دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، مهر 1401 (پاییز و زمستان) 
کارکردها و بایسته‌های هوش مصنوعی از منظر دادرسی منصفانه

صفحه 47-60

10.22133/mtlj.2022.360802.1121

سید محمد مهدی مصطفوی اردبیلی؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ سمانه رحمتی فر


متاورس و چالش‏های حقوقی در حوزۀ حقوق اموال

صفحه 143-153

10.22133/mtlj.2022.353672.1109

موسی عاکفی قاضیانی؛ سیدمصطفی میلانی؛ وحید عاکفی قاضیانی