تاثیر هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

2 استادیار گروه حقوق بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

حق بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی، ازجمله فنّاوری‌های نوین، همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است. یکی از این فنّاوری‌های نوین، فنّاوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی نوعی هوش است که در دهۀ 1950 متولد شد و بخشی جدایی‌ناپذیر از انقلاب دیجیتال است. پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در بسیاری از شئونات زندگی انسان، به‌ویژه حوزۀ حقوق بشر، شیوۀ زندگی انسان‌ها را متحول کرده است. در پژوهش پیش‌رو، تأثیر به‌کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین‌الملل با روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه‌ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به‌کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوقِ شناخته‌شده در نسل‌های چندگانۀ حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تأثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به‌منزلۀ یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فنّاوری) در نظر گرفته شود؛ همچنین به‌منظور رفع مسائل و تأثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین‌المللی با هدف قاعده‌گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of artificial intelligence on the international human rights system

نویسندگان [English]

 • seyyed mohammad mahdi mostafavi ardebili 1
 • mostafa taghizadeh ansari 2
 • Samaneh Rahmatifar 3
1 Phd candidate in public international law,, North Tehran Branch, Islamic Azad University.Tehran, Iran
2 Assistant Professor Department of International Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of law, hamedan branch, Islamic azad university, hamedan, iran
چکیده [English]

The right to benefit from scientific advances, including new technologies, has always been considered one of the fundamental human rights; one of these new technologies is artificial intelligence technology. Artificial intelligence is a type of intelligence that was born in the 1950s and is an integral part of the digital revolution. The progress of artificial intelligence and its application in many aspects of human life, especially human rights, has transformed people's way of life. This research investigates the impact of artificial intelligence on the international human rights system using the descriptive analytical research method and library tools. The results of this research indicate that the use of artificial intelligence on different examples of known rights in multiple generations of human rights (first, second and third generation) has positive and negative effects and can be one of the examples of the fourth generation of rights (doctrine of technology). Additionally, to address the issues and potential adverse impacts, legal actions have been implemented at both national and international levels with the goal of setting standards and enhancing cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artificial Intelligence
 • Human Rights
 • New Technologies
 • The Fourth Generation of Human Rights
 1. بابازاده‌مقدم، حامد (2020). مقدمه‌ای بر نسل چهارم حقوق بشر؛ حمایت از کرامت انسانی در عصر ارتباطات. علوم خبری، 34(9)، 195-212.

  سایبانی، علیرضا و شهبازی، علیداد (1396). حمایت از حقوق محیط‌زیست از منظر حقوق بین‌الملل بشر. ماهنامۀ پژوهش ملل، ۲(۱۶)، ۹۶-۸۱.

  صالحی، حمید (1394). مفهوم صلح در نظریه‌های روابط بین‌الملل غربی و مطالعات صلح ایرانی ـ اسلامی. پژوهش‌های روابط بین‌الملل، ۱(۱۵)، ۱۳۴-۱۰۱.

  مصطفوی اردبیلی، سید محمدمهدی، تقی‌زاده انصاری، مصطفی و رحمتی‌فر، سمانه (1401). کارکردها و بایسته‌های هوش مصنوعی از منظر دادرسی منصفانه. حقوق فنّاوریهای نوین، 3(6)،47-60.

  Bhardwaj, G., Singh, S. V., & Kumar, V. (2020). An empirical study of artificial intelligence and its impact on human resource functions. In 2020 International Conference on Computation, Automation and Knowledge Management (ICCAKM) (pp. 47-51). IEEE.‏

  Brennan, D., Fry, W., & O'Flynn, C . (2018). Artificial intelligence in the workplace (part 3): ai and gender equality. https://www.williamfry.com/newsandinsights/news-article/2018/08/01/artificial-intelligence-in-the-workplace-(part-3)-ai-and-gender-equality

  Budek, K. (2019). How artificial intelligence can fight hate speech in social media. https://deepsense.ai/artificial-intelligence-hate-speech/

