وضعیت رمزارزها در حقوق بین‌الملل تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

رمزارزها کدهای رایانه‌ای هستند که با استفاده از تکنیک رمزنگاری (کدنویسى) ایجاد می‌شوند و به‌منزله‌ی وسیلۀ مبادله مدنظر قرار می‌گیرند. ویژگی فرامرزی این پدیده ضرورت بررسی وضعیت آن‌ها در نظام حقوق بین‌الملل را ایجاب می‌کند. هرچند بسیاری از دولت‌ها رمزارزها را در غالب مفهوم پول شناسایی کرده‌اند، اما برخی از دولت‌ها آن را به‌منزلۀ دارایی، اعم از کالا یا خدمات، در نظر می‌گیرند که با شرایطی ممکن است سرمایه‌گذاری نیز تلقی شود. در این حالت، این پرسش مطرح است که وضعیت حقوقی رمزارزها درحکم کالا یا خدمات یا سرمایه در نظام حقوق بین‌الملل تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی چگونه است؟ فرضیه این است که تلقی رمزارزها به‌منزلۀ کالا یا خدمات یا سرمایه، مسائلی را در اعمال نظام سنتیِ حقوق بین‌الملل تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی در پی دارد. سازمان تجارت جهانی، به‌منزلۀ مهم‌ترین رکن نظام حقوق بین‌الملل تجاری، واجد قواعد مصرح دربارۀ رمزارزها نیست و اعمال اصول رفتار ملی و رفتار ملت‌های کاملة‌الوداد در چارچوب این موافقت‌نامه‌ها بر معاملات مبتنی‌بر رمزارز با چالش‌هایی روبه‌روست. چنانچه این دارایی شرایط سرمایۀ خارجی را کسب کند، خارجی‌بودن یا نبودن منشأ این دارایی از مهم‌ترین مسائل شناسایی رمزارزها به‌منزلۀ سرمایۀ خارجی است. چنانچه رمزارزها را بتوان مصداق اوراق بهادار یا خدمات مخابراتی در نظر گرفت، تحت شمول بخشی از نظام حقوق سازمان تجارت جهانی قرار می‌گیرد. همچنین سرمایه‌گذاری رمزارزها در فنّاوری‌ای مانند دفترکل توزیع‌شده یا استفاده از رمزارز برای خرید سهام شرکت‌ها و یا خرید تجهیزات برای سرمایه‌گذاری و نیز خرید توکن‌های آى.سى.اُ مصداقی از سرمایۀ تعریف‌شده در عموم معاهدات سرمایه‌گذاری است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Status of Cryptocurrencies in International Law of Trade and Foreign Investment

نویسندگان [English]

