وضعیت حقوقی ربات‌های هوشمند در حقوق چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه رنمین، بیجینگ، چین

2 استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه رنمین، بیجینگ، چینن

چکیده

با توجه به پیشرفت سریع فنّاوری هوش مصنوعی، جامعۀ حقوقی دربارۀ وضعیت حقوق مدنی ربات‌های هوشمند دیدگاه‌های متعددی را مطرح کرده است. سؤال اصلی این است که آیا می‌توان برای ربات‌های هوشمند شخصیت حقوقی قائل شد؟ در این پژوهش، وضعیت شخصیت ربات‌های هوشمند بررسی می‌شود. با بررسی عناصر فیزیولوژیکی بدن انسان می‌توان دریافت که ربات‌های هوشمند از عناصر بیولوژیکی شخصیت حقیقی برخوردار نیستند و شخصیتی حقیقی ندارند و همچنان در حوزۀ اشیا قرار می‌گیرند و به‌منزلۀ شیء حقوقی و نه شخص حقیقی شناخته می‌شوند.
با تحلیل دیدگاه‌های گوناگون دربارۀ وضعیت ربات‌های هوشمند در حقوق مدنی و تحقیق دربارۀ مفاهیم متعدد شخصیت و عناصر تشکیل‌دهندۀ شخصیت حقیقی در قانون مدنی، در این پژوهش، پیشنهادهایی ارائه می‌شود. برای تعیین این‌که چه نوع وضعیت حقوقی برای ربات‌های هوشمند می‌توان در نظر گرفت، اصطلاح شخصیت ربات‌های هوشمند، به‌ویژه ربات انسان‌نما با عناصر شخصیتی مقایسه شده است که براساس نتایج این مقایسه، مشخص می‌شود ربات‌های هوشمند از شخصیت حقیقی و ‌حقوقی برخوردار نیستند و در تعیین وضعیت حقوقی نمی‌توان آن‌ها را در تعاریف شخصیت حقیقی و حقوقی تعریف‌شده در حقوق مدنی گنجاند؛ بنابراین پیشنهاد می‌‌شود در این راستا از قانون مسئولیت محصول استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Status of Intelligent Robots in Chinese Law

نویسندگان [English]

  • Mehrnoush Fanaei 1
  • Li Xin Yang 2
1 PhD student, of private law, Faculty of Law, Renmin University, Beijing, China
2 Professor, School of Law, Renmin University, Beijing, China
چکیده [English]

