از آبی دریا تا شبکۀ سیاه: عملیات‌‌‌‌‌‌‌‌های سایبری در برخی مناطق دریایی و تنگه‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی در پرتو دستورالعمل تالین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم و مدرس دانشگاه، قم، ایران

2 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق بین ‎الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق و مدرس دانشگاه، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

پیوند فزایندۀ کارکردهای اصلی دولت‌‌‌‌‌‌‌‌ها با سرشت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌هم‌‌‌‌‌‌‌‌پیوستۀ فضای سایبر، کشورها را در معرض طیفی نوین از تهدیدها قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. جامعۀ بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی از افزایش تهدیدهای سایبری آگاه است و می‌‌‌‌‌‌‌‌کوشد حقوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌الملل موجود را برای تنظیم عملیات‌‌‌‌‌‌‌‌های سایبری گسترش دهد. هدف از مقالۀ حاضر این است که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از منابع کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و اینترنتی، شرایط و الزامات عملیات‌‌‌‌‌‌‌‌های سایبری را در سه منطقۀ دریایی آب‌‌‌‌‌‌‌‌های مجمع‌‌‌‌‌‌‌‌الجزایری، منطقۀ مجاور و منطقۀ انحصاراً اقتصادی و نیز تنگه‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی در پرتو دستورالعمل تالین 2 دربارۀ حقوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌الملل قابل اعمال بر عملیات‌‌‌‌‌‌‌‌های سایبری بررسی کند. به‌نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌رسد دستورالعمل تالین 2 در تبیین قواعد حقوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌الملل مربوط به عملیات سایبری، به‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه در زمینۀ عملیات‌‌‌‌‌‌‌‌های سایبری در مناطق مختلف دریایی سودمند است و در کاهش خلأ هنجاری موجود در این حوزه به‌کار آید. بااین‌‌‌‌‌‌‌‌حال، نمی‌‌‌‌‌‌‌‌توان انکار کرد که در میان کارشناسانی که دستورالعمل‌ را نوشته‌اند، همچنان زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌های اختلاف نظر و ابهام وجود دارد. چنین می‌‌‌‌‌‌‌‌نماید که چارچوب حقوقی بین‌المللی حاکم بر دزدی دریایی و به‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه اصل صلاحیت جهانی در پیگرد و مجازات مرتکبان، به‌‌‌‌‌‌‌‌رغم کاستی‌های آن، مبنای ایجاد رژیمی مشابه را به‌‌‌‌‌‌‌‌منظور تأمین امنیت سایبری بین‌المللی فراهم می‌آورد. ازآنجاکه آیندۀ اقتصادی و سیاسی کشورها هرچه بیشتر در‌‌‌‌‌‌‌‌هم‌‌‌‌‌‌‌‌تنیده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود، دستیابی به اجماع بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی دربارۀ موضوعاتی مانند نظام حقوقی حاکم بر حملات و عملیات‌‌‌‌‌‌‌‌های سایبری آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌زا، برای امنیت جهانی و رفاه اقتصادی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

From the Blue of Sea to the Dark Web: Cyber Operations in Some Maritime Zones and International Straits in the Light of Tallinn Manual 2.0

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Zandi 1
  • Shahram Zarneshan 2
  • Mousa Karami 3
1 Ph. D. Candidate in Public International Law, Faculty of Law, University of Qom and University Lecturer, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaie University, Tehran, Iran.
3 . Ph. D. Candidate in Public International Law, Faculty of Law, University of Qom and University Lecturer, Qom, Iran
چکیده [English]