  • Seyed Yaser Ziaee 1
  • Seyedeh Masoomeh Hoseini 2
1 Associate Professor of International Law, Group of University of Qom, Qom, Iran.
2 Master of International Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Cryptocurrencies are digital assets created using encryption techniques intended to serve as a means of exchange. Given their cross-border nature, it's important to consider their status within the international legal system. While many governments have recognised cryptocurrencies as money, others view them as assets that can be traded, like goods or services. Under certain conditions, they may also be treated as investments. This raises the question of how cryptocurrencies should be classified under international law of trade and foreign investment law. The hypothesis is that categorising cryptocurrencies as goods, services, or capital presents challenges in applying traditional international law of trade and foreign investment frameworks. The World Trade Organization, as the most critical component of the international trade regime, lacks explicit rules related to cryptocurrencies. Applying the principles of the national treatment and the most favoured nation within this framework to cryptocurrency-based transactions will encounter obstacles. One of the most significant challenges in classifying cryptocurrencies as foreign capital is determining whether these assets meet the requirements for such classification, regardless of their origin. If cryptocurrencies can be considered securities or telecommunications services, they may be included under the scope of the World Trade Organization's legal system. Additionally, investing in technology such as distributed ledger using cryptocurrencies, purchasing company shares with cryptocurrency, buying equipment for investment purposes, or acquiring AI tokens could all be examples of capital under general investment treaties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptocurrency
  • International Economic Law
  • World Trade Organization
  • General Agreement on Tariffs and Trade
  • General Agreement on Trade in Services
  • Foreign Investment Bilateral Treaties
اردکانی، مسعود و نصیرى، میترا (۱۳۸۹). سازمان جهانی تجارت ساختار، قواعد و موافقتنامهها «مجموعۀ آموزشی». تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
بهاری، محسن، داود قربانی وطن، سپیده، شمسعلی نیا، عبداللهی، خدایار و امیران، حیدر (۱۳۸۹). ارز دیجیتال و کارکردهای آن. تهران: انتشارات امیران.
جلالی فراهانی، امیرحسین (۱۳۸۵). صلاحیت کیفری در فضای سایبر، مجلۀ فقه و حقوق3(11)، ۹۱- ۱۲۰.
رجبی، ابوالقاسم (١۳۹۳). بیتکوین؛ ابزاری نوین در نظام پرداختهای الکترونیکی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
رهبری، ابراهیم و داستانپور حسین‌آبادی، محمدابراهیم (1394). بررسی جایگاه تجارت الکترونیکی محصولات دیجیتالی و طبقه‌بندی آن در موازین سازمان جهانی تجارت، فصل‌نامۀ مطالعات حقوق خصوصی، ۴۵(۱)، ۷۵-۹۳. DOI: 10.22059/JLQ.2015.54033
زمانی، سیدقاسم و درون‌پرور، امیر (1394). پویایی مفهوم سرمایه‌گذاری در پرتو متدولوژی‌های احراز صلاحیت ایکسید، دیدگاههای حقوق قضایی، ۴(69)، ۱۲۴-۹۷.
غمامی، سید محمدمهدی و علی‌پور، محمدرضا (1401). بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارزها در نظام‌های حقوق ایران و امریکا. دانشنامۀ حقوق اقتصادی، ۲۱(۲۹)، ۱۵۰-۱۸۴. DOI: 10.22067/economlaw.2022.77059.1184
محمدى، عمران (١٣٩١). تحلیل حقوقى اساسنامۀ صندوق بین‌المللى پول در پرتو اصول بنیادین سازمان جهانى. پایاننامۀ کارشناسى ارشد، دانشگاه علامه طباطبایى.
Agarwal, A., & Bajpai, A. (2019). Status of Cryptocurrencies under Investment Law: Not so Cryptic Anymore? Indian Journal of Arbitration Law7(2), 1-17.‏  available at : http://ijal.in/sites/default/files/IJAL_Volume_7_Issue_2_Aashna_Agarwal_&_Ananya_Bajpai.pdf.Search in Google Scholar
Brito, J., & Castillo, A. (2013). Bitcoin: A primer for policymakers. Mercatus Center at George Mason University.‏
Chandy, S. T., & Bhardwaj, P. (2019, March). Adjudicating Cryptocurrencies at the WTO: Potential Threshold, Substantive and Compliance Issues. In Conference on" International Economic Law in the Era of Distributed Ledger Technology" at the University of Turin, Italy on April (Vol. 9).‏ DOI: 10.2139/ssrn.3381314
Collins, D. (2011). Applying the full protection and security standard of international investment law to digital assets. The Journal of World Investment & Trade12(2), 225-243.‏ https://ssrn.com/abstract=1672709.
Cryptos-Report-Compendium-2022.pdf. (April 20, 2022). Available at: https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/wp-content/uploads/sites/20/2022/04/Cryptos-Report-Compendium-2022.pdf. (Last visited Jun. 16, 2022).
European Communities – Measures Affecting Asbestos and Asbestos- Containing Products, WT/DS135/AB/R, 12 March 2001 pp. 38-39, para. 101. Available at:
Howse, R. (2010). Beyond the countertrade taboo: Why the WTO should take another look at barter and countertrade. University of Toronto Law Journal60(2), 289-314.‏ DOI: 10.3138/utlj.60.2.289
Howden, E. (2014). The crypto-currency conundrum: Regulating an uncertain future. Emory Int'l L. Rev.29, 741. ‏ Available at: https://scholarlycommons.law.emory.edu/eilr/vol29/iss4/3
Karlsson-Niska, T. (2020). The Use of Cryptocurrencies within International Investment Law: Is the Use Protected?, Course for Final Thesis for the Law Program, Orebro University.
Mills, I. (2017). Emergent Challenges in International Investment Law: Investing in ICT, in Human Rights and Technology. The 2030 Agenda for Sustainable Development. Edited by Mariateresa Garrido Villareal, University for Peace.
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Decentralized business review, Available at: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. (Last visited May. 16, 2022).
Parikh, V., Reddy, J., & Ravindranath, A. (2018). Virtual Currency Regulation Review. Law Business Research, Published in the United Kingdom.
Quiborax, S. A. (2012). Non Metallic Minerals SA and Allan Fosk Kaplún v. Plurinational State of Bolivia, ICSID Case No. ARB/06/2, Decision on Jurisdiction of 27
Rubenfeld, Samuel, (2014). Canada Enacts Bitcoin Regulations. Risk & Compliance Journal.
September 2012 [Electronic resource]//Investment Treaty Arbitration.–Mode of access: https://www. italaw. com/sites/default/files/casedocuments/italaw1098. pdf.
Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco, ICSID Case No. ARB/00/4, Decision on Jurisdiction, (Jul. 23, 2001) [hereinafter “Salini.
Sholihah, R. P., & Afriansyah, A. (2020, March). Regulation of Crypto Currency in World Trade Organization. In 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019) (pp. 39-45). Atlantis Press.‏