جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

متاورس جهان مجازی سه‌بعدی است که کاربران می‌توانند در آن ازطریق آواتارها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این جهان دیجیتال بر جنبه‌های گوناگونی از دنیای طبیعی اثرگذار است و بسیاری از علوم را در معرض مسائل متعددی قرار داده است. در‌این‌خصوص، علم حقوق نیز با ظهور متاورس با مسائل حقوقی بسیاری، که بر افراد با شرایط متفاوت مؤثر است، مواجه شده است. فارغ از مسائل حقوقی گوناگون مرتبط با متاورس، یکی از مسائل مهم، چگونگی جریان حمایت‌های مناسب از حقوق کودکان در متاورس است. گرچه این دنیای دیجیتال، مزایای متعددی برای کودکان دارد؛ ازجمله استفاده‌کردن از آن به‌منزلۀ بستر آموزشی و محیط‌های تعاملی و قراردادن راحت کودکان در معرض آموزش‌ها و مهارهات مختلف. بااین‌حال، این فنّاوری معایب و خطرات بسیاری دارد که توجه ویژه به کودکان را ضروری می‌سازد. ازجملۀ این موارد قرارگرفتن کودکان در معرض آزار و اذیت سایبری یا محتوای نامناسب در این محیط است. باوجود ضرورت حمایت از کودکان در متاورس، این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، مسائل حقوقی مربوط به متاورس، به‌ویژه تأثیر این محیط در کودکان، را مطالعه کرده است. نتیجۀ این بررسی، زمینه‌ای برای نیل به هدف پژوهش یعنی چگونگی حمایت مؤثر از کودکان در متاورس شد. به‌موجب این پژوهش، تمسک به بسترهای حقوقی و قانونی عام، همچنین توجه به قوانین و مقررات خاص، بهره‌مندی از هوش مصنوعی و فنّاوری بلاک‌چین و تعریف و استفاده از ابزارهای ویژه برای حمایت‌های جامع از کودکان در محیط متاورس کارآمد خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Research on the legal issues of metaverse with emphasis on how to protect children

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Latifzadeh 1
  • Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan 2
1 Ph.D in Private Law, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Metaverse is a 3D virtual world where users can communicate with each other through avatars. This digital world affects many aspects of the real world and involves many sciences with many challenges. In this regard, legal science also faces many legal issues despite the existence of the metaverse. Regardless of the various legal challenges related to the Metaverse, One of the critical issues is how to protect children's rights in the metaverse adequately. Although this virtual world brings many advantages for children, including the fact that it can be used as an educational platform and interactive environment, it quickly exposes children to various training and skills. However, this technology also creates many disadvantages and risks that make it necessary to pay special attention to children. These include children in this environment being more exposed to cyber harassment or inappropriate content. Despite the necessity of such protection, this research has studied the legal challenges related to the metaverse, especially the impact of this environment on children, with a descriptive and analytical approach. The result of what was investigated became a basis for achieving the research goal, i.e., how to protect children in the metaverse effectively. According to the conclusion of this research, adhering to general legal frameworks and paying attention to specific laws and regulations, benefiting from artificial intelligence and blockchain technology and defining and using special tools can be efficient for the comprehensive Protection of children in the metaverse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Privacy
  • Children
  • Metaverse
  • Artificial Intelligence
حبیبی مجنده، محمد (1394). حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر، تعامل‌ها و تعارض‌ها، تهران: دانشگاه مفید.
زرکلام، ستار و محوری، محمد حسن (1394). حمایت‌های حقوقی از پدیدآورندگان نرم افزارها، تهران: سمت.
شاکری، زهرا و جعفرپور، یاسمن (1401). امکان‌سنجی اعمال حقوق معنوی مؤلف تحت فنّاوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات. حقوق فنّاوری‌های نوین، 3(6)، 15-29. Doi: 10.22133/MTLJ.2022.360779.1120
صفایی، سیدحسین و رحیمی، حبیب الله (1398). مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، تهران: سمت.
