بیت‌کوین؛ انقلابی در تأمین مالی تروریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22133/mtlj.2024.411998.1238

چکیده

تأمین مالی تروریسم مهم‌ترین بعد در رشد تروریسم و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مهم‌ترین جنبه برای خشکاندن ریشه‌های تروریسم است. به هر میزان که اقدامات دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مالی و غیرمالی در مبارزه با شیوه‌های سنتیِ تأمین مالی تروریسم به موفقیت منجر شود، گذرکردن تروریست‌ها از شیوه‌های سنتی و روی‌آوردن به فنّاوری‌های جدید مالی بیشتر خواهد شد. ارزهای مجازی و در رأس آن، بیت‌کوین با توجه به ویژگی‌هایی همچون گمنامی، ایجاد لایه‌های امنیتی و غیرمتمرکزبودن ازجمله نوآوری‌های مالی هستند که مجرمانی مانند تروریست‌ها برای سرمایه‌گذاری و نیز تأمین مالی خود به آن نظر دارند. در این مقاله، با مطالعه‌ای دقیق خواهیم دید که بیت‌کوین صرف‌نظر از این‌که به‌منزلۀ ارزی معتبر در آینده تلقی خواهد شد، چگونه با تغییر سیستم‌های مالی باعث جذابیت برای شبکه‌های غیرقانونی می‌شود و انقلابی در تأمین مالی تروریسم ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bitcoin; A Revolution in Terrorist Financing

نویسندگان [English]