The increasing connection of states’ main functions to the interconnected nature of cyberspace exposes them to a new spectrum of threats. The international community is aware of the increase in cyber threats and is trying to develop the existing international law to regulate cyber operations. Employing a descriptive-analytic method and using library and internet sources, the present article aims at examining the conditions and requirements of cyber operations in three maritime zones, namely the archipelago waters, the contiguous zone and the exclusive economic zone and also international straits in the light of Tallinn Manual 0.2. It seems that Tallinn Manual 0.2 can be useful both in explaining the rules of international law related to cyber operations, especially in the field of cyber operations in different maritime areas, and in reducing the existing normative gap in this field. However, it is undeniable that there are still many areas of disagreement and lack of clarity, even among the experts who prepared the Tallinn Manual. It appears that the international legal framework governing piracy, even despite its shortcomings, can provide a basis for creating a similar regime to ensure international cyber security. Since countries' economic and political future is increasingly intertwined, achieving international consensus on issues such as the legal regime governing harmful cyber-attacks and operations is essential for global security and economic prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Operations
  • Archipelagic Waters
  • Contiguous Zone
  • Exclusive Economic Zone
  • International Strait
  • Tallinn Manual 2.0
امیدی، علی (1394). حقوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌الملل: از نظریه تا عمل، تهران: میزان.
تاناکا، یوشیفومی (1395). حقوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌الملل دریاها، ترجمۀ آرمین طلعت، تهران: شهر دانش.
چرچیل، رابین و لو، آلن (1400). حقوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌الملل دریاها، ترجمۀ بهمن آقایی، تهران: گنج دانش.
حافظ‌‌‌‌‌‌‌‌نیا، محمدرضا و ربیعی، حسین (1394). خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگۀ هرمز، تهران: سمت.
حافظ‌‌‌‌‌‌‌‌نیا، محمدرضا و میرزایی‌‌‌‌‌‌‌‌تبار، میثم (1392). بررسی بازتاب‌‌‌‌‌‌‌‌های انسداد احتمالی تنگۀ هرمز، تهران: جهاد دانشگاهی واحد تهران.
شمیلیه-ژانرو، مونیک (1382). بشریت و حاکمیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها: سیری در حقوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌الملل، ترجمۀ مرتضی کلانتریان، تهران: آگه.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1401). حقوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش.
عسگری، سهراب و قادری حاجت، مصطفی (1400). «جایگاه ژئوپلتیکی تنگه هرمز در راهبرد دفاع دریایی ایران». مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، ۳(۷)، 113-146.
کولب، رابرت و هاید، ریچارد (1394). درآمدی بر حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمۀ حسام­الدین لسانی، تهران: مجد.
مجتهدزاده، پیروز (1388). خلیج فارس: کشورها و مرزها، تهران: عطایی.
Akani, N. (2019). The Concept of Sovereignty in International Law and Relations. Available Online at: https://www.researchgate.net, (Last visited: 2023).
Akpan, F., Bendiab, G., Shiaeles, S., Karamperidis, S., & Michaloliakos, M. (2022). Cybersecurity challenges in the maritime sector. Network2(1), 123-138.‏
Aquilina, Kevin (2014). 2 Territorial Sea and the Contiguous Zone, the IMLI Manual on International Maritime Law. Volume I, 2014.
Borghard, E. D., & Lonergan, S. W. (2019). Cyber operations as imperfect tools of escalation. Strategic Studies Quarterly13(3), 122-145.‏
Caligiuri, A. (2020). Clarifying Freedom of Navigation through Straits Used for International Navigation: A Study on the Major Straits in Asia. Questions in International Law, Zoom In, Vol. 76, pp. 1-4.
Churchill, R., Lowe, V., & Sander, A. (2022). The law of the sea. In The law of the sea. Manchester University Press.‏
Costa, F. G. D., & Benn, V. L. H. (2016). The Challenges of Attribution of Internationally Wrongful Acts in The Cyberspace: A Critical Analysis of Control Tests and the Standard of Proof in International Courts. Revista do CEPEJ, (19)‏, Special Issue, pp. 122-146.