عاکفی قاضیانی، موسی، میلانی، سیدمصطفی و عاکفی قاضیانی، وحید (1401). متاورس و چالش‌های حقوقی در حوزۀ حقوق اموال. حقوق فنّاوری‌های نوین، 3(6)، 143-153. Doi: 10.22133/MTLJ.2022.336716.1087
کاتوزیان، ناصر (1395). قواعد عمومی قراردادها، ج 1، تهران: سهامی انتشار.
میرحسینی، سیدحسین (1395). حقوق اختراعات، تهران: میزان.
نظری، علی و میرشکاری، عباس (1400). مطالعۀ تطبیقی بهره‏برداری از شهرت اشخاص مشهور در بازی‌های رایانه‏ای. حقوق خصوصی، 18(2), 561-591.  Doi: 10.22059/JOLT.2021.331108.1007034
Alam, T. (2019). Blockchain and its Role in the Internet of Things (IoT). International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology, 151–157. https://doi.org/10.48550/arXiv.1902.09779.
Barfield, W., & Blitz, M. (2018). Research Handbook on the Law of Virtual and Augmented Reality. Edward Elgar Publishing.
Belk, R., Humayun, M., & Brouard, M. (2022). Money, possessions, and ownership in the Metaverse: NFTs, cryptocurrencies, Web3 and Wild Markets. Journal of Business Research, 153, 198-205. Doi: 10.1016/j.jbusres.2022.08.031.
Chalmers, D. J. (2017). The virtual and the real. International Journal of Philosophy, 9(46), 1-36. Doi: 10.1515/disp-2017-0009.
Cheong, B. C. (2022). Avatars in the metaverse: potential legal issues and remedies. International Cybersecurity Law Review, 3(2), 467–494.
Cifrino, C. J. (2014). Virtual property, virtual rights: why contract law, not property law, must be the governing paradigm in the law of virtual worlds. Boston College Law Review, 55(1), 235–264.
Clifford Chance (2022). The metaverse: what are the legal implications?, Virtual Worlds, 1(2), 1–7. https://www.cliffordchance.com/insights/resources/blogs/talking-tech/en/articles/2022/02/the-metaverse--what-are-the-legal-implications-.html.
Dremliuga, R., Dremliuga, O., & Iakovenko, A. (2020). Virtual Reality: General Issues of Legal Regulation. Journal of Politics and Law, 13(1), 75–81. Doi: 10.5539/jpl.v13n1p75.
Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Baabdullah, A. M., Ribeiro-Navarrete, S., Giannakis, M., Al-Debei, M. M., Dennehy, D., Metri, B., Buhalis, D., Cheung, C. M. K., Conboy, K., Doyle, R., Dubey, R., Dutot, V., Felix, R., Goyal, D. P., Gustafsson, A., Hinsch, C., Jebabli, I., … Wamba, S. F. (2022). Metaverse beyond the hype: Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. International Journal of Information Management, 66, 1–55. Doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542.
Garon, J. M. (2022). Legal implications of a ubiquitous metaverse and a Web3 future. Marq. L. Rev., 106, 163.‏
Heister, S., & Yuthas, K. (2022). How Blockchain and AI Enable Personal Data Privacy and Support Cybersecurity. In Blockchain Potential in AI. IntechOpen. DOI: 10.5772/intechopen.96999.
Hu, R. (2022). Understanding children’s vulnerabilities in the metaverse: the role of the online community. Parenting for a Digital Future. (pp.1-6). http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/116140.
Hutson, J. (2022). Social Virtual Reality: Neurodivergence and Inclusivity in the Metaverse. Societies, 12(4), 1–7. Doi: 10.3390/soc12040102.
Huynh-The, T., Gadekallu, T. R., Wang, W., Yenduri, G., Ranaweera, P., Pham, Q. V., Benevides da Costa, D., & Liyanage, M. (2023). Blockchain for the metaverse: A Review. Future Generation Computer Systems. 143, 401-419. Doi: 10.48550/arXiv.2203.09738.
