌طبا، مهدی (۱۳۹۸). بررسی نحوۀ تعامل حاکمیت با فنّاوری‌های مالی  (Fintechs)در کشورهای نمونه. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. دفتر مطالعات اقتصادی. شمارۀ گزارش 16663.
باقری، محمود و صادقی، محمد (۱۴۰۰). مسائل و تبعات حقوقی بانکداری سایه. دیدگاه‌های حقوق قضایی، ۲۶(۹۶)، 1-22.
خسروپور، حسین، رحیمی، اشکان و ابراهیم‌خان، محمدحسین (۱۴۰۰). بازشناسی الزامات موفقیت و چالش‌های محیط آزمون تنظیمگری فین‌تک در ایران. سیاست علم و فنّاوری، ۱۴(۴)، 2-16. https://doi.org/10.22034/JSTP.2022.13914
راسخ، محمد و حسینی‌کرابی، سیدمجتبی (۱۳۹۴). مفهوم رگولاسیون در قلمرو حقوق. دانشنامۀ حقوق اقتصادی، ۲۲(۸)، 23-39، https://doi.org/10.22067/le.v22i8.34970
زارعی، محمد‌حسین و ادریسیان، حامد (۱۴۰۱). سند‌باکس تنظیمی و چالش‌های آن در نظام حقوقی ایران. تحقیقات حقوقی (ویژه‌نامۀ حقوق و فنّاوری)، ۲۵، 169- 192. https://doi.org/10.52547/JLR.2023.228521.2297
زانتاکی، هلن (۱۴۰۱). قانوننویسی، هنر و فنّاوری قواعد تنظیمگری. ترجمۀ حسن وکیلیان. تهران: سمت.
سپه‌وند، مهرداد (۱۴۰۱). تنظیمگری و نظارت فین‌تک‌ها برای ارزش‌آفرینی دیجیتال. نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت. تهران.
عصر تراکنش (۱۴۰‍۱). ماهنامۀ اختصاصی مدیران فنّاوریهای مالی ایران، ۶، صفحات متعدد.
لیتل، دانیل (۱۳۸۸). تبیین در علوم اجتماعی. ترجمۀ عبدالکریم سروش، تهران: صراط.
وکیلی مقدم، محمدحسین (۱۳۹۸). بررسی جایگاه حقوق نرم در تجارت بینالملل. تهران: انتشارات مجد.
یاوری، اسدالله (۱۳۹۳). درآمدی بر مفهوم تنظیمگری حقوقی. مطالعات حقوق تطبیقی، ۵(۲)، 629-647.
https://doi.org/10.22059/JCL.2014.52958
Adrian, T., Etula, E., & Muir, T. (2013). Financial Intermediaries and the Cross-Section of Asset Returns, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, 464, 1-57.
Ali, R., Barrdear, J., Clews, R., & Southgate, J. (2014). Innovations in payment technologies and the emergence of digital currencies. Bank of England Quarterly Bulletin, 54(3), 262-275.
Arner, D., Buckley, R., Charamba, K., Sergeev, A., & Zetzsche, D. (2022). Governing FinTech 4.0: BigTech, platform finance, and sustainable development. Journal of Corporate & Financial Law, 27(1),‏ 8- 38.
Bagby, J. W., & Packin, N. G. (2020). RegTech and Predictive Lawmaking: Closing the RegLag between Prospective Regulated Activity and Regulation. Mich. Bus. & Entrepreneurial L. Rev.10, 127.‏
Bagby, J. W., & Reitter, D. (2019). Anticipatory Fintech Regulation: on deploying big data analytics to predict the direction, impact and control of financial technology. Impact and control of financial technology (September 19, 2019).‏
Borgogno, O., & Manganelli, A. (2021). Financial technology and regulation: the competitive impact of open banking. Mkt. & Competition L. Rev.5, 105.‏
Brummer, C., & Yadav, Y. (2018). Fintech and the innovation trilemma. Geo. LJ107, 235.‏
Camacho, A. E. (2009). Adapting governance to climate change: managing uncertainty through a learning infrastructure. Emory LJ59, 1.‏
Chen, C. (2020). Rethinking the Regulatory Sandbox for Financial Innovation: An Assessment of the UK and Singapore. Regulating FinTech in Asia: Global Context, Local Perspectives, 11-30.‏
Chirulli, P. (2021). FinTech, RegTech and SupTech: Institutional challenges to the supervisory architecture of the financial markets. In Routledge Handbook of Financial Technology and Law (pp. 447-464). Routledge.‏
Chiu, I. H. (2016). Fintech and disruptive business models in financial products, intermediation and markets-policy implications for financial regulators. J. Tech. L. & Pol'y21, 55.‏
Chiu, I. H. (2017). Fintech and disruptive business models in financial products, intermediation and markets-policy implications for financial regulators. J. Tech. L. & Pol'y21, 55.