Dunbar, B. H. (1999). “Recent Developments in the International Law of the Sea”. International Lawyer, 33(2), pp. 627-636.
Ertan, A., Floyd, K. H., Pernik, P., & Stevens, T. (Eds.). (2020). Cyber Threats and NATO 2030: Horizon Scanning and Analysis. CCDCOE.‏
Gamil Aboukhewat, M. (2019). The Legal Status of Archipelagos in the International Law of the Sea. Economics, Law and Policy, 2(2), 189-204.
Hollis, D. (2021). A brief primer on international law and cyberspace. Carnegie Endowment for International Peace, dostupno na: https://carnegieendowment. org/2021/06/14/briefprimer-oninternational-law-and-cyberspace-pub-84763, приступљено15, 2022.‏
IILSS-International institute for Law of the Sea Studies (2021). LAW OF THE SEA. Available Online at: http://iilss.net, (Last visited 2023).
Jafar Ajorloo, M., & Turk, R. (2014). The strategic importance of the strait of Tiran in the conflict in South West Asia. Geopolitics Quarterly10(36), 70-92.‏
Jensen, E. (2017). The Tallinn Manuul 2.0: Highlights and Insights, Georgetown Journal of International Law48, pp. 735-778.
Lott, A., & Kawagishi, S. (2022). The legal regime of the Strait of Hormuz and attacks against oil tankers: law of the sea and law on the use of force perspectives. Ocean Development & International Law53(2-3), 123-146.‏
Mačák, Kubo. (2021). "Unblurring the Lines: Military Cyber Operations and international Law", Journal of Cyber Policy, Vol. 6, No.3, pp. 411-428.
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) (2022). Maritime Zones and Boundaries, Available Online at: www.noaa.gov, (Last visited: 2023).
O.P. Sharma, )2010). The Exclusive Economic Zone. Oxford Academic, pp. 130–167.
OAS- Inter-American Juridical Committee (2019). International Law and State Cyber Operations, Department of International Law of the Secretariat for Legal Affairs, pp. 1-34.
Office of the Staff Judge Advocate (2021). International Straits. International Law Studies, 97, pp. 39-44.
Oral, N. (2019). Navigating the Ocans: Old and New Challenges for the Law of the Sea for Straits Used for International Navigation. Ecology Law Quarterly, 46(1), pp. 163-190.
Rothwell, D. R., Elferink, O., Scott, K. N., & Stephens, T. (2015). The Oxford Handbook of the Law of the Sea, Oxford Handbooks in Law.
Rusli, M. H. B. M.(2012). A Historical Overview of the Legal Status of Straits Used for International Navigation Under International Law. AALCO Journal of International Law, 1(2), pp. 103-131.
Schmitt, M. N. (2017). Peacetime cyber responses and wartime cyber operations under international law: An analytical vade mecum. Harv. Nat'l Sec. J., 8, 239.‏
Schmitt, M. N. (Ed.). (2017). Tallinn manual 2.0 on the international law applicable to cyber operations. Cambridge University Press.‏
Spanier, B. (2023). Freedom of Navigation in the Suez Canal and the Channels: Law of the Sea. In The Suez Canal: Past Lessons and Future Challenges (pp. 117-133). Cham: Springer International Publishing.‏
Stahl, W. M. (2011). The uncharted waters of cyberspace: applying the principles of international maritime law to the problem of cybersecurity. Ga. J. Int'l & Comp. L.40, 247.‏
The German Federal Government of Germany (March 2021). On the Application of International Law in Cyberspace. Position Paper, German Federal Foreign Office and the German Federal Ministry of Defence in cooperation with the German Federal Ministry of the Interior, Building and Community. Available at: https://www.auswaertiges, (Last visited: 2023).
Yücel, K. (2019). The Legal Regime of the Turkish Straits: Regulation of the Montreux Convention and its Importance on the International Relations after the Conflict of Ukraine (Doctoral dissertation, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main).‏
Ziolkowski, K. (2013). Peacetime Regime for State Activities in Cyberspace, International Law, International Relations and Diplomacy. Tallinn: NATO CCD COE Publications.