  Cassauwers, T. (2019). Can artificial intelligence help end fake news. Horizon: The EU Research & Innovation Magazine. https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/can-artificial-intelligence-help-end-fake-news

  Dogan, M. E., Goru Dogan, T., & Bozkurt, A. (2023). The use of artificial intelligence (AI) in online learning and distance education processes: A systematic review of empirical studies. Applied Sciences13(5), 3056.‏

  Fidh & Ict. (2016). China's new counter-terrorism law: implications and dangers for tibetans and uyghurs:a joint report by the international campaign for tibet and fidh. https://www.savetibet.org/wp-content/uploads/2016/11/fidh-ict-chinas-new-counter-terrorism-law-implications-and-dangers-for-tibetans-and-uyghurs-15-11-2016-final.pdf

  Germain, J. (2023). The First' A.I. Lawyer' Will Help Defendants Fight Speeding Tickets. https://www.smithsonianmag.com/smart-news/the-first-ai-lawyer-will-help-defendants-fight-speeding-tickets-180981508/

  Ghebrehewet, S., Stewart, G., Baxter, D,. Shears, P., Conrad, D., & Kliner, M. (2016). Health protection: principles and practice. Oxford university. https://www.drcath.net/snapfacts/health-protection

  Herweijer, C. (2018). Harnessing artificial intelligence for the earth, fourth industrial revolution for the earth series. World economic forum, P. 9-11. https://www3.weforum.org/docs/harnessing_artificial_intelligence_for_the_earth_report_2018.pdf

  Luger, G., & Stubblefield, W.  (1993). Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving. University of New Mexico. P .1. http://www.uoitc.edu.iq/images/documents/informatics-institute/exam_materials/artificial%20intelligence%20structures%20and%20strategies%20for%20%20complex%20problem%20solving. pdf

  Moon, M. (2023). Jail threats stop AI 'robot lawyer' from making its debut in court. https://www.engadget.com/jail-threats-ai-robot-lawyer-court-case-063006308.html?guccounter=1

  Murdoch, B. (2021). Privacy and artificial intelligence: challenges for protecting health information in a new era. BMC Medical Ethics, 22(1), 1-5.‏ https://bmcmedethics.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12910-021-00687-3. pdf

  Reid, I. (2019). The generations of human rights. University of alabama at birmangham. https://sites.uab.edu/humanrights/2019/01/14/the-generations-of-human-rights/

  Risse, M. (2021). The fourth generation of human rights: Epistemic rights in digital lifeworlds. Moral Philosophy and Politics8(2), 351-378.‏

  Roan, M., Young, L., Rudeliu, K., & Weissbrodt, D. (2023). Study guide:freedom of religion or belief. University of minnesota human rights center. http://hrlibrary.umn.edu/edumat/studyguides/religion.html

  Shnurenko, I., Murovana, T., & Kushchu, I. (2020). Artificial intelligence media and information literacy, human rights and freedom of expression. Thenextminds for the unesco institute for information technologies in education, 69. Https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2021/03/ai_mil_hrs_foe_2020.pdf

  1. Howel, C. (2022). AI Regulation: Where do China, the EU, and the U.S. Stand Today?. https://www.foley.com/en/insights/publications/2022/08/ai-regulation-where-china-eu-us-stand-today

  Tran, K., & Nguyen, T. (2021). Preliminary Research on the Social Attitudes toward AI's Involvement in Christian Education in Vietnam: Promoting AI Technology for Religious Education. Religions, 12(3), 208.‏

  Traviglia, A. (2019). Artificial intelligence applications to cultural heritage. Italian institute of technology. https://rm.coe.int/artifical-intelligence-applications-to-cultural-heritage-by-arianna-tr/1680a096b8

  Universal declaration of human rights, 1948, Article20).

  Woodroofe, J. (2020) .A fourth generation of human rights? The organisation for world peace. https://theowp.org/a-fourth-generation-of-human-rights.