دادرسی عادلانه در چنبرۀ مدیریتگراییِ دیجیتالِ سامانۀ کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دکتر حقوق کیفری و جرم شناسی، مسئول هماهنگی طرح‌های تحقیقاتی، بنیاد رن، دانشگاه رن، فرانسه

10.22133/mtlj.2023.412018.1239

چکیده

با توجه به لزوم مدیریت مراجعه‌کنندگان، پروند‌ه‌ها و امور اداری قضات و کارمندان دادگستری، سیستم عدالت کیفری با رویکردهای مدیریتی پیوند خورده است. از طرفی با توجه به پیشرفت علم و فنّاوری، حقوق و دادگستری کیفری به‌سمت دیجیتالی‌شدن حرکت کرده است. نقطۀ تلاقی رویکردهای مدیریتی در دستگاه قضای کیفری و فضای سایبر، پیوند خطرناکی را ایجاد کرده است. در این تحقیق، با روش توصیفی ـ تحلیلی تأثیر تلاقی رویکردهای مدیریتی و سیستمی در برخی شاخص‌های دادرسی عادلانه بررسی می‌شود و تحلیل می‌گردد که چگونه ممکن است این پدیده به نقض اصول دادرسی عادلانه منجر شود. بر اثر این دو پدیده، پیش‌زمینه‌های ذهنی قضات از اهداف نظام عدالت کیفری به‌سمت تحقق اهداف تعریف‌شده در سیستم‌های جمع‌آوری و پردازش داده تغییر کرده و همچنین شتاب در مختومه‌سازی فرایند کیفری ارزش چندبرابری به خود گرفته است. قضات با عملکرد کلی خود در یک بازه زمانی مشخص و با تعداد داده‌های ساخته و مختومه‌شده، ارزیابی می‌شوند و این موضوع به افزایش تمایلات مختومه‌گرایی، آمارگرایی، انسانیت‌زدایی، شتاب‌محوری در قضا و ... در فرایند کیفری منجر می‌شود. رعایت اصول حقوق کیفری و مقرره‌گذاری در راستای تحدید رویکرد‌های مدیریتی و سیستمی با هدف حفظ برخی ارزش‌های والای حقوق کیفری و شاخص‌های دادرسی عادلانه می‌تواند راه‌حل برون‌رفت از این مشکل باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fair trial in the torus of digital managerialism of the criminal system

نویسندگان [English]

  • Azim Aghababaei Taghanaki 1
  • Rouhoddin Kordalivand 2
1 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Doctor of criminal law and criminology; Coordinator of research projects, Rennes Foundation, University of Rennes, France.
چکیده [English]

The discussion of civil liability arising from algorithmic losses - which is mostly investigated as civil liability of artificial intelligence or liability arising from the use of artificial intelligence is nascent /aborning in the legal literature. Thinking algorithms require a special civil liability system in case of losses due to the unique characteristics of self-learning, randomness, unpredictability and autonomy. The general theory of Opposability can be a guide in such new cases, too. However, having a transparent and pragmatic criterion and standard to compare the harmful algorithm with similar cases to determine its normal operation is associated with challenges. Determining the scope of the concept of reasonable algorithms, in terms of their unknown nature and inherent complexities, needs to be investigated. By examining the existing obstacles, this research pursues the re-examination of reasonable algorithms with a mixture criterion: A standard that creates incentives for technological and innovative spaces, compensates for the damage, improves the safety level of algorithms and realises the appropriate flexibility to face new generations of technology. Rereading the Opposability theory (causality customary) in the field of algorithms with conventional and reasonable efficiency, as well as adapting this general theory in dealing with the losses arising from the use of thinking algorithms, is the main result of ​​the authors' efforts in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algorithm
  • Artificial Intelligence
  • Causality Customary
  • Civil Liability
  • Reasonableness
  • the Opposability Theory
احمدی، محمد عارف (۱۳۹۶). دادرسی عادلانه (در نظام عدالت کیفری افغانستان، اسناد بین‌المللی حقوق بشر و فقه حنفی). تهران: نشر میزان.
الوانی، سیدمهدی (۱۳۸۴). تنگناهای مدیریت دولتی نوین. پیک نور، ۳(۳)، ۲-۲۰.
دانایی‌فرد، حسن و علی‌زاده ثانی، محسن (۱۳۹۲). مدیریت دولتی نوین، پژوهش انتقادی، تهران: مؤسسۀ کتاب مهربان نشر.
دیلمی، احد (۱۳۹۹). منطق استدلال حقوقی و قضایی. فصل‌نامۀ مطالعات حقوق خصوصی، ۵۰(۳)، ۴۹۵–۵۱۱.
روستا، نرگس (۱۳۹۵). دادرسی الکترونیکی و تأثیر آن بر دادرسی منصفانه در عدالت کیفری ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی.
عباچی، مریم (۱۴۰۰). دایرة‌المعارف ریاضیات و علوم جنایی. «درک عدالت دیجیتال: انقلاب گرافیکی و گسست انسان‌شناختی». گاراپون، آنتوان و لاسگ، ژان. ترجمۀ روح‌الدین کردعلی‌وند. تهران: نشر میزان.
قاسمی کهریزسنگی، راضیه (۱۳۹۴). مدیریت‌گرایی در فرایند کیفری ایران: بسترهای ظهور، پیامدها و چالش‌ها. رسالۀ دکتری تخصصی. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکدۀ حقوق.
قاسمی کهریز‌سنگی، راضیه و فرجیها، محمد (۱۳۹۴). چالش عدالت و کارایی در گفتمان مدیریت‌گرایی کیفری با تأکید بر حقوق ایران. آموزه‌های حقوق کیفری، ۱۲(٩)، ۲۹-۵۴.
محمدی، محمد (۱۳۹۹). بررسی تأثیر سامانۀ مدیریت پرونده بر چابک‌سازی دادگستری‌ها (مورد مطالعه: دادگستری اراک). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت نظارت و بازرسی. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری. تهران.
ملکی، محمد و اسماعیلی، محسن (۱۴۰۰). امکان اخلاق‌سازی در فرایند استدلال قضایی. فصل‌نامۀ مطالعات حقوق خصوصی، ۵۱(۲)، ۲۰۲-۱۸۳. http://doi.org/10.22059/jlq.2020.263757.1007082
نیک‌نژاد، جواد و حیدری، نصرت (۱۴۰۰). موجه، مستند و مستدل بودن رأی دادگاه و داوری. پژوهش حقوق خصوصی، ۹(۳۵)، ۱۵۶–۱۸۶. doi.org/10.22054/jplr.2021.53139.2422
وزیری، وحید و رامش، اشکان (۱۳۹۶). اثربخشی کاهش توسل به حبس از منظر مدیریت‌گرایی کیفری. مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، ۳(۳/۱)، ۳۳-۲۵.
هراری، یوال (1397). انسان خداگونه: تاریخ مختصر آینده. ترجمۀ زهرا عالی. تهران: فرهنگ نشر نو.
Allen, J. M., & Sawhney, R. (2009). Administration and management in criminal justice: A service quality approach. Sage.‏
Ames, N. L., Hammett, T. M., & Stellwagen, L. D. (1985). The Impact of the Speedy Trial Act on Investigation and Prosecution of Federal Criminal Cases. US Department of Justice, Office of Legal Policy, Federal Justice Research Program.‏
Bailey, J., Burkell, J., & Reynolds, G. (2013). Access to justice for all: Towards an expansive vision of justice and technology. Windsor YB Access Just.31, 181.‏ http://doi.org/10.22329/wyaj.v31i2.4419
 
