تأثیر به‌کارگیری ابزار یادگیری ماشین در نظام دادرسی حقوق نوشته با نگاهی به تجربۀ جمهوری خلق چین و کاربست آن در نظام قضایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.22133/mtlj.2024.421893.1260

چکیده

هدف هر نظام حقوقی توسعۀ نظم اجتماعی و عدالت همگانی ازطریق حل‌وفصل مسائل آحاد افراد جامعه است. به‌نظر می‌رسد با گسترش فنّاوری‌های نوین، رسیدن به این هدف با سرعت بیشتری قابل تعقیب است. دو نظام حقوقی سرآمد در سطح جهان، یعنی نظام حقوق رومی ـ ژرمنی با اعمال مقررات موضوعه و نظام حقوق کامن‌لا با تکیه بر رویۀ قضایی، منبع الهام‌بخش بسیاری از نظام‌های حقوقی کشورها هستند. در این پژوهش، با تکیه بر تجارب سیستم قضایی نوشتۀ چین در بهره‌گیری از هوش مصنوعی، که با روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه‌ای بررسی شده است، به‌دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که درصورت به‌کارگیری ابزار یادگیری ماشین، که برمبنای یافتن الگو در آرای مشابه استوار است، آیا نظام حقوق نوشته چهارچوب سنتی خود را از دست خواهد داد و به‌نوعی در نظام حقوقی کامن‌لا هضم خواهد شد؟ به‌نظر می‌رسد تابعان نظام حقوق نوشته با حفظ اصول خود به هم‌گرایی با نظام حقوق کامن‌لا دست یابند؛ بدون این‌که ریشه‌های استوار بر قانون نوشته را از دست بدهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of using machine learning tools on the civil law judiciary system with a look at the experience of the People's Republic of China and its usage in the Iranian judicial system

نویسندگان [English]