5&as_vis=1
Colaert, V. (2021). ‘Computer says no’–benefits and challenges of RegTech. In Routledge Handbook of Financial Technology and Law (pp. 431-446). Routledge.‏
De Franceschi, A., & Schulze, R. (2019). Digital revolution-new challenges for law: Data protection, artificial intelligence, smart products, blockchain technology and virtual currencies. (No Title).‏
Fleischer, V. (2010). Regulatory Arbitrage. Colorado University of Law School, Legal Studies Research Paper Series, Working Paper, 10-11.
Godwin, A., Howse, T., & Ramsay, I. (2017). A jurisdictional comparison of the twin peaks model of financial regulation. Journal of Banking Regulation18, 103-131.‏
He, M. D., Leckow, M. R. B., Haksar, M. V., Griffoli, M. T. M., Jenkinson, N., Kashima, M. M., & Tourpe, H. (2017). Fintech and financial services: Initial considerations. International Monetary Fund.‏ https://www.imf.org/%7E/media/Files/Publications/SDN/2017/sdn1705
International Organization of Securities Commission (IOSCO) (2017). IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech). Accessed: Jun, 12, 2017.‏‏
Jackson, H. E. (2020). The Nature of the Fintech Firm. Wash. UJL & Pol'y, 61, 9.‏
Kaja, F., Martino, E. D., & Pacces, A. M. (2021). Fintech and The Law and Economics of Disintermediation. Routledge Handbook of Financial Technology and Law, 78-95.‏
Khitiri, B. (2021). The Principle of Competitive Neutrality: Theory and Practice. J. Law, 152.‏ https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tsujrnl2021&div=23&id=& page
Liket, K. C., & Maas, K. (2015). Nonprofit organizational effectiveness: Analysis of best practices. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly44(2), 268-296.‏
Madir, J. (Ed.). (2021). FinTech: Law and regulation. Edward Elgar Publishing.‏
Magnuson, W. (2018). Financial regulation in the Bitcoin era. Stan. JL Bus. & Fin.23, 159.‏
McKenna, P. )2008(. Be a Creator of Best Practices. Law Practice, 34(1), 18-42.
Mitchell Polinsky, A., & Shavell, S. (2000). The fairness of sanctions: some implications for optimal enforcement policy. American Law and Economics Review2(2), 223-237.‏
Mnuchin, S. T., & Phillips, C. S. (2017). A Financial System that Creates Economic Opportunities: Capital Markets: Report to President Donald J. Trump, Executive Order 13772 on Core Principles for Regulating the United States Financial System. Government Printing Office.‏
OECD (2010). Policy Framework for Effective and Efficient Financial Regulation General Guidance and High-Level Checklist.
Omarova, S. T. (2021). 3 Fintech and the limits of financial regulation. Routledge Handbook of Financial Technology and Law.‏
Ozhan, G. K. (2016). Financial Intermediation, Resource Allocation, and Macroeconomic Interdependence. European Systemic Risk Board (ESRB), Working Paper Series, 28.
Ozhan, G. K. (2020). Financial intermediation, resource allocation, and macroeconomic interdependence. Journal of Monetary Economics115, 265-278.‏
Parenti, R. (2020). Regulatory sandboxes and innovation hubs for FinTech. Study for the Committee on Economic and Monetary Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg65.‏
Restoy, F. (2021). Fintech regulation: how to achieve a level playing field. London: Financial Stability Institute, Bank for International Settlements.‏
Schuetz, S., & Venkatesh, V. (2020). The Rise of Human Machines: How Cognitive Computing Systems Challenge Assumption of User-System Interaction. Journal of the Association for Information Systems, 21(2). P. 420-490.
Slakoper, Z., & Tot, I. (2021). 1 Contract and tort law in the digital age. Digital Technologies and the Law of Obligations, 1.‏
Taylor, C., Wilson, C., Holttinen, E., & Morozava, A. (2019). Institutional arrangements for Fintech regulation and supervision, International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Publications/fintech-notes/Issues/2020/01/09/Institutional-Arrangements-for-Fintech-Regulation-and-Supervision-48809
Tietje, C., & Lehmann, M. (2010). The role and prospects of international law in financial regulation and supervision. Journal of International Economic Law13(3), 663-682.‏
Walker, G. (2017). Financial technology law–a new beginning and a new future. The International Lawyer50(1), 137-216.‏
Zetsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2017). From FinTech to TechFin: the regulatory challenges of data-driven finance. NYUJL & Bus.14, 393.‏
Zwalf, S. (2017). Competitive neutrality in public-private partnership evaluations: a non-neutral interpretation in comparative perspective. Asia Pacific Journal of Public Administration39(4), 225-237.‏