  • Amir Famil Zavvar Jalali 1
  • Abbas Ali Kadkhodaei 2
1 PhD in Public International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Prof. Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The financing of terrorism is the most critical aspect in the growth of terrorism, and combating the financing of terrorism is the most crucial aspect to eliminating the roots of terrorism. Suppose the actions of governments and international financial and non-financial organisations successfully combat the traditional methods of financing terrorism. In that case, terrorists will move beyond conventional methods and turn to new financial technologies. Due to features such as anonymity, creation of security layers and decentralisation, virtual currencies, especially Bitcoin, are among the financial innovations that criminals, including terrorists, pay attention to for investment and financing. In this article, we will see in a detailed review how Bitcoin, regardless of whether it can be considered a valid currency in the future, by changing the financial systems, has become attractive to illegal networks and can create a revolution in financing terrorism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Technologies
  • Blockchain
  • Virtual Currencies
  • Bitcoin
  • Terrorist Financing
ابوذری، مهرنوش (1391). تروریسم سایبری؛ ترور در دنیای صفر و یک. فصل‌نامۀ بین‌المللی شهر قانون، 20(3)، 70-72.
آتوود، مارک (1398). توضیح بلاک چین + توضیح بیت‌کوین. ترجمۀ مرتضی شأنی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
آذرنژاد، مهدی (1401). حقوق دارایی‌های رمزنگاری شده. تهران: مجد.
پژوهشکدۀ آمار و فنّاوری اطلاعات قوۀ قضاییه (1400). پدیدهشناسی رمزارزها و فناوری زنجیرۀ بلوکی (بلاکچین). تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضاییه.
رزمخواه، نجمه (1402). نقدی بر پیش‌نویس قانون اتحادیۀ اروپا در همسان‌سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی از منظر مقابله با تروریسم سایبری. فصل‌نامۀ مطالعات حقوق عمومی، زودآیند.
ریاضی‌مند، سیدمهران (1397). بررسی ابعاد حقوقی ارزهای دیجیتال. تهران: انتشارات برتراندیشان.
شرکت پریپتو (1400). بیت‌کوین. ترجمۀ بهروز خدارحمی. تهران: نشر آوند دانش.
عبادی لمر، صالح (1399). سرمایه‌گذار در ارزهای دیجیتال و جایگاه آن در ایران. تهران: مؤسسۀ فرهنگی هنری دیباگران.
فامیل زوار جلالی، امیر (1395). مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از تأمین مالی تروریسم. تهران: نشر خرسندی.
قاسمی، غلام‌علی و باقرزاده، سجاد (1394). جایگاه حقوق بشر در مبارزه با سایبر تروریسم. مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ۳۲(۵۲). 2۲۵-2۵۴. http://doi.org/10.22066/cilamag.2015.15764
کارگری، نوروز (1391). درون‌مایه‌های تروریسم. تهران: نشر میزان.
کدخدایی، عباسعلی و فامیل زوار جلالی، امیر (1402). ارزیابی پایبندی دولت‌ها به توصیه‌های گروه ویژۀ اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم. فصل‌نامۀ مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، زودآیند. http://doi.org/10.22059/jplsq.2021.322979.2765
کدخدایی، عباسعلی و نوروزپور، حسام (1399). چالش‌های ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اقدامات و توصیه‌های کارگروه ویژۀ اقدام مالی. مجلۀ حقوقی بین‌المللی، 37(۶۲)، 7-29.
کوهن، برنارد سائول (1387). ژئوپولیتیک نظام جهانی. ترجمۀ عباس کاردان. تهران: ابرار معاصر.
ماتسورا، جفری اچ. (1397). بررسی اجمالی مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن. ترجمۀ سعید سیاه‌بیدی کرمانشاهی و حمیدرضا کناری‌زاده. پژوهشنامۀ حقوق فارس، ۱(۱). ۱۴۹-167.
ناجیراد، محمدعلی (1387). جهانی‌شدن تروریسم. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزات امو خارجه.
هراری، یووال نوح (1398). پول. ترجمۀ مهدی نمازیان. تهران: نشر نون.
الهویی نظری، حمید و فامیل زوار جلالی، امیر (1396). مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تأمین‌کنندۀ مالی تروریسم. فصل‌نامۀ مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، ۴۷(۳)، 7۲۵- 7۴۶. https://doi.org/10.22059/jplsq.2017.207526.1262
Acharya, A. (2009). Targeting Terrorist Financing: international cooperation and new regimes. Routledge.‏
Ashok, I. (2016). The anatomy of a “Cyber Jihad” – analysing the future and evolution of terrorism in cyberspace, International Business Times, 20 June 2016, https://www.ibtimes.co.uk/anatomy-cyber-jihad-analysing-evolution-future-terrorism-cyberspace-1566184.
CFT, United Nations, General Assembly, 1999, https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/english-18-11.pdf
Dalyan, S. (2008). Combating the financing of terrorism: rethinking strategies for success. Defence Against Terrorism Review, 1(1), 137-153.‏
Ellis, C., Pantucci, R., Zuijdewijn, J., Bakker, E., Gomis, B., , Palombi, S., & Smith, M. (2016). Countering Lone Actor Terrorism Series No. 11: Lone Actor Terrorism, Final Report, Royal United Services Institute, London, April 2016. https://rusi.org/sites/default/files/201604_clat_final_report.pdf
European Parliamentary Research Service (2015). ‘Understanding Definitions of Terrorism,’ November 2015, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571320/EPRS_ATA(2015)571320_EN.pdf
Europol (2017). EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT), The Hague.
Fanusie, Y. (2017). Terrorist Networks Eye Bitcoin as Cryptocurrency’s Price Rises, The Cipher Brief, 21 December 2017. https://www.thecipherbrief.com/terrorist-networks-eye-bitcoin-cryptocurrencys-price-rises, (last visited on: 10/06/2022).
Financial Action Task Force (2014). Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks,
Financial Action Task Force (2018). Financing of Terrorism for Recruitment Purposes, FATF Report, January 2018, retrieved from: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf. (visited:10/10/2018).
Foley, S., Karlsen, J. R., & Putniņš, T. J. (2019). Sex, drugs, and Bitcoin: How much illegal activity is financed through cryptocurrencies? The Review of Financial Studies, 32(5), 1798-1853.‏
Gates, M. (2017). Block Chain, CreateSpace Independent Publishing Platform. Volume 1 of Ultimate Cryptocurrency.CreateSpace Independent Publishing Platform.
Goldman, Z. K., Maruyama, E., Rosenberg, E., Saravalle, E., & Solomon-Strauss, J. (2017). Terrorist use of virtual currencies. Washington DC: Center for a New American Security, May 3.‏ Center for a New American Security.
Higgins, S. (2014), ISIS-Linked blog: bitcoin can fund terrorist movements worldwide, Coin Desk. Web,
Johnson, T. (2016). Computer hack helped feed an Islamic State death list. McClatchy DC Bureau20.‏ http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/national/article90782637.html.
Jongman, A. J, & Schmid, A. P. (2005), Political terrorism, Frequency of Definitional Elements in 109 Definitions of Terrorism, New Jersey: Transaction Publishers.
Nimmo, K. (2014). Bitcoin dismissed as a currency for terrorists and drug dealers. Infowars, Web. 1 Dec 2014, https://www.infowars.com/results/?query=Bitcoin%20dismissed%20as%20a%20currency%20for%20terrorists.
Ponsford, M. P. (2015). A comparative analysis of Bitcoin and other decentralised virtual currencies: legal regulation in the People's Republic of China, Canada, and the United States. HKJ Legal Stud.9, 29.‏
Prisco, G. (2014). Bitcoin will be displaced by cryptocurrencies with superior features – Crypto Coins News, Cato Institute. Web. 20 Nov.
Singletary, T. (2015). Dark web and the rise of underground networks. In Evolution of Cyber Technologies and Operations to 2035 (pp. 107-126). Cham: Springer International Publishing.‏
Song, Y., Chen, B., & Wang, X. Y. (2023). Cryptocurrency technology revolution: are Bitcoin prices and terrorist attacks related? Financial innovation9(1), 1-20. https://doi.org/10.1186/s40854-022-00445-3
US Defense Dept. (2022), Analyzing Bitcoin as Potential Terrorism Threat, RT USA. RT USA. Web. 1 Dec 2014, https://www.rt.com/usa/157552-defense-pentagon-bitcoin-terrorism/, (last visited on : 20/09/2022)
Wang, S., & Zhu, X. (2021). Evaluation of potential cryptocurrency development ability in terrorist financing. Policing: A Journal of Policy and Practice15(4), 2329-2340.‏