Joint Research Centre. (2022). Artificial Intelligence and the Rights of the Child Towards an Integrated Agenda for Research and Policy. (pp. 1–96).
Kane, S. F., & Duranske, B. T. (2008). Virtual Worlds, Real World Issues. Landslide, 1(1), 9–17.
Karniel, Y., & Bates, S. (2010). Copyright in second life. Albany Law Journal of Science & Technology, 20(3), 433–456.
Liaison Organizations. (2020). THE XRSI PRIVACY FRAMEWORK (pp. 1–45).
Livingstone, S., Stoilova, M., & Nandagiri, R. (2019). Children’s data and privacy online Growing up in a digital age An evidence review. In London School of Economics and Political Science (pp. 1–57). http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/101283
López, A. Á., & Perera, Á. C. (2022). What is a metaverse? (pp. 1–5). https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2022/02/Metaverso_eng.pdf
Madiega, T., Car, P., Niestadt, M., & van de Pol, L. (2022). Metaverse, Opportunities, risks and policy implications (pp. 1–12). https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2022/02/Metaverso_eng.pdf
Mystakidis, S. (2022). Metaverse. Encyclopedia, 2(1), 486–497. Doi: 10.3390/encyclopedia2010031.
Pearlman, K., Visner, S., Magnano, M., & Cameron, R. (n.d.). Securing the Metaverse - Virtual Worlds Need Real Governance. In Simulation Interoperability Standards Organization – SISO, pp. 1–14.
Maloney, D. (2021). A Youthful Metaverse: Towards Designing Safe, Equitable, and Emotionally Fulfilling Social Virtual Reality Spaces for Younger Users. Clemson University, pp. 1-121. https://tigerprints.clemson.edu/all_dissertations/2931
Mostert, L. (2022). legal issue in the metaverse, pp. 1–6.
Ng Tsz Kit, D. (2022). What is the metaverse? Definitions, technologies and the community of inquiry. Australasian Journal of Educational Technology, 38(4), 190–205. Doi: 10.14742/ajet.7945.
Petrigna, L., & Musumeci, G. (2022). The Metaverse: A New Challenge for the Healthcare System: A Scoping Review. Journal of Functional Morphology and Kinesiology, 7(3), 1–12.  Doi: 10.3390/jfmk7030063
Shreeves, R. (2022). Children’s rights in the EU in the light of the UN Convention on the Rights of the Child. In European Parliamentary Research Service (pp. 1–13). https://www.webberwentzel.com/News/Documents/2022/webber-wentzel-metaverse-part-1.pdf
Siibak, A., & Mascheroni, G. (2021). Children’s data and privacy in the digital age. In CO:RE Short Report Series on Key Topics (pp. 1–13).
Singh, R. (2022). User Privacy Protection in the Emerging World of Metaverse (pp. 1–7).
Truong, O. Y. (2009). Virtual Inheritance: Assigning More Virtual Property Rights. Syracuse Sci. & Tech. L. Rep., 57.‏https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/sjost10&div=5&id=&page=
Tunca, S., Sezen, B., & Wilk, V. (2022). An Exploratory Content and Sentiment Analysis of The Guardian Metaverse Articles Using Leximancer and Natural Language Processing. research square (pp. 1–34). https://doi.org/10.1186/s40537-023-00773-w
Unicef (N.D). Children and AI Where are the opportunities and risks? (pp.1-3)
Usmani, S. S., Sharath, M., & Mehendale, M. (2022). Future of mental health in the metaverse. General Psychiatry, 35(4), 1–6. Doi: 10.1136/gpsych-2022-100825
Wang, W. (2020). Difference between the Real World and Virtual World. Proceedings, 47(1), 1-6. Doi: 10.3390/proceedings2020047035.
Wang, Y., Su, Z., Zhang, N., Liu, D., Xing, R., Luan, T. H., & Shen, X. (2022). A Survey on Metaverse: Fundamentals, Security, and Privacy. In Cornell University (pp. 1–31). https://doi.org/10.1109/COMST.2022.3202047