  • Javad Kashani 1
  • Ameneh Khadivar 2
  • saeedeh Nahvi 3
1 Assistant Prof. Department of Private and Economic Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaii University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof. Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaii University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The goal of any legal system is to develop social order and justice for all through solving the disputes of individual members of society. It seems that with the development of new technologies, reaching this goal can be pursued more quickly. The two leading legal systems in the world, the Roman-German legal system with the application of codified regulations and the common law system relying on precedents, are the source of inspiration for many countries' legal systems. In this research, with the look at the experiences of the Chinese judicial system in the use of artificial intelligence, which has been using the descriptive analytical research method and library tools, we are looking for an answer to the question of whether machine learning tool based on finding patterns in similar decisions is used, will the civil law system lose its traditional framework and in some way integrated into the common law system? It seems that the subordinates of the civil law system can achieve convergence with the common law system by maintaining their principles without losing the roots based on civil law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Law
  • Common Law
  • Chinese Judicial System
  • Machine Learning
  • Same-Type Case Reference
افشاری، فریدون (1393). حقوق تطبیقی. مشهد: تمرین.
داوید، رنه (1375). نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر. ترجمۀ حسین صفایی، محمد آشوری و عزت الله عراقی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ردایر، رنه (1371). مقدمه‌ای بر حقوق تطبیقی. ترجمۀ محمد علوی. تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران.
رهبری، ابراهیم (1401). چالش‌های کاربرد هوش مصنوعی به‌عنوان قاضی در دادرسی‌های حقوقی. فصل‌نامۀ تحقیقات حقوقی (ویژه‌نامۀ حقوق و فنّاوری)، 25، 419-444. . https://doi.org/10.52547/JLR.2022.228967.2335
زاده حسین علیایی، زهرا و احمدی، احمد (1397). دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران؛ اهداف، مبانی و ویژگی‌ها. تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامۀ حقوق و سیاست)، 14(35)، 117-136.
زرکلام، ستار (1391). دادرسی‌های الکترونیکی؛ ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌ها. آموزههای حقوق کیفری، ۳(9)، ص 129-150.
فلاح‌نژاد، فاطمه (1401). استقلال و بی‌طرفی قضایی جلوه‌ای از دادرسی‌های منصفانه در جهت حفظ حقوق شهروندی؛ سیستم حقوقی ایران در مقایسه با جمهوری خلق چین. مطالعات حقوق تطبیقی، 13(2)، 737-775.
. https://doi.org/10.22059/JCL.2022.344424.634378
کریمی، عباس (1388). تأملاتی در حقوق تطبیقی. چاپ دوم، تهران: سمت.
Alpaydin, E. (2020). Introduction to machine learning. MIT press.
Chen, B. M., & Li, Z. (2020). How will technology change the face of Chinese justice?. Colum. J. Asian L.34, 1-58. https://doi.org/10.7916/cjal.v34i1.7484
Chen, L., Wang, B., Huang, S., Yao, L., Bian, D., & Fan, X. Overview on China’s Policy System of Internet Plus Action Plan. Strategic Study of Chinese Academy of Engineering22(4), 131-138.‏
Deng, J. (2018). Should the Common Law System Welcome Artificial Intelligence: A Case Study of China's Same-Type Case Reference System. Geo. L. Tech. Rev.3, 223.‏
 https://doi.org/10.15302/J-SSCAE-2020.04.003
Grira, N., Crucianu, M., & Boujemaa, N. (2004). Unsupervised and semi-supervised clustering: a brief survey. A review of machine learning techniques for processing multimedia content1(2004), 9-16.‏
Jia, M. (2016). Chinese common law? Guiding cases and judicial reform. Harvard Law Review, 129(8), 2213-2235.
Kleiman, M., Schauffler, R. Y., Ostrom, B. J., & Lee, C. G. (2019). Weighted caseload: a critical element of modern court administration. International Journal of the Legal Profession, 26(1), 21-32.
https://doi.org/10.1080/09695958.2018.1490293
Liu, J. Z., Klöhn, L., & Spamann, H. (2021). Precedents and Chinese Judges: An Experiment. The American Journal of Comparative Law, 69(1), 93-135. https://doi.org/10.1093/ajcl/avab009
Lucero, K. (2019). Artificial Intelligence Regulation and China's Future. Colum. J. Asian L., 33, doi:94-171. 10.7916/cjal.v33i1.5454
Mitchell, T. M. (1997). Machine learning. McGraw-Hill. https://www.cin.ufpe.br/~cavmj/Machine%20-%20Learning%20-%20Tom%20Mitchell.pdf
Murphy, K. P. (2012). Machine learning: a probabilistic perspective. MIT Press.
Ng, G. Y., Velicogna, M., & Dallara, C. (2020). EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ).
Novak, M. (2018). Ensuring Uniform Case Law in Slovenia: Jurisprudence Constante, Stare Decisis, and a Third Approach. Studia Iuridica Lublinensia, 27(1), 131-142. https://doi.org/10.17951/sil.2018.27.1.131
Rachlinski, J. J. (2006). Bottom-up versus Top-down Lawmaking. The University of Chicago Law Review, 933-964. doi:0.7551/mitpress/3488.003.0011
Razzaghi, P., Tabrizian, A., Guo, W., Chen, S., Taye, A., Thompson, E., Bregeon, A., Baheri, A. & Wei, P. (2022). A survey on reinforcement learning in aviation applications. arXiv preprint arXiv: 2211.02147. https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.02147
Roohi, F. (2013). Artificial neural network approach to clustering. Int. J. Eng. Sci.(IJES)2(3), 33-38.
Rusakova, E. P. (2022). Robotization of civil proceedings: reality or future. In New Technology for Inclusive and Sustainable Growth: Technological Support, Standards and Commercial Turnover (pp. 211-217). Singapore: Springer Singapore.‏https://doi.org/10.1007/978-981-16-9808-8_23
Russell, S. J., & Norvig, P. (2010). Artificial intelligence a modern approach. London.‏
Wang, N., & Tian, M. Y. (2023). “Intelligent Justice”: human-centered considerations in China’s legal AI transformation. AI and Ethics3(2), 349-354. https://doi.org/10.1007/s43681-022-00202-3
Yu, M., & Du, G. (2019). Why Are Chinese Courts Turning to AI? The Diplomat, 19.‏
Zaiets, O., Kononenko, Y., & Yeskov, S. (2021). Machine Learning Models: Learning Algorithms in Crime Investigation. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210826.019
Zheng, G. G. (2020). China’s grand design of people’s smart courts. Asian journal of law and Society7(3), 561-582.  https://doi.org/10.1017/als.2020.20
Zou, C. (2022). Achievements and Prospects of Artificial Intelligence Judicature in China. Chinese Studies11(4), 197-227. https://doi.org/10.4236/chnstd.2022.114016