دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، مهر 1402 (پاییز و زمستان ) 
تاثیر هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل

صفحه 85-100

10.22133/mtlj.2023.378057.1149

سید محمد مهدی مصطفوی اردبیلی؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ سمانه رحمتی فر