With the rapid development of artificial intelligence (AI), the legal community has raised various views on the civil rights status of intelligent robots. The main question is whether robots can be granted legal personality. In this study, the status of intelligent robots is examined. By examining the physiological elements of the human body, it can be found that intelligent robots do not have the biological elements of real personhood and do not have real personhood and still fall into the domain of objects and are recognised as legal objects and not real persons.
This study provides some suggestions by analysing the various views on the status of intelligent robots in civil law and researching the multiple concepts of personality and the constituent elements of real personhood in civil law. To determine what type of legal status can be considered for intelligent robots, the term "intelligent robot personality", especially human-like robots, is compared with the elements of personality. Based on the results of this comparison, it is found that intelligent robots do not have real and legal personality and cannot be included in the definitions of real and legal personality defined in civil law when determining legal status. Therefore, it is suggested that product liability law be used in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent Robot
  • Artificial Persona
  • Product Responsibility
صفایی، حسین و قاسم زاده، مرتضی (۱۳۹۴). حقوق مدنی اشخاص و محجورین. تهران: سمت.
قیاسی، امین (۱۳۹۷). ربات‌ها در اروپا حقوق قانونی می‌گیرند؟ برگرفته از: https://digiato.com/article
گندمکار، رضاحسین، مازندرانی، محمد صالحی، حمیدی، محمدمهدی (۱۳۹۹). بررسی تطبیق امکان وجود شخصیت حقوقی برای سامانه‌های هوشمند در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال ششم، شماره چهارم، زمستان ۱۴۰۰، ۲۳۵-۲۶۶. Doi: 10.22091/CSIW.2021.5944.1903
نظرپور، حمزه (۱۳۹۹). بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ربات، مجلۀ فقه و اصول، ۵۳(۴)، ۱۷۱–۱۹۱.Doi: 10.22067/jfu.v54i1.87620
واثقی، محسن‌ (۱۳۹۸). امکان‌سنجی اعطای شخصیت حقوقی به ربات‌های هوشمند با تکیه بر مصوبۀ اتحادیۀ اروپا (شخص الکترونیک – 2017)، فصل‌نامۀ مجلس و راهبرد، ۲۷(۱۰۳)، ۳۳۳-۳۰۷. doi: JR_NASH-27-103_012
Jin, D. (2017). Reconstruction of Order: Artificial Intelligence and Human Society, Shanghai, Shanghai University Press, p.86.
Locke, J. (1847). An essay concerning human understanding. Kay & Troutman.‏ Retrieved from https://books.google.com/books/about/An_Essay_Concerning_Human_Understanding.html?id=2aw8AAAAYAAJ
Liang Huixing (1997). From Modern Civil Law to Modern Civil Law, China Legal Publishing House, p. 19-30.
Lipson. W., & Kuman, M. (2017). Unmanned Vehicles, translated by Lin Luyin and Jin Yang, Shanghai: Wenhui Publishing House, preface p.1.
Xia Zhengnong (1999). shang Hai,Shanghai: Shanghai Dictionary Publishing House, p. 866.
Cao, J. (2016). Artificial Intelligence: Machine Discrimination and Countermeasures. Information Security and Communication Secrecy, 12, 15-19. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8054.2016.12.003
Cao Jianfeng (2017). Prospects and Challenges of Artificial Intelligence Legal Services, researcher at Tencent Research Institute. Retrieved from http://www.tisi.org/4855
Cai, W. (2017). Can a Machine Really “Grow Up” into a “Human”. Beijing Evening News, p. 17-25.
Hao, T. (2018). It is impossible to imagine and overestimate the impact of artificial intelligence on the rule of law. Academic Frontiers of Law. Retrieved from http://fzzfyjy.cupl.edu.cn/info/1038/8019.htm
 Qiu, R. (1998). On the Concept of Man From the Perspective of Bioethics, Philosophical Research, 9, DOI: 10.1111/j.0894-0959.2004.17347.x
Beck, S. (2016). The problem of ascribing legal responsibility in the case of robotics. AI & society31, 473-481. DOI:10.1007/s00146-015-0624-5
Scherer, M. U. (2016). Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies (SSRN Scholarly Paper No. ID 2609777). Rochester, NY: Social Science Research Network. Rochester, NY: Social Science Research Network.‏ doi.org/10.29202/asl/2019/3/11
Si, X., & Cao, J. (2017). On the Civil Liability of Artificial Intelligence: Taking Self-Driving Cars and Intelligent Robots as the Entry Point. Legal Science (Journal of Northwest University of Political Science and Law), 5, p. 167-198. Retrieved from http://news.eeworld.com.cn/qcdz/article_2017081019383_4.html (2021-4-25)
Vladeck, D. C. (2014). Machines without principals: liability rules and artificial intelligence. Wash. L. Rev.89, 117.‏
Yang, L. (2014). A Civil Judgment Marking the Victory of Ethics and Reason. Application of Law, 11, p. 48-55. Retrieved from https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/flsy201411008 (2021-4-25)
Yang, L. & Chengyi, Z.(2004). On the Negation of the Legal Personality of Animals—Also on the Legal “Personality” of Animals, Legal Research, 5, p. 242-264. Retrieved from
Yang, L. X. (2019). From general principles of civil law to general provisions of civil law: A historical leap in contemporary Chinese civil law. Social Sciences in China2, 85-91.‏ Retrieved from https://wenku.baidu.com/view/3eb843ffa12d7375a417866fb84ae45c3a35c232.html
Yang, L., & Zhang, L. (2005). The Legal Personality of Conjoined Twins and Coordination of Rights Conflicts, Legal Research, 5, 1-20. DOI: CNKI:SUN:LAWS.0.2005-05-003
Yuan, Z. (2017). A review of the limited legal personality of artificial intelligence. Eastern Law5, 50-57.‏ DOI:10.3969/j.issn.1007-1466.2017.05.006
Wu, H. (2017). Institutional Arrangement and Legal Regulation in the Era of Artificial Intelligence. Legal Science (Journal of Northwest University of Political Science and Law), 5. doi: 1674-5205(2017) 05-0128-(009)