Boggs, D. J. (1998). The Right to a Fair Trial. University of Chicago Legal Forum, 1998(1), Article 2, 1-24. Available at: https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1998/iss1/2
Buffet, M,. & Camus, C., & Rigal, A. (2019), Performance vs Ethics: An Impossible Challenge for Today’s Judges? The European Judicial Training Network, Themis Competition Semi-Final D: Judicial Ethics and Professional Conduct, Sofia, Bulgaria. Available at:
 https://portal.ejtn.eu/PageFiles/17916/TEAM%20FRANCE%20TH%202019%20D.pdf
Cabral, J. E., Chavan, A., Clarke, T. M., & Greacen, J. (2012). Using technology to enhance access to justice. Harv. JL & Tech.26, 241.‏ Available at: https://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v26/26HarvJLTech241.pdf
Freiberg, A. (2007). Non-adversarial approaches to criminal justice. Journal of Judicial Administration16(4), 205.‏
Gilligan, F. A. (1975). Speedy Trial. Army Lawyer.
Gramckow, H. (2005). Can US-type court management approach work in civil law systems? Experiences from the Balkans and beyond. European Journal on Criminal Policy and Research11, 97-120.‏ DOI: https://doi.org/10.1007/s10610-005-5369-0
Hopwood, S. (2014). The not so speedy trial act. Wash. L. Rev.89, 709-745.‏ Available at:
https://digitalcommons.law.uw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4806&context=wlr
Lane, J. E. (2002). New public management: an introduction. Routledge.‏
Lapshin, V. F., Korneev, S. A., & Kilimbaev, R. V. (2020, December). The use of artificial intelligence in criminal law and criminal procedure systems. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1001, No. 1, p. 012144). IOP Publishing.‏ http://doi.org/10.1088/1757-899X/1001/1/012144
Martinez, A. C., & Abat, P. (2009). E-justice: Using information communication technologies in the court system. Hershey: IGI Global.‏ New York.
McEwan, J. (2011). From adversarialism to managerialism: criminal justice in transition. Legal Studies31(4), 519-546.‏ https://doi.org/10.1111/j.1748-121X.2011.00201.x
Parker, M. (2004). Against Management: Organization in the Age of Managerialism, Polity, 1st edition.
Pew, R. W. (1969). The speed-accuracy operating characteristic. Acta Psychologica30, 16-26.‏ https://doi.org/10.1016/0001-6918(69)90035-3
Raine, J. W. (2001). Modernizing courts or courting modernization?. Criminal Justice1(1), 105-128.‏ https://doi.org/10.1177/1466802501001001006
Raine, J. W., & Willson, M. J. (1997). Beyond managerialism in criminal justice. The Howard Journal of Criminal Justice36(1), 80-95.‏ https://doi.org/10.1111/1468-2311.00040
Schellekens, M. (2011). Digital watermarks as legal evidence. Digital Evidence & Elec. Signature L. Rev.8, 152.‏
Stoykova, R. (2023). The right to a fair trial as a conceptual framework for digital evidence rules in criminal investigations. Computer Law & Security Review49, 105801.‏
Stoykova, R. (2023). The right to a fair trial as a conceptual framework for digital evidence rules in criminal investigations. Computer Law & Security Review49, 105801.‏
Van Dijck, J. (2014). Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology. Surveillance & Society, 12(2). 197-208.
Vitkauskas, D., & Dikov, G. (2012). Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. A h&book for legal practitioners, Council of Europe, 2nd edition.
Wigan, M. R., & Clarke, R. (2013). Big data's big unintended consequences. Computer46(6), 46-53.‏ http://doi.org/10.1109/MC.2013.195